• No results found

Bygga med klossar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bygga med klossar"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII V V V IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III III III III III III III III III III IV V V V V V V V V V V V V V V XIII XIII V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V II I

EXPLOATERING

En total BTA på 327988 m2 ger ett

exploateringstal på 1,5. Ytan består av:

Förskolorna har en sammanlagd grönyta på 13161 m2 vilket motsvarar 26,5 m2 per

barn. Utöver detta finns mängder av natur tillgängligt i närområdet. 91% Bostäder (297808 m2) 3,5% Handel (11406 m2) 4% Kontor (13063 m2) 1,5% Förskola (5711 m2)

ILLUSTRATIONSPLAN 1:2000

BEBYGGELSESTRUKTUR 1:8000

(1:4000 vid A3) (1:16000 vid A3)

(2)

Albin Lindgren

En radhuskloss. Två bostäder staplas på varandra för att få en mer urban skala.

Den övre bostaden gör

entré från plan två. De trappor som leder till de övre entréerna fungerar som avdelare för de nedre bostädernas trädgårdar. De övre bostäderna har takträdgårdar.

En hiss för att ge de övre bostadsgästerna möjlighet ta sig hem utan att ta trappan. Hissen är placerad längst in i kvarteret för att göra det mer natuligt att ta trappan. I hissrummet finns också miljörum och gemensamma ytor.

Kvarterens kortsidor Får en inramning som gör att de blir mer som en form av framsida. Då materialet husen är byggda av går det bra att forma ett valv som entré till insidan. I valvtunneln finns en ramp, då entrén på utsidan är upphöjd 600 mm. Kvarter binds ihop två och två med broar där det är möjligt. Detta för att göra de boende mindre beroende av den närmsta hissen.

I en framtidsvärld med självkörande bilar är det överflödigt med en fil som är helt vigd åt parkering. Istället tar fler träd plats i gaturummet. I trädraderna finns luckor lämpliga för att stanna till och parkera en kortare stund för att exempelvis plocka upp eller släppa av en trafikant.

FASAD MOT UTSIDA 1:100

SEKTION GENOM KVARTER OCH GATA 1:400

OLIKA GATUSEKTIONER 1:300

FASAD MOT INSIDA 1:100

(3)

TAK 1:100

PLAN 1 1:100

PLAN 3 1:100

PLAN 2 1:100

SEKTION 1:100

PERSPEKTIV HUVUDRUM

(1:200 vid A3)

(1:200 vid A3)

(1:200 vid A3)

(1:200 vid A3) (1:200 vid A3)

(4)

FASADSEKTION 1:20

FASADUTSNITT 1:20

PERSPEKTIV ENTRÉ

PERSPEKTIV VID GATA

References

Related documents

verkat för att göra de egna erfarenheterna av detta pedagogiska arbete tillgängliga för andra. Den sökande läraren skall även kunna problematisera och reflektera

Jag anser att lojalitet kan vara ett verktyg för att skapa eller upprätthålla en.. relation som

Nacka kommun konstaterar i likhet med slutsatsen i betänkandet att kommunerna har långtgående befogenheter inom arbetsmarknadsområdet och att den verksamhet till stöd för

Regeringen ska se till att adekvata förberedelser finns för att dra nytta av, samt bidra med, internationellt stöd för beredskap för och åtgärder vid en nukleär eller

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och stödinsatser, tex. när det: gäller tillgången till diagnostik, vårdplatser

Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rut-

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att

Uppdraget till utredaren från regeringen har bland annat varit att överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.. Samtliga ledamöter för

Jag har sökt på ord som på ett explicit sätt kan tänkas handla om frågor som rör genus, kön eller feminism och som kan kopplas till animata referenter: kille, tjej, manlig,

Men då ganska många verkar uppfatta ordet som bara en synonym till det äldre mödoms- hinna, och åtminstone en informant ger ett svar som indikerar att hen har en förståelse som

Ytterligare information om fastigheten samt skatteinformation för köp av skogsfastigheter kan ges av mäklaren.. Kök

Inför planer på uppförande av ett vindkraftverk och tillhörande anslutningsväg inom fastigheten Övre Tun 3:1, Svenneby socken, Tanums kommun utförde Bohusläns museum en

Ingen risk bedöms föreligga för att Önstabäcken inte ska upprätthålla/uppnå föreslaget miljömål för kemisk

EU:s strategi för Östersjöregionen ger en viktig vägledning för valet av insatser och bidrar till att det regionala strukturfondsprogrammet kan användas på ett målmedvetet

Av den bevarade prenumerationssedeln till Fröjas Tempel (Afzelius, s. Handlingen utspelar sig en höstnatt 1764 på krogen Rosenlund vid Dantobommen, där båtsmän

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

inköpskonceptet, som omfattar mer än 6500 varunummer, har BEVOLA sin egen utveckling och produktion av en mängd produkter och lösningar för montering på lastbilar på den

Övre plan är indelat enligt följande: Hall, ett sovrum, allrum samt

It was further revealed that NLRP3 and CARD8 polymorphisms were significantly associated with susceptibility to common inflammatory diseases, such as Crohn’s disease

Once more, Kalmar became the hub in a great union, this time uniting the Kingdom of Sweden and the Polish-Lithuanian Rzeczpospolita, Unfortunately, this brave experience

THE ADMINISTRATIVE BOARD OF KALMAR COUNTY'S ROLE AND EXPERIENCES CONCERNING CONTAMINATED SITES Jens Johannisson Administrative Board of Kalmar County, Sweden.. THE ROLE OF

Bebyggelsen i norra delen av planområdet ligger längre från Öresjövägen och riktvärdena för buller bedöms inte överskridas här. Teknisk försörjning Vatten