• No results found

Departementspromemoria med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Departementspromemoria med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2019-12-05

Ju2019/04059/BIRS

Justitiedepartementet

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete

Cecilia Johansson cecilia.johansson@gov.se Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se Departementspromemoria med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

Remissinstanser

Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten Civil Rights Defenders Datainspektionen Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten

Föreningen Sveriges kronofogdar Justitiekanslern Kronofogdemyndigheten Kustbevakningen Linköpings tingsrätt Malmö tingsrätt Nacka tingsrätt

(2)

2 (3)

Polismyndigheten Riksantikvarieämbetet Riksdagens ombudsmän

Stockholms universitet (Juridiska fakultetsnämnden) Svea hovrätt

Sveriges advokatsamfund Sveriges domareförbund

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Säkerhetspolisen

Tullverket

Uppsala universitet (Juridiska fakultetsnämnden) Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast

den 5 mars 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.birs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2019/04059/BIRS och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

(3)

3 (3)

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Erika Goldkuhl Kansliråd

References

Related documents

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Enheten för processrätt och domstolsfrågor Maria Vestergren Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Genom att frysa misstänkt egendom i ett tidigt skede ökar möjligheten att spåra, säkra och återta brottsvinster (Brå 2019:17).. Forskning visar att illegala pengar i ökande grad

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med att överföring av uppgifter sker mellan utfärdande stat och verkställande stat, i syfte att minska risken

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domsto- lar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

Kustbevakningen anser att myndighetens befogenheter vid biträdet och förhållandet till bestämmelserna i kustbevakningslagen (2019:32) behöver klargöras, så att är tydligt vilka

Av promemorian (avsnitt 9.7, s. 144) framgår att den föreslagna bestämmelsen bör omfatta både återlämnande till ett brottsoffer enligt artikel 30.2 EU-förordningen och