• No results found

Sammanfattning Akavia välkomnar förslaget att göra ändringar i högskolelagen för att främja och värna om den akademiska friheten och för att förtydliga lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sammanfattning Akavia välkomnar förslaget att göra ändringar i högskolelagen för att främja och värna om den akademiska friheten och för att förtydliga lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

YTTRANDE

2020-08-18

Avdelningen för politik och profession Nina Forssblad

tiina.kangasniemi@saco.se

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Utbildningsdepartementet har genom har genom SACO berett Akavia tillfälle att yttra sig över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (U2020/03053/UH).

Sammanfattning

Akavia välkomnar förslaget att göra ändringar i högskolelagen för att främja och värna om den akademiska friheten och för att förtydliga lärosätenas roll för det livslånga lärandet.

Akavias synpunkter – Främja den akademiska friheten

Ett ökat principiellt skydd i lag för den akademiska friheten skickar tydliga signaler om vikten av att värna demokratin och yttrandefriheten. Det är särskilt angeläget då forskare och ledare inom högskolor och universitet även i Sverige i allt högre grad mottar hot och hat, något som såväl regeringen som press uppmärksammat under våren 2020. Det rör inte enbart områden som genusvetenskap och klimatforskning, som tidigt utsatts, utan även konstnärliga områden och ämnesinriktningar som kriminologi och statsvetenskap.

Förekomsten av hat och hot inom akademin är vidare en säkerhets- och arbetsmiljöfråga för många av Akavias medlemmar som är verksamma inom dessa områden. Akavia arbetar ständigt för att minska hot och våld mot medlemmarna i deras yrkesutövning.

Akavia anser också att förslaget klart markerar att fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning är en förutsättning för högkvalitativ vetenskaplig och konstnärlig forskning och utbildning, som kan lösa samhällsproblem och främja utveckling inom sina områden. Markeringen är också ett stöd för fortsatt utvecklande av och upprätthållande av

(2)

förtroendet för forskningen som grundas på viktiga principer såsom källkritik och evidens. I förlängningen är det också ett verktyg för att motverka ”fake news”.

Akavias synpunkter – tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

De stora och allt snabbare förändringarna på arbetsmarknaden kräver ett fungerade system för ständig kompetensutveckling. Livslångt lärande som begrepp är välkänt, harmonierar med internationella termer och är ett vidare begrepp än ”fortbildning”.

Ett förtydligande av högskolornas och universitetens roll inom det livslånga lärandet sätter fokus på akademin som en viktig samhällsaktör även inom detta område. Det ger också en möjlighet att på andra sätt nå ut med kompetens, forskning och nya kunskaper till större grupper i samhället, vilket kan medföra en ökad jämställd- och jämlikhet. För många akademiker är det dessutom naturligt att återvända till akademin för att stärka sin kompetens och kunskap. Livslångt lärande för arbetsmarknaden via högskolorna och universiteten kan dessutom innebära en kvalitetssäkring som skapar tydlighet för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

Akavia

Patrik Nilsson

Chef Politik och Profession

Nina Forssblad Professionsanalytiker

References

Related documents

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet yttrar sig härmed över regeringens promemoria Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska

Cecilia Gunnarsson, Docent, Överläkare, tf Verksamhetschef Klinisk Genetik, Linköpings Universitetssjukhus. 10.00

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs stad Göteborgs universitet Huddinge kommun Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan

Vi vill även passa på att spela in en del av BIL Swedens och FKGs (Fordonskomponentgruppen) förslag och synpunkter på regeringens forskningspolitik inför regeringens

Högskolan reserverar sig dock mot den begränsning som anges i promemorian, nämligen att akademisk frihet ska referera till den enskilde forskarens/lärarens relation till lärosätet

Akademisk frihet är – jämte autonomi – ett av de grundläggande akademiska kärnvärdena, som utgör förutsättningen för utbildning och forskning på vetenskaplig grund och

Högskolan i Gävle har tagit del av remissen Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet och

Det är därför viktigt att som det står i utredningen att det är ett gemensamt ansvar för lärosäten och staten som huvudman att ”främja och värna akademisk frihet, som

Utbildningsdepartementet; att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten samt att lärosätenas ansvar för det livslånga

verksamhet främja ett livslångt lärande.” i 5 § och ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” i 6

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Vitterhets Historie

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.. Verksamheten bedrivs

SFS tolkar förslaget som att det fortfarande kommer att finnas utrymme för profilering, där vissa lärosäten kan ta ett större ansvar för kurser riktade mot yrkesverksamma, men

Fler öch stä rktä incitäment till sämverkän mellän nä ringsliv öch lä rösä ten ä r öcksä en fö rutsä ttning fö r ätt det livslä ngä lä rändet skäll bli

I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet Vetenskapsrådet har granskat de förslag

Örebro universitet har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra