• No results found

Rätt för alla att ge blod Motion 2019/20:1849 av Erica Nådin och Laila Naraghi (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rätt för alla att ge blod Motion 2019/20:1849 av Erica Nådin och Laila Naraghi (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1412

Motion till riksdagen

2019/20:1849

av Erica Nådin och Laila Naraghi (båda S)

Rätt för alla att ge blod

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för en förkortad karenstid för MSM-personer (män som har sex med män) som blodgivare och att individuella bedömningar, oberoende av individens sexuella läggning, blir norm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Successivt har vårt samhälle blivit mer inkluderande för personer med annan sexuell läggning än den heterosexuella. För bara 40 år sedan tog Socialstyrelsen bort sjuk-domsstämpeln på homosexualitet men sedan dess har det blivit accepterat med först partnerskapsregistrering och senare äktenskap liksom med rätten att prövas som adoptivföräldrar. Det är en positiv utveckling där allt fler accepteras för den de är.

På ett område finns det dock fortfarande en systematisk diskriminering från statens sida. Det gäller rätten att donera blod. Blodgivning är en altruistisk insats för att hjälpa andra människor. Vården behöver mer blod och därmed fler blodgivare. Ändå har vi fortfarande stora hinder för MSM-personer att ge blod.

Enligt dagens regler måste bi- och homosexuella män avstå från sex med andra män i 12 månader för att få lämna blod. Det säger sig självt att det för den som lever i en stabil samkönad relation i praktiken innebär att blodgivning blir en omöjlighet. Regeln om 12 månaders karenstid stammar från en annan tid och ansågs förmodligen motiverad då. Socialstyrelsen är nu på väg att ändra tolvmånadersregeln till en fyra månaders karenstid. Det är ett steg i rätt riktning men fortfarande kvarstår en omotiverad risk-stämpel för MSM-personer.

Samkönat sex utgör en risk för blodsmitta. I dag finns dock betydligt bättre möjlig-heter att kontrollera blod. Allt tillfälligt sexuellt umgänge utgör i dessa sammanhang en risk. Det rimliga vore att man istället bedömde individuellt riskbeteende oavsett sexuell läggning. En frisk person som lever i en stabil monogam samkönad relation med en likaledes frisk person borde inte förhindras att ge blod. Det bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

(2)

Erica Nådin (S) Laila Naraghi (S)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Dagens lärarutbildning tar ansvar för att förbereda lärare för att arbeta utifrån elevers olikheter och skilda behov, däribland barn och elever i neuropsykiatriska

För ett tydligare fokus på det spann av funktionsvariationer som lärare kan möta finns redan examensmål och något tillägg anses därmed inte nödvändigt: ”att

SVERAK och dess medlemmar har under denna 10 årsperiod tillskjutit nära 10 mnkr i syfte att tillskapa ett adekvat och aktuellt ID-register till gagn för katten och dess ägare i

Vid studier på heltid får tilläggslån lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör 1,98 procent av prisbasbeloppet.. Sådana

SKB har hos Strålsäkerhetsmyndigheten ansökt om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till uppförande, innehav och drift av en kärnteknisk anläggning för

I promemorian görs bedömningen att det saknas skäl att, vad gäller andning och måltider i form av sondmatning, frångå̊ principen att någon som bara i mycket

Som kammarrätten uppfattar promemorians förslag är avsikten att åtgärder som utförs före eller efter hjälp med andning eller måltider i form av sondmatning inte ska

Umeå kommun har genom en remiss från Kulturdepartementet fått möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen "Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av strategi- och planeringsansvariga Per Westman..

Regeringen välkomnar att frågan om tillgång till läkemedel fortsatt är högt på dagordningen. Ökningen av antalet bristsituationer är dessvärre en trend i Sverige såväl som

Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag som rör öppna insatser utan sam- tycke till unga respektive vårdnadshavare. I det pågående uppdraget ingår att analysera i vilka

Länsstyrelsen bedömer dock att utredningens förslag om effektmål för respektive samhällsområde är alltför otydliga och generella för att kunna utgöra en politisk styrning

Sveriges ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt- ionsnedsättning 2008, det nya nationella målet och SKL:s positionspapper ”funkt- ionshinder