• No results found

Uppdrag till MSB att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till MSB att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-05-07 Ju2020/01750/SSK II:7 Justitiedepartementet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

651 81 Karlstad

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för

sprängämnessäkerhet

Regeringens beslut

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att inrätta och därefter ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet.

I det nationella forumet för sprängämnessäkerhet ska, förutom MSB, även Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Jordbruksverket,

Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket ingå. MSB ska samråda med myndigheterna i arbetet med att inrätta forumet. Vidare ska Sveriges Kommuner och Regioner erbjudas möjlighet att delta i forumet.

Det nationella forumet ska verka för att öka sprängämnessäkerheten genom att bidra till och stimulera erfarenhetsåterföring samt

kunskapsutveckling inom området. Därtill ska behov av

medvetandehöjande åtgärder identifieras och utifrån dessa behov ska kunskap och information spridas till berörda myndigheter och aktörer. Forumet ska dessutom följa den internationella utvecklingen inom området.

(2)

Vidare ska forumet verka för att en bred samverkan inom

sprängämnessäkerhetsområdet främjas och utvecklas. Exempelvis ska forumet minst en gång per år föra dialog med samt inhämta synpunkter från berörda branschorganisationer.

Varje år ska det nationella forumet för sprängämnessäkerhet inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med en redovisning av

föregående års arbete samt vilka effekter detta arbete haft eller förväntas ha. Redovisningen ska inkomma senast den 30 april varje år, och vid ytterligare tillfällen om behov föreligger.

Detta uppdrag ersätter det tidigare uppdraget (Fö2013/02056/SSK).

Ärendet

År 2008 antog EU en handlingsplan för förbättrad sprängämnessäkerhet.1

Regeringen gav 2010 MSB ett uppdrag att i samråd med Rikspolisstyrelsen och i samverkan med en rad andra berörda

myndigheter2 upprätta en nationell arbetsgrupp för sprängämnessäkerhet.

Arbetsgruppens primära uppgift var att ansvara för den nationella implementeringen av EU:s handlingsplan för förbättrad

sprängämnessäkerhet.

MSB fick 2013 ett förnyat regeringsuppdrag att fortsätta att driva arbetet med den nationella arbetsgruppen, nu tillsammans med Rikspolisstyrelsen

och Försvarsmakten samt i samverkan med ett antal andra myndigheter.3

Arbetsgruppens huvuduppgift var att fortsätta implementeringen av EU:s handlingsplan.

1 KOM(2007) 651 slutlig, Faktapromemoria 2007/08:FPM47

2 Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Transportstyrelsen.

3 Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Statens kriminaltekniska laboratorium, Säkerhetspolisen,

(3)

Arbetsgruppen skulle även arbeta för vidareutveckling av samverkan mellan myndigheter genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt identifiera och genomföra ytterligare åtgärder som motverkar illegal verksamhet med sprängämnen.

Arbetsgruppen träffas ungefär tio gånger per år. En lägesrapport lämnas årligen till Justitiedepartementet.

Skälen för regeringens beslut

Regeringens bedömning är att den nationella arbetsgruppen för

sprängämnessäkerhet har medverkat till att Sverige till övervägande del har kunnat genomföra 36 av de totalt 48 åtgärderna i EU:s handlingsplan. Dessutom har arbetsgruppen bidragit till att informations- och

erfarenhetsutbytet mellan myndigheter med ansvar inom sprängämnessäkerhetsområdet ökat.

Samtidigt visar det ökande antalet illegala sprängningar i Sverige tydligt att det finns ett fortsatt behov av ett formaliserat myndighetsgemensamt samarbete. I stort ska den befintliga strukturen som den nationella arbetsgruppen haft bevaras men det finns skäl till viss vidareutveckling. Uppdraget innebär att MSB ska inrätta och ansvara för ett forum vars uppgift bl.a. är att identifiera behov av medvetandehöjande åtgärder och utifrån det sprida kunskap och information både till myndigheter och till andra berörda aktörer. Genom att omvandla arbetsgruppen till ett forum för sprängämnessäkerhet förtydligas att inriktningen i det nya uppdraget är erfarenhetsåterföring, informationsspridning och kunskapsutveckling.

(4)

Exempel på aktörer, utöver de myndigheter som ingår i forumet, som kan involveras eller omfattas av forumets arbete är kommuner,

branschorganisationer, försäljare av explosiva varor, m.fl. På regeringens vägnar

Mikael Damberg

(5)

Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA, K, SKA Försvarsdepartementet/MFU, MFI Infrastrukturdepartementet/US Justitiedepartementet/L4, PO Sveriges Kommuner och Regioner Försvarsmakten Försvarets materielverk Jordbruksverket Kustbevakningen Polismyndigheten Säkerhetspolisen Totalförsvarets forskningsinstitut Trafikverket Transportstyrelsen Tullverket

References

Related documents

4.6.1 Digital post från myndigheter som förstahandsval Utredningens förslag: Regeringen bör under en 3-årsperiod främja en utfasning av traditionell posthantering från de statliga

4.6.1 Digital post från myndigheter som förstahandsval Utredningens förslag: Regeringen bör under en 3-årsperiod främja en utfasning av traditionell posthantering från de statliga

4.6.1 Digital post från myndigheter som förstahandsval Utredningens förslag: Regeringen bör under en 3-årsperiod främja en utfasning av traditionell posthantering från de statliga

För genomförandet av uppdraget får Trafikverket använda högst 1 miljon kronor under 2019, högst 1 miljon kronor under 2020, högst 1 miljon kronor under 2021 och högst 1

PTS kan meddela MSB tillstånd till radioanvändning för tillhandahållande av Rakel G2 till samtliga aktörer som ryms inom den avsedda användarkretsen och för all den verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har av lvliljödepartementet getts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets rapport kartläggning och analys

Avsnitt 5 Riksdagen beslutar om mål och ramar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar en annan formulering av målet. Det mål som föreslås i

a) Focus group – group of consumers who are similar in terms of age, sex and income, for example. These groups are then used to elicit common attitudes and perceptions. In Resort