• No results found

I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot Motion 2018/19:2917 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot Motion 2018/19:2917 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2012

Motion till riksdagen

2018/19:2917

av Ann-Sofie Alm (M)

I händelse av krig blir det lätt att spara

pengarna på kontot

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna till införandet av ett säkert och tryggt nationellt betalningssystem, oberoende av el och internet, bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en allt mer sårbar värld, och utvecklingen, såsom digitaliseringens riktning är utpekad, gör den alltmer sårbar.

Reser man ute i Europa märker man snabbt hur svårt det är att klara sig utan kontanter.

Turister i Sverige vittnar om motsatsen, hur svårt det är att klara sig utan betalkort. Vi har fokuserat och målinriktat rört oss bort från kontanthanteringen och visst är det smidigt att ha banken i telefonen och pengarna säkert undanstoppade på ett elektroniskt kort.

Men ett kontantlöst samhälle är så sårbart att det för nationens säkerhet är farligt. Alla minns vi ÖB:s ord att Sverige kan hålla försvar mot fienden på en mindre geografisk yta under 7 dagar.

Det handlade om ett väpnat angrepp.

Finland svarade rappt att de kan hålla ryssen borta i 7 minuter.

Det handlar om den beräknade tiden under vilken Finlands totala elförsörjning skulle slås ut i en riktad attack.

Det är säkerligen inte helt missvisande att tidsangivelsen stämmer även för det svenska elnätet. Och det är inte heller otänkbart att steg två, för en illasinnad fiende, skulle vara att slå ut internet.

Elförsörjningen i landet är kritisk, liksom internet, och avsaknaden av dem båda sätter hela vårt snabba, smarta och digitalt utformade betalningssystem i kollaps.

(2)

2 Och med ett betalningssystem som inte fungerar får samhället snabbt mycket svårt att fungera civiliserat.

Det här ställer många frågor som vi behöver ha svar på.

Idag har bankerna ensam kontroll över betalningssystemen – är det tryggt och säkert med hänsyn till andra länders viljeinriktade köpkraft i en orolig omvärld?

I händelse av kris eller ofred, hur kan medborgare använda sina digitala pengar, behövs kontanter, hur ska dessa kontanter i så fall distribueras ut över hela landet, och vem har ansvaret för säkerheten?

Riksdagen behöver därför, med anledning av det som anförs i motionen, se över möjligheterna att ta ansvaret för ett tryggt och säkert nationellt betalningssystem med lösningar för att fungera även i händelse av ofred eller andra katastrofer och tillkännage detta för regeringen.

References

Related documents

En uppräkning av kompensationsnivån för förändring i antal barn och unga föreslås också vilket stärker resurserna både i kommuner med ökande och i kommuner med minskande

(It should be ensured, that waste handling procedures are clear; Someone should be in charge of waste management and cleaning; Task- and material-specific

For manual and partly mechanical separation was trans­ ported only conteiners which consisted of different recyclable materials like wood, metal, concrete,

This paper describes existing situation of landfilling of waste in Latvia, including historical overview of waste disposal in Latvia, institutional set-up, existing waste

This paper describes a treatment system for landfill leachate using a constructed wetland as a tool for; water volume re­ duction, leachate recycling, bioremoval of

Data on leachate water of Kohtla-Jarve semicoke heaps, containing high concen­ trations of phenolic compounds, are presented and technologies for it treatment are

Denmark (and Norway) use automatic systems, Sweden use high speed technol­ ogy, Finland use low speed technology, Norway use half automatically technol­ ogy and Iceland

41 LANDFILL MINING: Space Saving, Material Recovery and Energy Use William Hogland University College of Kalmar, Lund University Marcia Marques Gomes Lund University Rio