Sadistiska soldater? : En folkrättslig analys om tortyr och händelserna på Abu Graib

Full text

(1)

ÖREBRO UNIVERSITET

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap D-uppsats i rättsvetenskap

HT05

!"#

!

Författare: Malin Hellmér Handledare: Ola Engdahl 060103

(2)

SAMMANFATTNING

Tortyr har i princip varit förbjudet sedan slutet av 1700-talet. Det skulle dock dröja fram till 1948 innan tortyrförbudet fick sin grundläggande formulering i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Och inte förrän på 1980-talet antas FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet har sedvanerättsstatus vilket betyder att alla stater runt om i världen har en skyldighet att följa det oavsett de ratificerat tortyrkonventionen eller inte. Inte ens under krig eller andra situationer av allmänt nödläge är det tillåtet för stater att avvika från tortyrförbudet, det är absolut. När det kommer till tolkningen av vad begreppet tortyr innebär är situationen inte lika glasklar. Under sista hälften av 1900-talet och fram till våra dagar har olika domstolar och FN-organ haft till uppgift att döma och bedöma vad som är tortyr eller inte. Åsikterna går isär och inga tydliga slutsatser går att dra. Det går att säga att de flesta vill göra en åtskillnad mellan begreppet tortyr å ena sidan och begreppet grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning å andra sidan. Var gränsen går mellan dessa begrepp är inte heller klart men skillnaden ligger i graden av intensitet i smärtan handlingen orsakar. Denna oklarhet över begreppet blir ett problem då en stat står inför anklagelser om tortyr. USA har mött detta problem efter att skandalen på Abu Ghraib i Irak 2003 var ett faktum. Åsikterna om huruvida det var fråga om tortyr eller inte går isär. Bevis i form av fotografier och videofilmer visar hur irakiska fångar misshandlas av amerikanska soldater. USA har avsagt sig ansvar på högre militär och politisk nivå och bestraffat soldater på låg nivå.

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING

1.1 Syfte och frågeställning 1

1.2 Disposition 1

1.3 Avgränsning 2

1.4 Metod 2

2. DET JURIDISKA REGELVERKET ANGÅENDE TORTYR OCH ANNAN GRYM, OMÄNSKLIG ELLER FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING 2.1 Mänskliga rättigheter 3

2.1.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 3

2.1.2 Konventioner 5

2.1.3 Juridiska beslut 9

2.2. Humanitärrätt 10

3. VAD ÄR TORTYR OCH OMÄNSKLIG ELLER FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING? 3.1 Inledande analys 12

3.2 Nordirlandfallet 13

3.3 Vad är skillnaden mellan fysisk och psykisk tortyr och var går gränsen mellan tortyr och omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning? 17

3.4 Vem kan göra sig skyldig till tortyr? Motiv och ändamål 20

4. VÄGEN TILL ABU GHRAIB 4.1 Huruvida Genèvekonventionerna ska gälla i konflikten mellan USA och Afghanistan och huruvida al Qaeda medlemmar och Talibaner ska anses ha krigsfångestatus 22

4.2 Utveckling av förhörsmetoder 24

4.3 Abu Ghraib, Irak 27

5. TORTYR ELLER INTE TORTYR? 32

6. USA:s JURIDISKA SKYLDIGHETER GÄLLANDE SITUATIONEN I IRAK 6.1 Skyldigheter under FN:s tortyrkonvention 37

6.2 Skyldigheter enligt andra internationella regler 39

6. 3 Statsansvar 41

6.4 Individuell skyldighet under internationell rätt 43

7. SLUTDISKUSSION 48

(4)

KÄLLFÖRTECKNING

Konventioner 51

Rättsfall 51

Offentliga dokument (USA) 52

Rapporter 53 FN dokument 54 Litteratur 54 Internet 55 Övrigt 55

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :