• No results found

Digitalisering inte bara snabbt utan också brett Motion 2020/21:2140 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Digitalisering inte bara snabbt utan också brett Motion 2020/21:2140 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1228

Motion till riksdagen

2020/21:2140

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Digitalisering inte bara snabbt utan också

brett

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att arbetet med att förbättra den digitala infrastrukturen ska ske i takt med den faktiska ökande

användningen och behovet i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en bra digital infrastruktur, var vi än bor i Sverige. Vi är nästan där, men inte riktigt. Utbyggnaden och teknikutvecklingen måste gå fortare. Sverige satsar miljarder på att allt fler invånare ska få snabb uppkoppling till internet, både via fiber och via mobilnätet. Utvecklingen går snabbt, men många

områden släpar efter. Som målen är formulerade handlar det om att 90 procent av befolkningen ska ges tillgång till snabbt bredband. Det är ett bra mål - men otillräckligt. Teknikutvecklingen har gjort att allt mer av vår dagliga användning flyttat från fasta datorer och telefonnät till mobila enheter som smartphones och surfplattor. Det gör att det inte längre är tillräckligt med bra uppkoppling i hemmet utan även när man är ute och reser. I stora delar av Dalarna saknas täckning. Det är visserligen ont om

permanentbostäder där och en utbyggnad av näten där har på det sättet liten betydelse för att nå målet om 90 procents tillgång - men eftersom människor ändå rör sig i området på väg till sommarstugan, in till arbetet eller av annat skäl så finns det ändå ett faktiskt behov av utbyggnad. Vi är alla oerhört beroende av en bra, fungerande digital infrastruktur. När vi ska hämta ut vår post, betala med Swish, beställa varor, hantera

(2)

våra bankärenden, komma åt e-hälsan, interagera digitalt inom föreningslivet, ha kontakter med myndigheter, ta betalt för de som använder kort, främja digitalt intresse, spela, programmera, studera på distans m.m. Inget av detta går dock att göra om man inte har tillgång till bredband. Om jag stannar längs med vägen för att köpa jordgubbar spelar det ingen roll hur mycket försäljaren uppger att hen tar Swish om själva

uppkopplingen inte fungerar. Regeringen avsätter stöd för bredbandsutbyggnad i Sverige. Utbyggnad av mobilnätet pågår. Utbyggnaden måste dock komma ifatt den ökade användningen och bidra till att hela landet ska leva – digitalt som IRL (in real life).

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S) Patrik Engström (S)

References

Related documents

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Utredningen föreslår vidare att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att de yrkade att en punkt-sats skulle läggas till yttrandet, se

[r]

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om