• No results found

Danne Nordling; Missvisande om etik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Danne Nordling; Missvisande om etik"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

DANNE NORDLING:

Missvisande om etik

K

an etik handla om vad som helst?

Det är en fråga som man har an-ledning att ställa efter att ha läst boken "Etik i verkligheten" under redak-tion av Lennart Möller och med förord av Anders Wijkman. Etik har under lång tid handlat om "moralens teori". Men efter värdenihilismens och emotivismens härj-ningar under 1900-talet har ordet moral fått en lätt suspekt klang. När nu intresset för moraliska problemställningar upple-ver en renässans har debattörerna försik-tigtvis mera talat om etik än om moral trots att de egentligen inte avsett att be-handla de mera abstrakta etiska proble-men.

Etik i verkligheten. En serie debattin-lägg. Redaktör Lennart Möller. Cordia 1991

Moraliska frågor handlar oftast om kon-kreta problem: man kan t ex ha som mo-ralisk princip att aldrig ljuga. Ett antal sådana principer skulle kunna kallas ett moraliskt regelsystem. Men idag används ofta benämningen att man har "en etik". Ett företag kan då ha sin etik, börsmäkla-re sin och läkabörsmäkla-re sin etc. Reglerna kan inte sällan framstå som helt auktoritära efter-som de inte underbyggs med någon ytter-ligare argumentation. Det är däremot kring rättfårdigandet av de moraliska reg-lerna som den klassiska etiken byggts upp.

En utilitarist kan t ex hävda att man inte bör ljuga därför att detta minskar den totala lyckan i samhället. En kan tian anser däremot att ljugandet strider mot den metafysiska princip som kallas det kate-goriska imperativet. Och enligt den ju-disk-kristna etiken strider ljugandet mot

den vilja som manifesterats av ett out-grundligt transcendent väsen. Rimlighe-ten i sådana här etiska teorier kan disku-teras rationellt utan att man förfaller till auktoritärt moraliserande.

Anders Wijkman uttrycker i sitt förord en klar sympati för den konfessionella eti-ken när han citerar Leszek Kolakowskis farbågar inför den fortgående sekularise-ringen. Utan transcendentala "tabun" skulle det enligt Kolakowski inte finnas "rationella skäl att t ex respektera mänsk-ligt liv och mänskliga rättigheter". Detta är avsett som en kritik mot rationalismen form av vetenskap och teknik. Men i själ-va verket innebär detta synsätt en farlig förenkling eller rentav en förväxling av ra-tionalitet och utilitarism.

Det förefaller som om Wijkman inte förstått att ett samhälle präglat av en etik som syftar till "största möjliga lycka åt största möjliga antal" alltid kommer att "behandla människor som utbytbara maskindelar" vare sig detta grundats på "rationalitet och ekonomi" eller på käns-lor och godtycke. Jag är dessutom överty-gad om att i praktiken kommer offren av vissa människor att bli ännu mer omfat-tande om man överger rationalitet och ekonomi som rättesnöre (Sovjet).

Mot utilitarism~n, som Wijkman kallar rationalism, vill han sätta "det kristna ar-vet" vilket också går igen i flera av de and-ra uppsatserna i boken. Det behövs tydli-gen heliga tabun som inte går att rationellt motivera. Att förankra etiken i det utom-världsliga kan möjligen vara effektivt om man har att göra med enklare själar. Men i ett modernt samhälle med en sekularise-rad tsekularise-radition är varje sådant försök dömt att misslyckas.

(2)

stället erkänna att en betydande del av den judisk-kristna etiken också är möjlig att motivera på rationella grunder? Utili-tarismens kollektiva lyckomaximerande kan mycket väl ersättas med förnuftiga principer som befordrar det gemensam-ma bästa utan att offra en del av de delta-gande individerna. På de sista raderna i Wijkmans förord antyder han att det kanske ändå inte är outgrundliga och heli-ga principer som är allena saliggörande genom att citera den s k gyllene regeln ur Jesu bergspredikan. Denna princip kan ges en mycket rationell tolkning: den som vill att andra skall vara rättfärdiga mot en själv bör vara rättfärdig mot andra (t ex vad gäller att inte skada andra, hålla avtal och ge lön efter förtjänst). Kolakowski har helt enkelt tagit miste och Wijkman har inte tänkt igenom sin etiska hållning.

Ännu mer löst grundad är Barbro Wes-terholms framställning om "gen-etiken"-dvs de moraliska problem som uppstår vid tillämpningen av den moderna gen-tekniken. Efter långa tekniska beskriv-ningar av den nya teknikens förutsätt-ningar och möjligheter avslutar hon med att vissa av dessa möjligheter "inte kan ac-cepteras" och bör förbjudas. Det finns inte en tillstymmelse av etisk diskussion i hennes bidrag. Hennes moraliska argu-ment har inte större bärighet än om hon istället skrivit "genterapi - fy!" eller "se-lektiv abort- usch!". Sådana ställningsta-gande kan varje amatör också åstadkom-ma.

Det var just mot denna typ av auktori-tärt moraliserande som värdenihilismen med sådan framgång vände sig under bör-jan av 1900-talet. Saken blir inte bättre av att också Georg Klein vid Karolinska in-stitutet i en intervju i boken upprepar

181

Westerholms nedklubbning av den etiska diskussionen i dessa frågor. Vår tids Hä-gerström har en lätt match att hävda att etiken i verkligheten kan likställas med "en papegojas pladder".

Det vore beklagligt om så skulle ske eftersom den seriösa etiken har mycket att säga oss. Ett viktigt område för etiken är analysen av problemen för att åstad-komma det gemensamma bästa. I sitt bi-drag om miljöförstöringen snuddar Karl-Henrik Robert åtminstone vid denna frå-ga. Hans uppsats handlar visserligen till största delen om en allmän genomgång av olika miljöproblem vilken till nöds skulle kunna motiveras med Sokrates' tes att om man vet det rätta så gör man det rätta.

Men numera vet vi att det individuellt rationella inte alltid är till gagn för det långsiktiga gemensamma intresset. Det är rationellt för en individ att delta i miljför-störingen eftersom den personliga upp-offringen att satsa på miljöskydd är myck-et större än den nytta dmyck-etta åstadkommer om man är ganska ensam om sin miljöom-sorg. Om man kunde lita på att andra också värnade om miljön skulle den per-sonliga offerviljan bli flerfaldigt större, menar Robert.

Detta är ett klassiskt exempel på dålig moral. Vilken är då den etiska lösningen på problemet? Robert har ingen lösning utan han önskar litet uppgivet "en etik som förmedlar känslan av värdegemen-skap" utan närmare specifikation. Den närmast till hands liggande etiska lösning-en är emellertid att vi alla som skadas av den miljöförstörande verksamheten har rätt till gottgörelse för skadan. Om miljö-förstöraren inte har råd att betala gottgö-relse får han satsa på miljöskydd eller upphöra med verksamheten.

(3)

.

182

Denna etik bygger på talionsprincipen ('lika-för-lika-principen") och är av mycket gammalt datum. Tanken att man har en moralisk skyldighet att göra rätt för sig har dock försvagats under 1900-talet. Kanske är detta en av orsakerna till att miljöförstöringen fått gå så långt. Om

det-ta handlar emellertid inte boken "Etik i verkligheten". De tolv författama förefal-ler i stället att ha passat på att utnytija in-tresset för ämnet etik för att få ut sina åsikter i högst allmänna frågor under en missvisande men säljande varubeteck-ning.

Pärmar för inbindning av årgång 1991

kan rekvireras från Svensk Tidskrifts expedition, te/ 08-667 59 55, eller genom insättning av kronor 70:- på postgiro 7 27 44-6

References

Related documents

22 § Skall fastighetsmäklarens uppdrag ersättas i form av provision, har mäklaren rätt till ersättning för kostnader endast om en särskild överenskommelse har träffats om

”Det är viktigt att de anställda inom ett företag har ett visst förhållningssätt som de fortlöpande arbetar efter och även om inte allt skrivs upp, vet de vad som sagts på

IMF:s sätt att fungera. Värld- sbanken grundades efter andra världskriget för att bygga upp det krigssargade Europa och korn så småningom också att främja

Precis som Jönsson (2011) beskriver lärarna bedömning för lärande i relation till frågorna vart ska eleven, var befinner sig eleven och hur ska eleven närma sig målen,

Har du bara ett kärleksfullt sinne så handlar du automatiskt rätt, även om handlingen inte överensstämmer med någon speciell plikt eller leder till goda konsekvenser. Exempel:

“ jag lägger ut så normala bilder som möjligt…alltså jag lägger inte ut i bikini eller så där..eller visar halva bröstet i alla fall inte jag…jag tycker det är

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat mandat och ansvar för landets science centers och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör finnas planerbar energi i hela Sverige året om och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det för att samla information och kunskap i Sverige om adoptioner från Chile bör tillsättas en utredning av hur

Vad Carema säger om sitt eget arbete för en hållbar utveckling, Vad som framkommit om Carema i journalistiska granskningar samt Hur Caremas kommunikationsarbete står i relation

Men det är en par- tiskhet giltig inte bara för en själv eller några utvalda andra, utan något som föreskrivs alla andra och därigenom är möjligt att formulera i en

Kvinnorna berättar att alla deltagare skrev på ett kontrakt i och med deras medverkan, kontrakten skulle gälla i sex månader och i kontraktet stod bland annat att de

Reliabiliteten kommer att vara låg, eftersom detta är en fallstudie så kan inte datan på ett enkelt sätt generaliseras till andra företag eller byggarbetsplatser eftersom

To describe and exemplify how pastoral power governs education for sustainable development, we use Foucault ’s four characteristics of how pastoral power operates: (1) the ultimate

Dessa olika diskurser inom alkoholvården bestämmer inte bara hur vård och behandling skall utformas utan är även baserade på olika sätt att se på alkoholmissbruk, vilken

Syftet med vår studie är tudelad, dels syftar den till att undersöka vilka metoder som används för att mäta säkerheten hos våra två vanligast förekommande biometriska

In the right column is the follow-up translator’s account of the original dialogue between the interpreter and the informant, as translated into Swedish by the independ-

policies facilitating the labour market integration of refugees are key to increase the positive economic impact of refugee migration in receiving societies. Fiscal, macroeconomic

Even though categorisation principles; including demarcation based on physical appearance (i.e. skin colour, height, hair colour and weight), migration background,

SL2 anser att det är viktigt att specialpedagogen åtnjuter gott förtroende från lärarna om de skall vara mottagliga för konstruktiv återkoppling, liksom att specialpedagogen

Studien visar även på medvetenhet från pedagogerna hur viktig boken kan vara som utgångspunkt samt miljöns betydelse för barns möjlighet till utveckling och

Region Skånes handlingsprogram innehåller riktlinjer och praktisk vägledning för hälso- och sjukvården, habiliteringen och kommunala verksamheter för arbete med att ge stöd