Departementspromemoria med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

Download (0)

Full text

(1)

Remiss

2019-12-05

Ju2019/04059/BIRS

Justitiedepartementet

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete

Cecilia Johansson cecilia.johansson@gov.se Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se Departementspromemoria med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

Remissinstanser

Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten Civil Rights Defenders Datainspektionen Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten

Föreningen Sveriges kronofogdar Justitiekanslern Kronofogdemyndigheten Kustbevakningen Linköpings tingsrätt Malmö tingsrätt Nacka tingsrätt

(2)

2 (3)

Polismyndigheten Riksantikvarieämbetet Riksdagens ombudsmän

Stockholms universitet (Juridiska fakultetsnämnden) Svea hovrätt

Sveriges advokatsamfund Sveriges domareförbund

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Säkerhetspolisen

Tullverket

Uppsala universitet (Juridiska fakultetsnämnden) Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast

den 5 mars 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.birs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2019/04059/BIRS och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

(3)

3 (3)

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Erika Goldkuhl Kansliråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :