Notitia codicum manuscriptorum Latinorum Biblioth. acad. Upsaliensis, quam consensu ampliss. fac. phil. Ups. præside Petro Fabiano Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjicit Petrus Södermark stip. reg. Bothniensis. In audit. ecclesiast

Full text

(1)

/ i

N O T I T I A

C O DICUM MANUSCRIPTORUM

L A T I N O R U M

B I B U O T H . A C AD. UPSALIENSIS, Q U A M C O N S E N S U A M P L I S S . F A C . P H

1

L . U P S .

P R Æ S I D E

P E T R O

FA

A U R I F 1 L L 1 0

B I B L I O T H E C A R I O A C A D . E T L I T T E R A R . HUMAN. PROF» R E G . KT O R D . SOC. R E G . S C I E N T , U PS. S E C R E T A R IO

PRO GRADU PHILOSOPHICO PUBLI CO EX A MI NI SUBJICIT

P E T R U S

S Ö D

S T I P . R E G . B O T H N I E N S I S *

IN A U D IT . EGCLESIAST. D. XI. JUNII MDCCCVI. H . A . M. C.

P. U

U P S A L I Æ ,

(2)

B E R G M Ä S T A R E N V Ä L B O R N E

h e r r

JACOB

WIL

S A M T V Ä L B O R N A

f r u

J O H A N N A D A L M A N

v o &&

Q

JV

u h f en osynlig valgörande hand fö rd e s ja g sotn ung f r a mfö r r å d , f ö r att låra mig tro p ä oblandadt ådelmod i mäns kli- som åtföljer D y g d och G udsfruktan ; denna sköna s y n ! måtte

(3)

B R U K S - P A T R O N E S S A N H Ô G Å D L A

f r u

ELISABETH

MULL

BERG

f ö d d

LUND

Ung i E d r a Hus f u r att d a r samla drfarenhet a f É dR a rika

g a g å r n m g a r och f o r att se den lycksalighet ' och välsignelse den genom kommande åldrar fo rtp la n ta s och aldrig faknas i

(4)

T

h

e

i . TT>

ÅJ>e illo, quæ a verbis folummodo pendet, evidentia plurimi, 6; lu­ culenter fatis, fcripferunt. Sed hanc, licet magni Temper fit f a c i e n d a , non tamen difficillimam exiftimamus, quam quis asfequatur : nihil enim

eft, quod noD, fi modo r e f t e c la r e q u e cogitatur, verbis exprimi poteft.

IT.

De hac vero, quæ a rerum jufta expofitione oritur, pauci, & parum abefi, quin dicamus, pro dignitate argumenti, nulli. U t i l i u s enim & magis necesfarium luo in ambitu Artium Liberalium The r r i a vix

com p reh en d it. Docebit nempe quemadmodum ponatur pars totius una­

quaeque fuo in lumine.

I I T .

Poft Homerum, qui, ut ceteras, ita etiam hanc Scientiæ Æfiheti- cæ partem, eminenti fuo ingenio complexum fe esfe, innumeris locis declaravit, plura praeterierunt faecula, antequam de idoneo, quo ligni- ficaretur vocabulo cogitare occeperint elegantium litterarum cultores.

I V .

Adhibitum tandem hunc in ufura Gallicum verbum grouper, quod Artis Piétoriæ proprium unaquaeque fere hodiernarum per Europam linguarum fuum ad genium fle&ere coepit, partem tantum artificii, de quo agitur, exprimere videtur,

V.

Non tamen negandum vix ulla re melius illuftrari, quam diligenti cogitatione & comparatione Tabularum fcite piftarum.

V I .

Si quo in Carminum genere Natio inexculta cultiori antecellere posfit, in Hymnis id five jam faftum, five potisfimum fieri posfe cre­ dimus,

(5)

C O D IC E S M A N U S C R I P T I

L A T I N E

N : o

1.

T i t i

L iv ir Hiftoriarum ab U rb e condita

Libri

X .

Folio.

M e m br a na c eu s , vetufius, nie idus , integer, r.ifi quod in fine libri pr imi & initio fecundi alia m an u s, n o n tamen htcc a d m o d u m recens, d u o , quæ defidera- bantur f ol i a , & in fine libri decimi, quattuor fupple- verir a). Hi s connumeratis folia continet CLXXVIIf. Su mma cura & diligentia delciiprus videtur, ira ut, qui recle di cant ur, laplus calami rarisfime occurrant. Co mp endi a feriptionîs, dbbrcviatnrax v o c a n t , pauciora f u n t , & nunqua m fere implicita usque e o , ut clave indigeant. Aspirata h abu ndat nonnun qu am ut habun- danter. Vocaiis i conflanter puncto caret. Ut initio & in m e d i o , fic quoque in fine vocum lemper adhi­ betur f longum. L o c o t ante i in quibusdam v o c a ­ bulis ufurpatuin cernitur c ut in precium , pachm tnr.

a) ïn fine folii XV IN. quæ antiqvus cuidam posfesfor ndnrfave- rat : defunt duo folia, non delevit, qui ex alia codice dein ff. XIX & X X addidit.

(6)

D i p ht o n gu s œ i nt erdum e fimplici e xpr i mi t ur & loco i , rarius, t a me n , y pol i t um' occurit. Ne c in m a j u s c u ­ l i s , nec in mi noribus litteris, ne mi ni ma qui dem , ob- f crvat ur differentia litterarum u <3c v. Praeter p u r . d m n , dt ft i ndi oni s figna quila. Atramenti c ol o r pai l i d u s , inprimis fi conferat ur cum nigriori m u l t o, in foliis fupp'etis con f pi cu o , & membrana: quoque candore ad- a u d o . Q uo d ad litterarum f o r m a m univerfiin adti- 11 e t , e a r u m , quae apud M a b i l l o n i u m in Li br o V, de

Re Diplomatie:!, pag. 367. ex Mfcr. Coc i Remigiano rcri ineifæ conf p f ci u n t ur , adeo e x a d e r e f e ru n t , ut nifi hujusmodi convenientiam fallere f ubinde, in definien­ da arate c o d i c u m , Artis Di plomaticæ Scriptores d o c e ­ rent , exarat um esfe n of l rum in fine iasculi decimi v e l initio pr o x i me fequentis contendere n o n dubitarem. De Fatis ejus antiquioribus nulla nec ipfe fubminifirat in­ d i ci a, nec aliunde colligere licuit. E Bibliotheca N o - biiisfimi Reg. Cane. Confil. & Equ. de Stella Pola*i A n d r. A n t. von St i e r n m a n, hereditatis jure a ccepe­

rat gener, 01. C e l s i u s, ju ti. Epi fcopus & Procancelia-

rius Lundenfi s, & Reg. de Stella Polari Co m m e n d a ­ t o r , qui vetetis in LTpfalienfem Aca de mi am a mo r i s , quia pignus, una c um C C C X V I I. aliw- Mfcr. hunc q u o ­ que l u t u r um lvrpius d i x e ra t, pofl m o r t e m illius A. 1 7 9 4 huc t ransmi t t endum curarunt He re de s, ntillo ob- fl i i cd i codi c i l l o, fed Mariti & Parentis liberalitatem amul . ui di generofisfimo fludio unice dudti. D e critico hujus codicis ulu ad receptam l e d i o u e m vel Aabilien- dam vel e m e n d a n d a m , Ut aliqua fait im peritioribus di ­ judicandi anfi f u b mi ni fi i e t u r , quas in X. primis Capi- tibus Libri primi c u m editione Dr a k e n b o r c h i a n a

o d i a t i s lele obt ul erunt Jcdionis varietates heic fubjun-miuL.s duximus.

(7)

E d i t i o D r a k e n b .

p . 7 - 1. r. fi fei;.m

- 8- - 1. aut in 1. 4. m e - - .

5 ineo qui nomini ob-ficient, me confoler 10. - 3 illa tota mente

- - 4 posfit 12. - 1 defidentes 13- - I 3* ferre 14. 1. 3. et i 5- - 0 Ænea Antenoreque - - 3 fuerant H e u e tu m - - 5 Pylamiene i 7 - - 2. Laurent em agruin lenuisfe - - 3 Trojac 19, - 7 Airps 21. - 4- ut jam 22. - 4 - nihil - - 4 fuerit. 23. - 2. nuncupat

- 24. - 5- ulli. 25.I. 3. dedudi — 2 7 . - i . Aventino - 28. * 3 * addit _ 28- - 4 - interimit - 29. * 2. adimit • • 1. 4. Vi - 31. - 4 - iis 32. 1. i . tenuis. _ 3 2 . * 5- Larenti* Larentiam - 33. - i . circa 1. 2. fubAAere ► 5 - Palatino Pallanteo - . 7 - ea tenuerat loca - 3 4 - * 2. lufum. - 37 - 0 avocasfet 1. 8. iis * 43. - 7- atque C o d e x Ups A L. fi feirem a u d i deeA

me qui nomini ofliciant con-foler

tota illa mente posfet disfidentes fera deeA Ænere Antenoriqiue fuerunt enet um pliilomene

ad Laurentem agr um tendisle

T roja Ayrpis ut etiam deeA dee A nuncupavit deeA e d u d i ventino addidit interemit a demit E t his pertenuis

Laurentiae Laur entiam

deeA Aeruere Palatio Pallantea tenuerit loca u fu 111 evocasfet his 4 i C

(8)

Edi-Editio D r a k e n b . C o d e x U p s a l .

r. 4 ; i 00 Her cul i adhibitis ad mi ni l l eri um da- pe mque defunt - - - ! 1. iisque liisquc - - - Î 2. foliemnium f ollempnibus - 44. 4 partae parta

- 46. - i . por t ender ant p o r te n d e ru nt

- 4 S. - 2. erat 1. 3. qui ppe deerat deefl

- 49. - r. deinde dein

- 5 °. . 4 - vocat vocavit

. 5 *- . 2 ' venit advenit

» 5 L - 5- ut 1. 7. deferebant deeft d e f e r u n t - 52. - 8. dedisfet 1. 9. quod dedisfent q u o - 5 3 . - 9 - iis Ipfi J. 10. N e his deert n e c - 5 4 - - i . move nt 1. 4. esle movebant deefli

. 55 - - 1. De o J. 2. his do iis;

- - « 6. ea c o m p o t u m eo c ompof i t ai r j

K:o I L

H o r a t h F l a c c i P u b l i i Q u i n t i

libertini L ib e r p r i­

m u s

( Carminum Libri I V & Epodon L i b e r )

Liber F p iftolarum

( D c A r te Poëtica

)

L ib e r

prim us S erm o n u m

(

Sermon

.

L i b r i duo

)

E p i-

ftolarum L ib e r prim us

(

E p i ß o l a r

.

L i b r i duo)

Folio win or i.

M e m b r a n a c e u s , vetu ftus, n i t i d u s , in t e g e r , a d d i­ tis, in medi o circiter volu m inis, ab alia m anu j a n i o r i ,

(9)

n o n vero recenti, quinque foliis. Inter Codices M i e -

g i o " Sc h e f f e r i a n o s Bibliothecae Upfal. infer tos facile

princeps. Foliis conflat C X V 1J. Accuratisfime d u d um defcripfit Carolus Au r i v j l l i u s in Novis A diis Reg.

Soc. Scient. Upfal. Vol. I qui & delineationem asri in- cifam pag. primæ Artis poëticæ & lectiones codicis in i d a parte obvias addidit. N e vero nihil prorfus de in- figniori ho c Bibliothecas cimelio promeriti vi deremur I. Li br um C a r m i n u m c u m textu a B e n t l e j o in Edi ti o­ ne A m d . 1713 recepto comparavimus, cui n of tr um ra­ rius favere fequentia

Edi t i o B e n t l e j i . i i . v. 8* certat 1 3

. •

i

8

- rectis — - 2 2 . disfociabilis - - - 3 7. ardui / 4 - 8 * vifit 5. v. 14. uvida <6 - 1 8 - flridis 7. v. 5. arces ' 7 - 10. neque v. 13. ac - - - 1 4. p oma r ia - - - 17. perpetuo - - - 1 9 . lignis <9 - 3 3 . d er ept um 1 1. * 6. fapias 3 1 2 - 1 3 . Parentis • - - 3 8 . Poeno fuperante P a u ­ l u m • 1 3 - 2. lactea 1 5 . - 2 4 . T e u c e r q u e et 15 - 3 3 . I racundo 17. - 5. t ot um 1 7 - 9. Hedule» 11. ulticæ B docent loca. C o d e x Up s a l i e n s. certet ficcis disfociabili a r d u u m urit h u mi d a fe&is ' u r be m nec et pomer i a perpetuos bullis diremi t -fi fapias Pa r e nt um P a u l u m , fuperante Poeno « cerea T e u c e r te iracunda t u t um edilie uticac Edi

(10)

-17 v. i « -18 -2 0 * 2 1 -23 • 23 25 -26 27 -8 2Ç> * 3 1 32 34 35 3 6 37 38 E d itio Be n t l e j i. 13 mea v. 14. hi c 5. crepat v, 9. Eui us 16. pr odiga 5. Clare 5. c o ma m 5. vepris 6. Ad vent um 7. l o n g a m n o d e m 20. E u r o 5. T i r i d a t e n 9. Pimplei v. i o P o s f u n t • 19. laboras in ■ 15. atrae v. 17. Furiae 31. fors & . 4. Ho n i b i l i s q ue • 14. Socraticam et 9. Ca l e n a m v. I 5 . p a f c a n t . i . a nt r o v. 7. udo - 5. rei e d o s v. 13 infigne . 3 3 . E he u v. 39. defingas ■ i i , 12, 13. neu 16. neu neu - 2 8 . conbiberet - 6. cura. C o d e x U p s a l i e n s . deeft increpat prodi t a care c o ma vetis adventus longas n o d e s Hebr o met ri dat em Piplea laborabas acre forfan horribilique Socraticamque calena umb r a r e l i d o s H e u heu nec nec nec conbiberent ora h i n c euchius p r of un t g l o r ie pafcunt velo infi gnem diffingas

N : o

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :