• No results found

Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen av upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen av upphandlingsstatistik"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-05-11

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Ert dnr: Fi2020/00495/OU

Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Promemoria

med ändringar i upphandlingsförordningen och

förordningen om kollektivtrafik med anledning av

regleringen av upphandlingsstatistik

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 1,6 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik och 86 % av landets persontågstrafik.

Bakgrund

I Finansdepartementets promemoria lämnas förslag till bestämmelser i upphandlingsförordningen (2016:1162) om vad en annons om

offentligupphandling på det icke direktivstyrda området ska innehålla. Även förslag till bestämmelser på innehåll i en förhandsannons enligt lagen

(2016:1147)om upphandling av koncessioner finns i promemorian. Samt förslag till bestämmelser på innehåll i en efterannons. Samtliga förslag föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Svensk Kollektivtrafiks synpunkter

Förslagen i promemorian utgör till största delen mindre kompletteringar, följdändringar och förtydliganden till propositionen Statistik på

upphandlingsområdet (2018/19:142). Svensk Kollektivtrafik ställer sig positivt till förslagen i promemorian. Det bedöms underlätta statistikinhämtning på såväl nationell som regional nivå. Den upphandlande myndigheten kan lättare få kontroll på de annonserade upphandlingarna. Svensk Kollektivtrafik vill uppmärksamma att det ställer höga krav på annonsdatabasföretagen.

Generellt är de förslagna lydelserna snarlika de nuvarande, men något tydligare till sin karaktär. Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för våra medlemmar.

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK

Helena Leufstadius VD

References

Related documents

HANDLÄGGARE Sofie Rehnström ERT DATUM Ert datum ER REFERENS Fi2020/00495/OU Finansdepartementet 103

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.