Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sidan 1 1(1)

Landstingsdirektörens stab 2017-05-08 Ärendenr 2017/00597

Christer Rosenquist

Landstingsstyrelsen

Reglemente för den finansiella verksamheten.

Hösten 2016 tog fullmäktige beslut (Dnr 2015/00526) med att kapitalförvaltningen helt ska avstå ifrån att placera i företag som har betydande verksamhet inom den fossila energiindustrin. Reg-lemente för den finansiella verksamheten har uppdaterats med ett avsnitt om ansvarsfulla place-ringar. Det har även uppdaterats men hänsyn till aktuella förhållanden inom landstingets samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. Ett reviderat reglemente har arbetats fram av Lands-tingsdirektörens stab.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fastställa reglementet för den finansiella verksamheten vilken ersätter den tidigare versionen från 2014 (Dnr 2014/0141).

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja Monica Magnusson

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :