• No results found

SYMBOLER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SYMBOLER"

Copied!
9
536
4
Show more ( Page)

Full text

(1)

SYMBOLER (IEC 617)

Symboler kretsschema

Kontakter

1-polig slutande kontakt 2-polig slutande kontakt

3-polig slutande kontakt

Slutande (sl) kontakt, allmän N.O (normaly open) Brytande (br) kontakt, allmän N.C (normaly closed) Växlande kontakt Huvudkontakter (3-polig) Tillslagsfördröjd Frånslagsfördröjd Termisk Elkopplare Elkopplare, allmän Elkopplare

Elkopplare, vrid, fasta lägen

Elkopplare, drag Momentan

Elkopplare, vrid (3-polig)

Elkopplare, funktionsvisande

Elkopplare, tryck, återfjädrande Momentan Elkopplare, tryck, återfjädrande Momentan

(2)

Elkopplare, vrid, återfjädrande Momentan

Elkopplare, s.k. ”trigger”-funktion Stannar kvar i påverkat läge, ex. nödstopp Gränsläge och sensorer mm.

Mekanisk, allmän Mekanisk, rulle Beröringsfri, allmän Beröringsfri, fotocell Tidstyrd Vakter Tryckstyrd Varvtalsstyrd Temperaturstyrd Nivåstyrd Funktionsvisande symboler Termisk Magnetisk Beröringsfri (närhet) Fel Skydd Gängsäkring

Knivsäkring Även säkring (allmän) Dvärgbrytare (1-polig) Automatsäkring

(3)

Termiskt skydd (3-polig) Överlastskydd, motorskydd (äldre)

Termiskt och elektromagnetiskt skydd (3-polig) Överlastskydd, motorskydd Spolar Kontaktorspole, reläspole Impulsrelä S.k. ”vippa” Tidrelä, tillslagsfördröjd Tidrelä, frånslagsfördröjd

Magnetventil För t.ex. luft, vatten etc.

Broms För t.ex. motorer

Ljus Lampa, signallampa Ljuspunkt, belysning Ljud Summer Sirén Övrigt

Uttag, med skyddsjord

(4)

Transformator och spänningskälla

Transformator Fulltransformator (dubbla lindningar)

Transformator Fulltransformator (dubbla lindningar) Batteri, spänningskälla Motor Motor, 1-fas Motor, 3-fas Jordning Skyddsjord Störningsfri jord Stomjord PLC Digital PLC-ingång/utgång Analog PLC-ingång/utgång Stickkontakter Stift Kontakter Hylsa Kontakter Elektronik Resistor

Potentiometer Ex. vridpotentiometer RC-krets Skydd för transienter VDR-varistor Skydd för transienter Kondensator, elektrolyt

Diod Lysdiod

(5)

Tyristor

Likriktarbrygga Vid likriktning av växelspänning

PNP-transistor

Optokopplare Sitter på PLC (ingångar och ibland på utgångar)

Kopplingspunkter

Nollplint

Plint Anslutningsplint

Plint Anslutningsplint

Hänvisningar

Partmärkning Ex. nollnummermärkning

Signal Korsreferens

Kabelarea

Anges i mm2

Ledningsfärg kan också anges.

Skärm

(6)

Symboler enlinjeschema

Frånskiljare Effektbrytare Lastbrytare Tidstyrd kontakt Nivåvakt Gasvakt Omvandlare Effektmätare Instrument Strömtransformator Spänningstransformator Krafttransformator, 1-fas Krafttransformator, 3-fas Y-koppling D-koppling Lindning Gruppcentral Central

(7)

Gruppcentral med 3-polig elkopplare Central

Apparatskåp

Apparatskåp med 3-polig elkopplare

Energimätare

Lampa

Lysrör, 2 rör

Värmeapparat Element

Givare Storhet anges invid

Fotocell Tryckknapp Magnetventil Kabelballong För kabelmärkning Likriktare Växelriktare 3-ledare

3-ledare och skyddsledare

(8)

Motor med elkopplare, 3-polig

Handmanövrerad elkopplare, 1-polig

Handmanövrerad elkopplare, 3-polig

Kontaktormanövrerad elkopplare, 3-polig Kontaktorstyrd

Överlastskydd, motorskydd Jordfelsbrytare Gängsäkring, 1-fas Gängsäkring, 3-fas Knivsäkring, 3-fas Dvärgbrytare, 3-polig Säkring Uttag, ojordat Uttag, jordat

(9)

Exempel yttre förbindningsschema

En 4-ledarkabel är ansluten till kopplingsplintar och matar en 3-fasmotor via en 3-polig handmanövrerad elkopplare.

En 3-ledarkabel är ansluten till kopplingsplintar och matar en signallampa.

Exempel enlinjeschema

Från en gruppcentral går en 4-ledarkabel (gruppledning) via en 3-polig handmanövrerad elkopplare till en 3-fasmotor.

Från en gruppcentral går en 3-ledarkabel (gruppledning) via en 1-polig handmanövrerad elkopplare till två lysrörsarmaturer.

References

Related documents

Det har visat sig att deltagare i dessa grupputbildningar upplevde att kunskapsnivån om diabetes ökat, de fann stöd av andra deltagare i samma situation och en ökad

Sjuksköterskan I en studie från Storbritannien, Sturt, Whitlock & Hearnshaw, 2005 inkluderades två sjuksköterskor och fyra patienter där syftet var att ta reda på hur utvecklingen

Dylan Wiliam har, som tidigare nämnts, definierat fem nyckelstrategier för formativ bedömning: att tydliggöra mål och kunskapskrav, att synliggöra lärandet, att

Experiment kan vara utforskande (förstå frågan på ett bättre sätt) eller testande (dvs testa en lösning). En lösning som skapar värde för organisationen och/eller behovs-

Den sedan slutet av senantiken nedlagda guldproduktionen i Europa (där ft·amför allt Spanien spelat en huvudroll) kunde nu återupptas, fast det nu gällde främst

Det blir föreläsningar och delsemina- rier om EPA, alltså de pågående förhand- lingarna om handelsvillkor mellan EU och Afrika, om hiv och aids, om turism som kommer

Dock skulle eventuellt ett ökat antal friktionstillfällen eller val av annat papper kunnat ge resultat med identifierbar påverkan då sotsvampen har påvisats kunna

Förtroendebalansen avser andelen som svarat ’mycket stort’ eller ’ganska stort förtroende’ minus andelen som svarat ’mycket litet’ eller ’ganska litet förtroende’..

huvudansvaret (t.ex. en chef), att det finns ett strukturellt problem som gör att du inte får den information du har rätt till. Inga beslut kan fattas i en arbetsgrupp där någon

• Att sända ett svar (eller inte) ska göras av en lämplig internationell sammanslutning, representativ för hela mänskligheten. • Ett svar bör skickas å hela

Om ett barn som har kontakt med en vuxen påstår sig vara äldre än vad denne är men lämnar sådana uppgifter om exempelvis sin skolgång som talar för att barnet är

Höstiga primörer, örter, inkokta lökar, vitlök, morotshummus..

• Informationsbrevet är ett stöd för dig i att besvara återkommande frågor från anhöriga och hjälpa dem att hitta till information från Göteborgs Stad.. • Brevet är inte

Ja, det är den som bestämmer hur orkestern ska fungera och då får man förhålla sig till det. Jag skulle säga att konsertmästaren har den största rollen för just tajmingen.

I samarbete med Blekingesjukhuset har förslag till rutiner utarbetats för fördjupad samverkan mellan akutpsykiatrin, somatiska akuten och ambulansen för att trygga att patienten

Kallelse till ordinarie fullmäktigesammanträde, samt preliminär föredragningslista skall tillställas fullmäktiges ledamöter, Consensus styrelse, sektionsordförande, revisorer

Till arsmotet i Vetlanda 1998 hade styrelsen lagt ett forslag till ”nya” stadgar men ’’glornt” att ange att valberedningen aven skall lamna forslag pa revisorer och

87 Eritreanska myndigheter uppgav vid möte i Asmara att det finns ett bilateralt avtal med Sudans regering, enligt vilket det räcker med ett identitetskort för eritreaner att

färd~jänsten verkställer besluten, vilket innebär tillståndsgivning, till- delning av resor samt ansvar för att organisera och administrera trafiken. Färdtjänsten är en

• Informationsbrevet är ett stöd för dig i att besvara återkommande frågor från anhöriga och hjälpa dem att hitta till information från Göteborgs Stad... Hållbar stad –

BEKANTAS_REAKTION11 Mina heterosexualla vänner har blivit ovänliga, visat förakt .Kryssfråga om hur heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta eller börjat förstå

Arbetet utförs kostnadsfritt av kommunens

Eftersom kommunikation mellan seende kamrater ofta sker via kroppsspråk försämras möjligheten till interaktion i en klass med många elever och därför kan det underlätta för en