• No results found

Folkmordet seyfo 1915 i läroplanen Motion 2020/21:2427 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Folkmordet seyfo 1915 i läroplanen Motion 2020/21:2427 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1549

Motion till riksdagen

2020/21:2427

av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)

Folkmordet seyfo 1915 i läroplanen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att undervisa om folkmordet seyfo 1915 samt att överväga att skriva in detta i läroplanen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under åren 1915-1918 mördades över 1,5 miljoner kristna invånare, däribland syrianer, assyrier, kaldéer, armenier och pontiska greker, i nuvarande Turkiet. Syftet med detta folkmord var att skapa ett homogent land med ett språk och en religion, och därför fanns det inte plats för den kristna ursprungsbefolkningen.

Det har skrivits mycket om dessa händelser och ämnet har varit föremål för flera forskares intresse. Folkmordet må ha hänt för över hundra år sedan men berättelserna och historierna som berättats av ögonvittnen lever kvar i generation efter generation. Dock väljer Turkiet än idag att inte erkänna och inte heller göra upp med det förflutna. Sveriges riksdag fattade beslut om ett erkännande av Seyfo 2010, i likhet med flera andra länder.

Barnbarn och ättlingar till den generation som drabbades väntar fortfarande på upprättelse och ett erkännande. En sådan upprättelse skulle vara att folkmordet Seyfo blir en naturlig del av undervisas undervisningen vilket möjliggörs om det förs in i läroplanen.

Dåvarande utrikesminister Margot Wallström sade under sitt besök i Södertälje 2018 följande till ättlingar av folkmordet:

(2)

”Vi måste – i dag – vidta en lång rad åtgärder – till exempel att vi ger Forum för levande historia i uppdrag att göra en vandringsutställning om folkmordet år 1915.”

Dåvarande utrikesministern presenterade även andra initiativ, som utbildningsmaterial i ämnet till landets skolor och en konferens om folkmordskonventionen.

Denna fråga är viktigt för de ättlingar som blivit drabbade men även för hela samhället. Likaså blir detta en påminnelse för framtiden.

Abraham Halef (S) Ingela Nylund Watz (S)

References

Related documents

Statistiska centralbyrån (SCB) att utveckla ett rikstäckande index som belyser hur olika områden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status.. Myndigheterna ska

För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut om It

Göteborgs Stad vill dock påpeka att även med ett förtydligande kommer det att finnas många situationer, särskilt i förskolan, förskoleklassen och grundskolans lägre årskurser

Utredarna skriver: ”I frågan om etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning är ett alternativ att ett sådant stopp inte införs och att andra

b) ett slutligt avgörande har redan meddelats beträffande samma handlingar och personer i medlemsstaten för den behöriga myndighet som mottagit begäran. I händelse av

Erfarenheten av tillämpningen av gällande lagstiftning för patentbrott, som infördes 1967, som kräver dels att målsägande anger brottet till åtal dels att åtal är påkallat av

Föreningen Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång och