• No results found

Uppdrag att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-06-25 Ju2020/02483/PO II:16 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Rosenbad 4 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot

näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet

Regeringens beslut

Regeringen ger i uppdrag åt de tolv myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet (Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården,

Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten) att, inom ramen för samverkan, inrätta ett pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet med koppling till organiserad brottslighet. Pilotprojektet ska bedrivas i eller i anslutning till något eller några av de utsatta områden som Polismyndigheten har pekat ut.

I uppdraget ingår att:

• Kartlägga personer inom organiserad brottslighet med koppling till näringsverksamhet.

• Kartlägga påtryckningar, trakasserier eller brott mot näringsidkare som ett led i organiserad brottslighet.

• Genomföra systematiska kontroller avseende efterlevnaden av regler och lagar som berör den som bedriver eller kan antas bedriva

näringsverksamhet eller ekonomisk verksamhet.

Myndigheterna ska i så stor utsträckning som möjligt använda sig av de erfarenheter som har inhämtats inom ramen för uppdraget om

metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (A2017/02422/ARM).

(2)

2 (4)

Till pilotprojektet ska myndigheterna identifiera ytterligare samarbetspartners, såväl myndigheter som kommuner. De nio nätverksmyndigheter som har knutits till samverkan mot grov och organiserad brottslighet ska i första hand komma i fråga.1

Uppdraget ska samordnas av Polismyndigheten och redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021. Myndigheterna ska löpande informera Regeringskansliet om arbetet.

Bakgrund

Vanligtvis förknippas organiserad brottslighet med en undre värld utanför det etablerade samhället där grova våldsbrott så som skjutningar och

sprängningar är ett sätt att konkurrera om marknader. Det är inte lika vanligt att förknippa organiserad brottslighet med företag och legal verksamhet trots att kriminella entreprenörer är ett vanligt förekommande inslag i organiserad brottslighet. Om samhället kan göra det svårare för kriminella personer att infiltrera företag eller driva företag i brottslig verksamhet, begränsas möjligheterna för den organiserade brottsligheten att verka i legala sammanhang.

Organiserad brottslighet ägnar sig åt näringsverksamhet som genom att åsidosätta lagar och regler missbrukar de skattefinansierade välfärdssystemen och snedvrider konkurrensen. Ofta handlar det om arbetskraftsexploatering. Arbetstagare arbetar under osäkra förhållanden, för låga löner och riskerar att få sina identiteter utnyttjade i brottsupplägg, eller andra allvarliga kränkningar av sina rättigheter och minskat skydd enligt

arbetsrättslagstiftningen. Dessutom riskerar de att gå miste om vissa socialförsäkringsförmåner.

De områden som av Polismyndigheten identifierats som utsatta präglas till stor del av en social och ekonomisk utsatthet som är högre än genomsnittet i Sverige. Sådana levnadsförhållanden beskrivs i forskning som sociala

riskfaktorer, vilket inkluderar socioekonomiska förhållanden. De sociala riskfaktorerna gör både näringsidkare och boende i utsatta områden mer

1 Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län.

(3)

3 (4)

sårbara för exempelvis arbetskraftsexploatering som kan utnyttjas av organiserad brottslighet.

I sin lägesbild över utsatta områden från 2015 beskriver Polismyndigheten hur möjligheten att bedriva näringsverksamhet i utsatta områden är

begränsad och att det är svårt för näringsidkare att verka ostört utan att förhålla sig till kriminella. Genom hot, våld och skadegörelse pressas näringsidkare till beskyddarverksamhet eller till att överlåta sina

verksamheter till underpriser. Problemet har lett till att näringsidkare lägger ner sin verksamhet och att stöldgods, insmugglad sprit och tobak säljs i lokala butiker både i och omkring dessa områden.

Det ska inte finnas en arbetslivskriminalitet i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för organiserad brottslighet.

Regeringen har under den senaste mandatperioden vidtagit ett antal åtgärder för att bekämpa den arbetslivskriminalitet och osunda konkurrens som ofta finansierar grov och organiserad brottslighet i Sverige. Polismyndigheten har fått större befogenheter att kontrollera arbetsgivare i branscher där

problemen med illegal arbetskraft är stora. De tolv myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet har olika uppdrag, kunskap och metoder som gemensamt kan bidra till att förhindra och försvåra för organiserad brottslighet och dess koppling till näringsverksamhet i utsatta områden. Uppdraget ska långsiktigt bidra till bättre möjligheter för de som lever och verkar i de utsatta områdena.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

(4)

4 (4) Likalydande Polismyndigheten Arbetsförmedlingen Ekobrottsmyndigheten Försäkringskassan Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Kustbevakningen Migrationsverket Skatteverket Säkerhetspolisen Tullverket Åklagarmyndigheten Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Arbetsmarknadsdepartementet/A, ARM

Finansdepartementet/BA, FMA FPM, SKA S3, OFA K, OFA SFÖ Infrastrukturdepartementet/US Justitiedepartementet/KRIM, SIM, SSK, Å Näringsdepartementet/N MK Socialdepartementet/SF, FS HSP, SOF Utbildningsdepartementet/UH Arbetsmiljöverket Bolagsverket Centrala studiestödsnämnden Finansinspektionen

Inspektionen för vård och omsorg Länsstyrelsen i Stockholms län Pensionsmyndigheten

Statens institutionsstyrelse Transportstyrelsen

References

Related documents

[r]

Under senare år har dödligt våld vid konflikter i kriminella nätverk utgjort mer än en fjärdedel av det dödliga våldet i landet och därmed anses ökningen härröra från

Titel: Bostadsmarknaden 2011–2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Rapport: 2011:9 Utgivare: Boverket juni 2011 Upplaga: 1 Antal ex: 700 Tryck: Boverket internt

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Det framkommer i rapport 5 att kvinnor ofta har en roll som chaufför i kriminella nätverk kopplande till narkotikabrottslighet, där framkommer också att kvinnor kan ha logistiska

dence is found for samples deposited at 900 °C, with a reduced B content with increasing pressure. This is consistent with trends of TiB x , though less pronounced [26]. The films

Den som när högförräderi, spioneri, uppror, mord, sabotage, rån eller annan gärning, varå enligt lag kan följa straffarbete i åtta år eller däröver, är å färde,

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grundvatten- nivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur eller växter i en omfattning

• Att ta initiativ till, samt stödja och driva nätverk och samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och.

Syftet med uppsatsen är att, genom att applicera EU:s definition av organiserad brottslighet på fiktiva fallexempel i tre filmer, undersöka om definitionen ger tydliga riktlinjer

I juli 2008 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av reger- ingen att stödja och utveckla det lokala arbetet mot organiserad brottslighet. 1 Ett sätt att göra

Enligt paragrafen ska lagen gälla vid särskilt beslutad myndighets- överskridande samverkan för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet av angivna slag..

Den som, på något annat sätt än som anges i 1 §, otillbörligen utför en gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning

Enligt en lagrådsremiss den 27 januari 2011 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (1998:506)

11 § andra stycket riksdagsordningen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över huruvida det i regeringens proposition 2007/08:144 (Sveriges antagande av rambeslut om kampen

Intervjuerna ägde rum på respektive representants arbetsplats och varade i 30-60 minuter. Frågornas fokus låg på att besvara 1) hur Kriminalvården definierar begreppet organiserad

Det är mot bakgrund av ovan viktig att snarast komma till ett beslut om kronvittnen skall medges strafflindring i svensk rätt, för att inte den enskildes rättssäkerhet skall

Med detta i åtanke finns det dock en risk att tekniken kan användas för att inte endast utreda och förutse brott, utan även för att underlätta till att begå brott.. Syftet med

Ökningen nyligen av våld och brott i Östtimor avspeglar en ökad ansträngning av organiserad brottslighet att rekrytera timoreser för deltagande i olagliga

Sammantaget lyfter temat om brottsförebyggande åtgärder vikten av att satsningar ska utgå ifrån ett samverksarbete, vilket vidare bekräftar att samverksarbetet alltmer intagit

Även om all information som kom- mer fram inte berör just organiserad brottslighet bedöms den vara viktig för nätverket, särskilt för kommuner- nas brottsförebyggande arbete....

Syfte Syftet var att utforska upplevelser av vardagslivet hos kvinnor och män med fokus på problem, hantering av problem och stöd från det sociala nätverket från anfallet

För att få reda på hur EU bekämpar organiserad brottslighet kan det prövas på Italien, för om EU:s arbete är framgångsrikt där är det en stor chans att det även skulle