• No results found

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret"

Copied!
6
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kopia Regeringsbeslut II:1 2019-07-11 Ju2019/02477/SSK

Justitiedepartementet Enligt sändlista

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

Regeringens beslut

De myndigheter som anges i respektive punkt nedan ska analysera de behov och åtgärdsförslag avseende det civila försvaret som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har redovisat.

• Trafikverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende transporter.

• Statens energimyndighet, Affärsverket svenska kraftnät och

Strålsäkerhetsmyndigheten ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende energiförsörjning.

• Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende livsmedelsförsörjning, inklusive dricksvattenförsörjning. • Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket

ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende ordning och säkerhet.

• Finansinspektionen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten,

Riksgäldskontoret och Skatteverket ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende finansiell beredskap.

• Post- och telestyrelsen ska analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende elektroniska kommunikationer och post.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm

Fax: 08-20 27 34 Besöksadress: Rosenbad 4

(2)

Myndigheterna ska analysera genomförbarhet och konsekvenser och föreslå en prioritetsordning för de redovisade åtgärdsförslagen. Myndigheterna ska i de fall det är möjligt beräkna och redovisa kostnadsbedömningar för

respektive föreslagen åtgärd och bedöma i vilken utsträckning respektive åtgärdsförslag är ekonomiskt skalbart. Om myndigheterna bedömer att ytterligare underlag behöver tas fram ska det anges.

I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna vid behov samverka med berörda aktörer, t.ex. kommuner, landsting, länsstyrelser och näringsliv. De myndigheter som ska analysera redovisade behov och åtgärdsförslag

avseende finansiell beredskap ska vid behov samverka med Sveriges Riksbank.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget till respektive ansvarigt departement i Regeringskansliet senast den 2 mars 2020.

Myndigheternas redovisningar syftar till att utgöra underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret inom ramen för totalförsvaret.

Närmare om uppdraget

Som ett stöd i arbetet med uppdraget kan myndigheterna använda sig av de delar av Försvarsmaktens försvarsplanering som tillhandahållits av

Försvarsmakten och MSB genom redovisningen av regeringens uppdrag att ta fram dimensionerande utgångspunkter för planeringen av det civila försvaret (Ju2019/00312/SSK). Myndigheterna ska använda sig av de delar som avser antaganden om det väpnade angreppets karaktär,

planeringsförutsättningar avseende uthållighet och geografiska områden i Sverige av särskild militär betydelse.

I genomförandet av uppdraget kan myndigheterna använda sig av det metodstöd som MSB tillhandahåller.

Myndigheterna ska i genomförandet av uppdraget beakta kritiska beroenden som kan finnas inom och mellan olika verksamheter.

(3)

Skälen för regeringens beslut

En försvarspolitisk inriktning för perioden 2021–2025 planeras att beslutas av regering och riksdag år 2020. Totalförsvar består av militärt försvar och civilt försvar. Det civila försvaret omfattar hela samhället med all den verksamhet som måste fungera under höjd beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. I det fortsatta arbetet med att inrikta det civila försvaret inom ramen för

totalförsvaret finns därför behov av fördjupat underlag från bevakningsansvariga myndigheter.

Försvarsberedningens rapporter

Försvarsberedningen överlämnade den 14 maj 2019 slutrapporten ”Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025” (Ds 2019:8). Försvarsberedningen

överlämnade den 20 december 2017 delrapporten ”Motståndskraft

-Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021– 2025” (Ds 2017:66). I delrapporten redovisas bl.a. identifierade behov, förslag till åtgärder och uppskattade kostnader avseende energiförsörjning, livsmedel- inklusive dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, hälso- och sjukvård samt finansiell beredskap.

Försvarsberedningens redovisade behov och åtgärdsförslag avseende det civila försvaret behöver analyseras av berörda myndigheter.

Uppdrag till MSB och Försvarsmakten att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret

MSB och Försvarsmakten redovisade i februari 2019 regeringsuppdraget att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret

(Fö2019/00198/MFI). Även i denna rapport redovisas behov och förslag till åtgärder för att stärka totalförsvaret.

MSB:s och Försvarsmaktens redovisade behov och förslag till åtgärder behöver analyseras av berörda myndigheter.

(4)

Pågående utredningar

Regeringen har tillsatt utredningen Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (dir. 2018:79) och utredningen Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel

(dir. 2018:64). Regeringen har även tillsatt utredningen En ny myndighet för psykologiskt försvar (dir. 2018:80) och utredningen Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77). En parlamentariskt sammansatt kommitté har fått i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank, Riksbankskommittén (dir. 2016:114) som bl.a. ska

analysera och föreslå författningsändringar som den anser nödvändiga avseende Riksbankens ansvar för beredskapen i betalningssystemet vid fredstida kriser samt vid höjd beredskap.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Karolina Lemoine

(5)

Sändlista

Affärsverket svenska kraftnät Finansinspektionen Försäkringskassan Kustbevakningen Livsmedelsverket Luftfartsverket Pensionsmyndigheten Polismyndigheten Post- och telestyrelsen Riksgäldskontoret Sjöfartsverket Skatteverket

Statens jordbruksverk Statens energimyndighet

Statens veterinärmedicinska anstalt Strålsäkerhetsmyndigheten Säkerhetspolisen Trafikverket Transportstyrelsen Tullverket 5 (6)

(6)

Kopia till Försvarsmakten Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Sveriges kommuner och landsting

Sveriges Riksbank

References

Related documents

I de senaste årens regleringsbrev har länsstyrelserna haft i uppdrag att göra regionala analyser av bostadsmarknaden samt verka för att kommunerna tar fram riktlinjer

Region Jämtland Härjedalen Region Jönköpings län Region Kalmar län Region Kronoberg Region Norrbotten Region Skåne Region Stockholm Region Sörmland Region Uppsala

Datainspektionen konstaterar att det saknas en redogörelse för vilka personuppgifter som kan komma att behandlas till följd av förslagen, vilket rättsligt stöd det finns för

E-hälsomyndigheten vill därför skicka med synpunkten att den fortsatta utredningen, kring hälso- och sjukvården i det civila försvaret, bör beakta att strukturen

tillsynsansvaret kan sägas att IVO enligt 7 kap. 1 § PSL har tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. Hälso- och sjukvården inom Försvarsmakten och

mågeutveckling.” I tillägg till detta anser KI att det behövs utbildning och övning för beslutsfattare på politisk nivå och hög tjänstemannanivå inom myndigheter samt

Detta bedöms behöva ske utöver idag befintliga ersättningar för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, då en eventuell omprioritering av dessa medel eller

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Tillsammans med den vägledning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nu utarbetar för det robusta sjukhuset tror Livsmedelsverket att detta kan vara ett bra incitament

Länsstyrelsen instämmer i att statlig ersättning bör utgå för kommuners och regioners planering för civilt försvar inom området hälso- och sjukvård.. Krigsorganisation

MSB vill även betona att det finns särskilda erfarenheter från coronapandemin 2020 som aktualiserar en förstärkt försörjningsberedskap för varor och tjänster, robust

På regional nivå har länsstyrelserna idag ett uppdrag i sin instruktion att under höjd beredskap bland annat samordna de civila försvarsåtgärderna, att verka för att

Journalisterna går från att vara journalister till att vara experter, får stora bildbylines i artiklar där de ger sin syn och förekommer sedan som ett köpargu- ment för

Uppsatsen kommer titta på de olika perspektiven inom modellen och se på om Värmland och Örebro har potential att kunna arbeta fram olika former av samverkan gällande civilt försvar

Region Jönköpings län instämmer i utredningens bedömning att regelverk för personalförsörjning behöver ses över för att få nationell samsyn samt ett nationellt system

Region Uppsala anser dock att en specifik vägledning för Hälso- och sjukvårdssektorn bör tas fram för att säkerställa att regionerna och deras vårdenheter ska kunna vidta

Utredningen bedömer att det behöver avsättas 70 mnkr årligen för regionernas arbete med att planera och genomföra utbildning och övning inom hälso- och sjukvård

Region Östergötland bedömer i sin helhet att delbetänkandet utgör en mycket bra grund för beslut av inriktningen inom hälso- och sjukvård inom det civila försvaret.. De ekonomiska

Rättsmedicinalverket, som har ombetts att yttra sig över ovan nämnda delbetänkande, har med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver inga synpunkter på innehållet

Socialstyrelsen delar utredningens bedömning att det i försvarsbeslutet år 2020 bör anges en målsättning för den civila hälso- och sjukvården vid kris och krig, samt instämmer

Statskontoret delar också utredningens bedömning att ett fungerande civilt försvar är beroende av samverkan, inte minst mellan statliga myndigheter och kommun- sektorn.. Men

I en sådan inriktning bör det även tydliggöras att staten också tar ansvar för de uppgifter inom det civila försvaret som idag inte utförs av någon aktör i fredstid, till

Sektionen för läkemedelslära är glad att bli tillfrågad att ge synpunkter på delbetänkandet SOU 2020:23 (”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret: underlag