Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Full text

(1)

Remiss

2020-12-14 Ku2020/01900

Kulturdepartementet

Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella

minoritetsspråken

Remissinstanser 1 Arbetsgivarverket 2 Borås stad

3 Centralförbundet Roma International 4 Der Nayer Dor

5 Diskrimineringsombudsmannen 6 É Romani Glinda

7 Finlandsinstitutet

8 Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige 9 Folkbildningsrådet

10 Franz Wagner Sällskapet

11 Föreningen RUNG – Resande, ung, ny och gammal 12 Föreningen Resandefolkets Riksorganisation, FRFRO 13 Förvaltningsrätten i Luleå

(2)

14 Gällivare kommun 15 Göteborgs stad

16 Internationella Romska Evangeliska Missionen 17 Internationella Romska och Resande kvinnors forum 18 Jiddische Teateramator’n

19 Judiska Centralrådet 20 Judiska museet

21 Judiska ungdomsförbundet i Sverige 22 Kalix kommun

23 Kammarkollegiet 24 Kexi – Meän kirjailiat 25 Kiruna kommun

26 Kulturgruppen för resandefolket 27 Kungl. biblioteket

28 Lattjo Drom Riksorganisation 29 Linköpings kommun 30 Luleå kommun 31 Lunds universitet 32 Länsstyrelsen i Stockholms län 33 Malmö stad 34 Met Nuoret

(3)

35 Myndigheten för digital förvaltning 36 Myndigheten för press, radio och tv

37 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 38 Myndigheten för yrkeshögskolan

39 Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum i Övertorneå 40 Norrköpings kommun 41 Nykvarns kommun 42 Pajala kommun 43 Region Dalarna 44 Region Skåne 45 Region Västerbotten 46 Region Örebro

47 Riksförbundet Romer i Europa 48 Roma Institutet

49 Romano Pasos Research Centre 50 Romska ungdomsförbundet 51 Sameskolstyrelsen 52 Sametinget 53 Sandvikens kommun 54 Skatteverket 55 SKL Kommentus Inköpscentral AB

(4)

56 Socialstyrelsen 57 Specialpedagogiska skolmyndigheten 58 Statens kulturråd 59 Statens skolinspektion 60 Statens skolverk 61 Statistiska centralbyrån

62 Stiftelsen Svenska Filminstitutet 63 Stockholms stad 64 Stockholms universitet 65 Sverigefinländarnas Delegation 66 Sverigefinska Riksförbundet 67 Sverigefinska pensionärer 68 Sverigefinska ungdomsförbundet 69 Sveriges Jiddischförbund

70 Sveriges kommuner och regioner 71 Sveriges Romerförbund

72 Sveriges Television AB 73 Sveriges Utbildningsradio AB

74 Svenska kommittén mot antisemitism

75 Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset 76 Södertörns högskola

(5)

77 Tornedalsteatern 78 Trajosko Drom 79 Trollhättans stad 80 Umeå kommun 81 Umeå universitet 82 Universitetskanslersämbetet 83 Universitets- och högskolerådet 84 Uppsala universitet

85 Uusi Teatteri

86 Vänersborgs kommun 87 Västra Götalandsregionen 88 Övertorneå kommun

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på handlingsprogrammet. Remissen är begränsad till de delar av handlingsprogrammet som inte tidigare remitterats. Nedan anges vilka förslag under respektive avsnitt som inte omfattas av remissen.

Avsnitt 2.3

Statsbidraget till de nationella minoriteternas riks organisationer ska öka. (Förslag i enlighet med SOU 2017:60).

Avsnitt 3.3

Utbildning i förskoleklass ska för elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna omfatta nationella minoritetsspråk. Denna rättighet förs in i skollagen. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

De insatser som görs med koppling till de nationella minoritetsspråken i förskoleklass ska ses över och regelbundet följas upp av Skolinspektionen.

(6)

Avsnitt 3.4

Skolförordningens bestämmelse om tvåspråkig undervisning ändras så att sådan undervisning kan anordnas i de nationella minoritetsspråken genom hela grundskolan, det vill säga också i årskurs 7–9. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91)

Skolförordningens bestämmelse om att språket ska utgöra umgängesspråk i hemmet för att tvåspråkig undervisning ska få anordnas samt att högst hälften av undervisningstiden får ske på minoritetsspråket tas bort för nationella minoritetsspråk, liksom kravet att inslaget av svenska i

undervisningen successivt ska öka. (Förslag i enlighet med SOU 2017: 91). Införandet av en finansierad försöksverksamhet för ett antal kommuner att etablera tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken bör utredas. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Anmälan om tvåspråkig undervisning görs till Skolverket som även ska ansvara för sammanställning av statistiska uppgifter. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Nationellt minoritetsspråk blir nytt ämne i grundskolan och ges både som nybörjarspråk och för redan etablerade talare. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Ämnet nationellt minoritetsspråk regleras i timplan till minst tre timmar i veckan. Skolverket tar fram nya kursplaner. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Undervisning i ämnet nationellt minoritetsspråk bör vid behov kunna genomföras via fjärrundervisning, även på entreprenad. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Elever som inte önskar läsa enligt den utökade studieplanen kan välja att fortsättningsvis läsa sitt nationella minoritetsspråk inom ramen för modersmålsundervisningen. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91). Kravet på att modersmålslärare i nationella minoritetsspråk ska ha språket som modersmål för att bli behöriga att undervisa i ämnet modersmål tas bort. (Förslag i enlighet med SOU 2019:18).

(7)

Avsnitt 3.5

De nationella minoritetsspråken införs på gymnasieskolan som valmöjlighet till övriga moderna språk. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Det ska vara möjligt att läsa ett nationellt minoritetsspråk som nybörjarspråk på gymnasiet steg 1–2. Nuvarande krav på ”goda kunskaper” tas bort. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Studier i nationellt minoritetsspråk som ämne ska ge meritpoäng. (Förslag i enlighet med bedömning i SOU 2017:91).

Gymnasieprogram med inriktning mot nationella minoriteter ges möjlighet att bli riksrekryterande. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91). Observera att Isof även skriver om yrkesprogram, vilket inte remitterats tidigare.

Avsnitt 3.6

Skolverket ges fortsatta uppdrag att anordna uppdragsutbildningar för de nationella minoritetsspråken för att möta behoven på kort sikt. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

(8)

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 19 mars

2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

ku.csm@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ku2020/01900 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Linda Nordin Departementsråd

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :