• No results found

Sveriges undersköterskor förtjänar långsiktighet Motion 2020/21:842 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sveriges undersköterskor förtjänar långsiktighet Motion 2020/21:842 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1186

Motion till riksdagen

2020/21:842

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Sveriges undersköterskor förtjänar

långsiktighet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till långsiktiga insatser för äldreomsorgen och dess personal och omsorgen av våra äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som idag bor på landets äldreboenden är samma personer som lagt grunden för det unika välfärdsland som Sverige är idag. Dessa hjältar, som genom hårt arbete och strä-van byggt vårt land, förtjänar en vård och omsorg av världsklass på ålderns höst.

Det är delvis en fråga om resurser, och på den punkten är det utmärkt att den social-demokratiskt ledda regeringen har tillfört ökade medel till landets kommuner och regio-ner. Det är också bra att regeringen under förra mandatperioden sjösatte en utredning som ser över hur undersköterskor kan ges högre yrkesstatus – genom att göra yrket till ett legitimationsyrke.

Men bortom frågan om välfärdens finansiering och yrkeslegitimation finns även andra viktiga parametrar att ha i åtanke när det kommer till att förbättra dagens äldre-omsorg. Det är något som blivit mycket tydligt under coronapandemin när många äldre drabbats hårt av covid-19. Nu har regeringen infört ett äldreomsorgslyft, vilket är mycket bra. Men detta får inte bli en tillfällig lösning under pandemin.

Den som jobbar inom svensk omsorg måste ges goda utvecklingsmöjligheter inom sitt yrke, inte minst i takt med att arbetet blir alltmer komplext av det faktum att många äldre med omsorgsbehov idag också är multisjuka. Det behövs bättre arbetsmiljö, fler kollegor och tid för introduktion och kompetensutveckling, men även mer tid för de äldre. Att bara kunna sitta ner och ta en kopp kaffe och småprata en liten stund är oer-hört värdefullt.

(2)

2

Därför behöver vi se över möjligheten till långsiktiga insatser och åtgärder för de som arbetar inom äldreomsorgen och för våra äldre. Detta är angeläget och inte en dag för sent både för personalens och för våra äldres bästa.

Roza Güclü Hedin (S)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med

Den potential för forskning, innovation och kunskapsproduktion som detta material skulle kunna utgöra om det blev digitalt tillgängligt för analys, och därtill kodat på samma

I detta inspel (kapitel 5) beskrivs hur en förstärkning av anslagen och en utveckling av ägarens uppdrag till RISE skulle kunna stärka vår förmåga att stötta svensk