Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sidan 1 1(1) Landstingsdirektörens stab 2014-12-05 Dnr 2015/0079

David Larsson

Landstingsstyrelsen

Budget för förvaltning Landstingsgemensamt 2015

Fördelad budget för förvaltning Landstingsgemensamt har arbetats fram. I det bifogade

dokumentet ” Förvaltning 19 Landstingsgemensamt 2015” presenteras den utförligt per basenhet samt för anslag under Landstingsstyrelsen per kostnadsansvar. Nedan sammanfattas förvaltning-ens budget för år 2015.

Budget 2015 är fördelad inom förvaltningen enligt: Förtroendemannaorganisationen 15 630,2 tkr Anslag under landstingsstyrelsen 344 132,1 tkr

Hälsoval 160 982,8 tkr

Summa: 520 745,1 tkr

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa föreslagen fördelning av budget för förvaltning Landstingsgemensamt år 2015.

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja Agneta Kalnins

Landstingsdirektör Ekonomidirektör

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :