• No results found

Områdesnämnden för humanvetenskap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Områdesnämnden för humanvetenskap"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BESLUT

2019-09-24 Dnr SU FV-1.1.3-2997-19 1 (1)

Områdesnämnden för humanvetenskap

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-162000 106 91 STOCKHOLM Universitetsvägen 10 A Telefax: 08-162703

www.su.se Elisabeth Wåghäll Nivre

Vicerektor Socialdepartementet Regeringskansliet Handläggare:

Karolina Alveryd

Yttrande över remiss: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen. Förslaget har remitterats till Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Synpunkter har inkommit från Juridiska fakulteten och redovisas i bifogad bilaga, som utgör områdesnämndens svar.

Elisabeth Wåghäll Nivre

References

Related documents

Predikanten ansvarar också för att de intagna ska vara tillräckligt lärda och kunniga inom den kristna tron, om “någon fånge ej kan läsa innantill, eller befinnes vara

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av verksjuristen Cecilia Ljung.. I arbetet med remissvaret har även verksjuristen Annika

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

- SKL anser att Regeringen måste säkerställa att regioner och kommuner får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som de lämnar till brittiska medborgare i

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över betänkandet Belastningsregisterkontroll. i arbetslivet