• No results found

Verksamhetsberättelse SFMG 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Verksamhetsberättelse SFMG 2016"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Verksamhetsberättelse 2016

Linköping 2017-01-01 Verksamhetsberättelse 2016

• Styrelsen har under året utgjorts av:

o Cecilia Gunnarsson, Linköping, ordförande o Anna Öfverholm, Göteborg, vice ordförande

o Karolina Engström, Linköping, facklig och vetenskaplig sekreterare o Pia Palmebäck, Linköping, skattmästare

o Hans Ehrencrona, Lund, ledamot/redaktör o Charlotta Ingvoldstad, Stockholm, ledamot

• Årligt nationellt ämnesmöte för Klinisk genetik anordnades på Clarion Hotel Arlanda 28 januari 2016. På mötet fördes fördjupade diskussioner kring utveckling och implementering av NGS. Deltagarna bjöds också en exposé av ämnet genetik med föreläsningar om beroendegenetik, historisk utveckling och genterapi. I anslutning till mötet hölls också föreningens årsmöte.

• Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra styrelsemöten per telefon.

• Utbildningsprogrammen för sjukhusgenetiker och genetisk vägledare har varit på remiss till verksamhetschefer för de olika kliniska genetiska avdelningarna,

utbildningsgruppen SFMG, respektive yrkesförening inom SFMG samt slutligen alla SFMGs medlemmar. Smärre justeringar har gjorts.

• SFMGs arbetsgrupp för NGS-baserad diagnostik vid ärftliga tillstånd har under året arbetat fram dokument rörande hantering av oväntade genetiska fynd, mall för patientinformation WGS/WES samt riktlinjer NGS rapportering. Dokumenten finns publicerade på SFMGs hemsida.

• Ekonomiskt bidrag har under året beviljats till Nationella nätverket för kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik (NNKKF) för symposium under

Almedalsveckan 2016.

• Som representant vid planering för ESHG Köpenhamn har Erik Iwarsson samt Cecilia Gunnarsson deltagit.

(2)

Verksamhetsberättelse 2016

• Styrelseledamot Hans Ehrencrona har deltagit som representant för SFMG vid ”Meeting of the National Human Genetics Societies (NHGS)” vid ESHG mötet i Barcelona 2016.

• Under året har remisser inkommit från RCC i Samverkan angående specifika

vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. Styrelsen har utsett personer som getts möjlighet att ge remissvar på vårdprogram inom SFMGs verksamhetsområde. Under året har remissvar givits rörande vårdprogram; malignt melanom, matstrups- och magsäckscancer, maligna lymfom inkl KLL, aggressivt B-cellslymfom, AML och follikulära lymfom.

• RCC i Samverkan har under året kontaktat Hans Ehrencrona för att få SFMGs samlade syn på vid vilka vårdprogram som SFMG vill vara mer aktiva. Hans Ehrencrona har tillsammans med verksamma onkogenetiker sammanställt detta till RCC i Samverkan. • Sveriges läkarsällskap har till SFMG förmedlat remisser med frågor allmänt rörande

patientfrågor, vård och styrning inom vården. Dessa har lyfts till verksamhetschefer för de olika kliniska genetiska enheterna i landet.

• Under hösten 2016 har styrelsen beslutat om bildandet av en onkogenetisk grupp inom SFMG. Styrelsen har sett behov av att en sådan grupp formeras, särskilt då SFMG nu får formella remissförfrågningar kring alla nationella vårdprogram för

cancersjukdomar från RCC i Samverkan. Gruppen består av onkogenetiskt intresserade kliniska genetiker med representanter från varje klinisk genetisk avdelning. Sammankallande är Anna Rosén, klinisk genetik Umeå.

• Under 2016 besöktes föreningens webbplats http://sfmg.se totalt 8457 gånger av 5005 unika besökare. Det innebär en ökning med 15% jämfört med föregående

räkenskapsår. Andelen besök från mobiltelefoner fortsatte att öka, medan besök från datorer minskade i år. Totalt 21% av besöken var från utlandet, med flest utländska besökare från Storbritannien. Utöver startsidan var den mest besökta sidan även detta år riktlinjerna avseende hematologisk genetik, även om antalet minskat till 951 unika besökare.

• SFMG har föreslagit sittande Elisabeth Syk Lundberg som vetenskapligt råd hos Socialstyrelsen för nästa fyraårsperiod.

• Examination av sjukhusgenetiker:

o Marie Engvall, Uppsala examinerades och godkändes av Cecilia Hulthe och Lena Samuelsson, Göteborg.

• Antalet medlemmar i SFMG i december 2016 var 105 st.

Cecilia Gunnarsson, ordförande Karolina Engström, sekreterare

References

Related documents

Janice Moulton vänder sig mot att den me- tod, som används för att pröva filosofiska te- sers hållbarhet och som går ut på att utsätta tesen för hårdast möjliga kritik från

Det resonerande som används för att komma fram till teser och h u r teserna hänger sam- man med andra föreställningar och idésys- tem, anses inte vara relevant för filosofin, om

8 Termledet '-centrism' antyder förvisso praktikantens subjektiva upplevelse av praktik och livsvärld, men då i den handlande agentens mångsinn- liga varseblivning, inte bara i

Mina föreläsningar inför datatekniker och -ingenjörer handlar emellertid inte om såda- na empiriska samband, eller snarare brist på samband, mellan kvinnor och datorer, utan

Den konflikt som i praktiken finns mellan in- dividuell frigörelse och tillståndet för mäng- der av kvinnor blir inte löst och inte tycks den yrkesmässiga framgången hos kvinnor som

A t t reellt erkänna efterföljarvetenska- pens objektivism (förankrad i den privilegie- rade feministiska epistemologin) och samti- digt postmodernismens relativism (förank- rad i

Men trots dessa tecken på famil- jeorientering (eller är det en un- derordning?) var lönearbetet så centralt i kvinnornas liv att inte endast bortfallet av lönen upp- levdes

[r]