• No results found

Uppdrag till Stats­kontoret att analy­sera och föreslå åtgär­der för att effektivi­sera Migrations­verkets, Polis­myndig­hetens och Kriminal­vårdens arbete med åter­vändande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Stats­kontoret att analy­sera och föreslå åtgär­der för att effektivi­sera Migrations­verkets, Polis­myndig­hetens och Kriminal­vårdens arbete med åter­vändande"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut

2020-07-09 Ju2020/01867/SIM

Ju2019/01414/SIM (delvis)

Justitiedepartementet

Enheten för styrning inom migrationsområdet

Statskontoret Box 396 101 27 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Statskontoret att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande. Statskontoret ska utgå ifrån Riksrevisionens granskningsrapport Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7) och rekommendationen till regeringen att se över myndigheternas uppdrag och ansvarsfördelning samt överväga förändring av myndighetsorganisationen på området. Statskontorets analys bör fokusera på asylärenden som har lett till ett avlägsnandebeslut. Även andra ärendeslag som förekommer i myndigheternas återvändandeverksamhet kan omfattas av analysen om det bedöms vara relevant.

Statskontoret ska bedöma hur arbetet kan effektiviseras inom ramen för myndigheternas nuvarande uppgifter. Det ingår inte i uppdraget att se över ansvarsfördelningen i grunden eller att överväga en större organisations-förändring. Statskontoret bör bl.a. närmare beskriva och analysera de dubbla funktioner för t.ex. anskaffande av resehandlingar, resebeställningar och tillhandahållande av eskort som påtalas i Riksrevisionens granskningsrapport och identifiera eventuella behov av förändringar av ansvarsuppgifter.

I uppdraget ingår att analysera myndigheternas arbetssätt, metoder och processer inom återvändandeområdet. Statskontoret ska även analysera myndigheternas rutiner, både gemensamma och interna, för samarbete och samordning. I uppdraget ingår också att beskriva hur resurser till

(2)

2 (3)

återvändandeverksamheten prioriteras inom respektive myndighet, dvs. hur myndigheterna styr och fördelar sina medel och resurser internt.

Utöver förslag på konkreta förbättringsåtgärder får redovisningen även omfatta rekommendationer till både regeringen och berörda myndigheter. Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerad under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 16 juni 2021. Bakgrund

En person som efter beslut om av- eller utvisning inte har rätt att vistas i Sverige ska återvända till sitt hemland eller till något annat land, i första hand frivilligt och på egen hand. Beslut om av- eller utvisning verkställs som huvudregel av Migrationsverket. Migrationsverket får dock lämna över ett ärende till Polismyndigheten för verkställighet om personen håller sig undan eller om det kan behövas tvång för att verkställa beslutet. Polismyndigheten beslutar i vissa fall om avvisning och ska då verkställa beslutet om inte personen självmant lämnar landet. Kriminalvården bistår både Migrations-verket och Polismyndigheten med transporter och resebeställningar. Riksrevisionen har i granskningsrapporten Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7) granskat hur regeringen har styrt återvändandeverksamheten och hur myndigheterna har genomfört denna verksamhet mellan åren 2013 och 2018. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns tecken på bristande resultat, bland annat baserat på den relativt höga andelen personer som inte återvänder efter att ett beslut om av- och utvisning blir verkställbart. Riksrevisionen anser att myndighet-ernas uppdrag i vissa delar överlappar varandra och att det finns samord-nings- och gränsdragningsproblem samt risk för effektivitetsförluster till följd av att en myndighet i vissa fall ska genomföra eller bära kostnader av beslut som en annan myndighet har fattat. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att bl.a. se över myndigheternas uppdrag och ansvars-fördelning. Mottagandeutredningen presenterade i sitt betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) ett liknande förslag om att regeringen borde ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera metoder och arbetssätt för att öka det frivilliga återvändandet.

(3)

3 (3) På regeringens vägnar Morgan Johansson Elin Fernhed Kopia till Migrationsverket Polismyndigheten Kriminalvården Riksrevisionen

References

Related documents

I den nya lagen föreslås att regeringen bemyndigas att utfärda föreskrifter om fastställande av antalet nyanlända invandrare som ska anvisas under ett visst år, om

Yttrande över Trafikverkets rapport: Uppdrag att analy- sera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar.

 Förslag till yttrande Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet, Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) samt

 Förslag till yttrande Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet, Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Bland de områden som har varit föremål för nya beslut kan nämnas ansvaret för bosättning, innehåll i och ansvar för tidiga insatser för asylsökande samt anvisning

 §139 Förslag till yttrande över remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22 )..

Malmö stad har av Arbetsmarknadsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, vilket

Come vediamo, ho incluso solo due richieste di conferma vere, cioè usate proprio per lo scopo di richiedere una conferma. Negli altri tre esempi presentati, ‘eh’ presenta

Det andra förslaget, en så kallad social prövning, innebär att en asylsökande som ordnar eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar måste ha en bostad av

Bland de områden som har varit föremål för nya beslut kan nämnas ansvaret för bosättning, innehåll i och ansvar för tidiga insatser för asylsökande samt anvisning

Ulf Peterson, resultatenhetschef utbildning och arbetsmarknad, informerar om remissvar till SOU 2018:22 ” Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller

I förarbetena till den nämnda föreskriften betonades vikten av att det i lagstiftningsprocessen görs noggranna analyser av den påverkan som olika förslag har på den

En förklaring till att jag inte hittat fakta om stolen i renässansmodell kan vara att Marby gamla kyrka under en tid tjänat som museilokal för äldre föremål.. Kanske kommer

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för

Det betonas att en EU- agenda för städer bör återspegla EU:s övergripande mål och vara ett komplement till medlemsstaternas nationella åtgärder ”En EU-agenda för städer

Det handlar både om gemensamt agerande i utvecklingsfrågor, men också om att utveckla arbetsmetoder och kontakten mellan kolle- gor över kommungränsen, säger Anna Perols, planchef

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Beskriv hur dessa två patogener orsakar diarré (toxin, verkningsmekanism) och hur man behandlar patienter (vilken behandling samt kortfattat mekanismen för varför det

Med ohälsosamma levnadsvanor menas här tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma mat vanor hos vuxna personer som har diagnosticerats och har

Metoden är nästan lika osäker som att inte använda något skydd alls, och kan lätt leda till oönskad graviditet.. • Säkra perioder - Med "säker period" menas de

När nya lösningar krävs inför ett nytt DLL-projekt så utvecklas de inom ramen för detta projekt, men tas sedan över av konceptägaren så att lösningarna lever vidare för

Noninvasive prenatal detection of selected fetal aneuploidies using targeted sequencing of homologs Taylor Jensen (USA). 17.00 –

Utredningen har inte lämnat förslag på hur den akvatiska övervalmingen behöver vara organiserad och finansierad för att Sverige ska leva upp till de krav som ställs