• No results found

Delårsrapport 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Delårsrapport 2016"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RAPPORT 2016:23

(2)
(3)

Boverket

(4)

Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare: Boverket, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: Boverket ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2 Sökord: Delårsrapport Dnr: 1773/2016 Process: 1.2.3

Rapporten kan beställas från Boverket. Webbplats: www.boverket.se/publikationer E-post: publikationsservice@boverket.se Telefon: 0455-35 30 00

Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona Rapporten finns i pdf-format på Boverkets webbplats. Den kan också tas fram i alternativt format på begäran.

(5)

Boverket

Förord

Boverket överlämnar härmed delårsrapport för 2016. Beslut i detta ärende har fattats av Boverkets generaldirektör efter föredragning den 9 augusti 2016.

Föredragande har varit tf. ekonomichef Petra Westerlund. I den slutliga handläggningen har även Ulf Jönsson deltagit.

Karlskrona 15 augusti 2016

Janna Valik

(6)

Innehåll

Inledning ... 5 Resultaträkning (tkr) ... 7 Balansräkning (tkr) ... 8 Anslagsredovisning (tkr) ... 9 Noter (tkr) ... 10 Intygande ... 11

(7)

Delårsrapport 2016 5

Boverket

Inledning

Året inleddes med att myndigheten medverkade i regeringens initiativ ”Sverige

tillsammans”, tillsammans med länsstyrelserna och andra aktörer. Syftet var att lösa de utmaningar som ett ökat mottagande av nyanlända innebär. Högt prioriterat blev att göra en översyn av byggregler med syftet att genomföra regelförenklingar. Nya regler kring

anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden i plan- och byggförordningen började gälla 1 januari 2016. Därefter har förslag till föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg av densamma varit på remiss. De nya reglerna trädde i kraft 1 juli. Boverket har under året fortsatt arbetet med att stötta kommuner, länsstyrelser och andra rörande tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Webbseminarier, PBL kompetens och PBL kunskapsbanken är viktiga kanaler för detta.

Under årets början genomförde Boverket en informationskampanj kring kreditgarantier i syfte att sprida kunskap om de möjligheter som ges för att söka finansiering för boende. Boverket har utvärderat effekterna och resultaten av stödet för innovativt byggande av bostäder för unga. En betydande arbetsinsats har lagts på att förbereda för nya stöd som Boverket kommer att hantera framöver. Anpassningar har krävts både vad gäller

systemstöd och för att ta fram nya rutiner för hantering.

Under våren lämnade Boverket en slutrapport om funktionshinderspolitiken 2012–2015. Insatserna har bland annat handlat om enkelt avhjälpta hinder, inventering av

tillgängligheten i flerbostadshus, funktionshindersperspektivet i kommunernas fysiska planering och kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Boverket har publicerat en idéskrift ”Rätt Tätt” vars syfte är att lyfta fram några av de frågeställningar som ofta kommer i skymundan eller hanteras på ett otillräckligt sätt. Skriften ger exempel på hur man kan förtäta bebyggelsen. Plattformen för hållbar stadsutveckling har samlat myndigheter och andra aktörer kring bostadsfrågan. Perspektiven är hållbar stadsutveckling och god samhällsplanering, med kunskapsutveckling i centrum.

Andra regeringsuppdrag som har genomförts och avrapporterats under första halvåret 2016 är till exempel att ta fram en strategi för arbetet med samordning, förbättring och

utveckling av frågor rörande material i kontakt med dricksvatten. Uppdraget genomfördes i samarbete med Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Swedac.

Projekt Nordisk harmonisering av tillgänglighetsregler redovisades också under våren. Boverkets Bostadsmarknadsenkät kom ut i maj, av vilka samtliga Sveriges kommuner deltog i undersökningen. Enkäten sammanfattar flera slutsatser, till exempel att situationen är särskilt ansträngd för unga och nyanlända. Men även för äldre som vill flytta från sin villa till en mindre bostad. I juni presenterades en reviderad byggbehovsprognos och en ny rapport om erfarenheter av social housing från andra EU-länder.

(8)

6 Delårsrapport 2016

Myndigheten har anslutit sig till Statens servicecenter för de löneadministrativa tjänsterna, vilket innebär att Boverket har bytt egenrapporterings- och tidredovisningssystem från Palasso till Primula, och att tid- och flexredovisning hanteras i Agresso. Ett nytt intranät lanserades den 1 juni med fokus på ökad tillgänglighet och interaktion för medarbetarna.

(9)

Delårsrapport 2016 7

Boverket

(10)

8 Delårsrapport 2016

(11)

Delårsrapport 2016 9

Boverket

(12)

10 Delårsrapport 2016

(13)

Delårsrapport 2016 11

Boverket

Intygande

Jag intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Karlskrona 15 augusti 2016

(14)

Box 534, 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 00 Webbplats: www.boverket.se

References

Related documents

Hakon Gruppens butiker har under första halvåret ökat sin försäljning med 3,5 procent (2,5 procent för jämförbara enheter).. Lågprisbutiker fortsatte att öka på bekostnad

Årets resultat efter full skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Resultat per aktie efter

Den överförda ersättningen (köpeskillingen) skedde i första steget i form av emission av 14 882 420 stycken egna aktier, vars verkliga värde på tillträdesdagen uppgick till 14

Rörelseresultatet ökade marginellt till 9,7 MSEK (9,4) och rörelsemarginalen på 15 % är lägre än motsvarande kvartal ifjol, vilket hänförs till kostnader för utvecklingen

3.2 Insatser på strukturell nivå, samverkan och forskning Samordningsförbund verkar för att samhällets resurser används mer effektivt, när det gäller stödet till

Gå in på deras hemsidor och läs om krav för att kunna få tillstånd, i vissa fall som garage kanske det inte är krav på tillstånd eller anmälan.. Regler för hantering av

Friluftsfrämjandet är positivt till förslagen om att skolan arbetar för en ökad kunskap om skogen.. Lärarutbildningarna bör stärkas vad avser kunskapen om skogen och skogens

Vi ser ett nationellt skogsprogram som ett brett angreppssätt, där skogens betydelse för hela samhället ska beaktas och där skogens värden för enskilda, för landet och för