• No results found

Högskolorna ska främja ett livslångt lärande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Högskolorna ska främja ett livslångt lärande "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Konstfack | LM Ericssons väg 14 | Box 3601, SE 126 27 Stockholm, Sweden | t + 46 (0) 8 450 41 00 | www.konstfack.se

Till Utbildningsdepartementet YTTRANDE KF2020/V01/17 2020-08-31

Konstfacks yttrande över remitterad promemoria, ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet” (U 2020/03053/UH)

Konstfack ställer sig i huvudsak positiv till föreslagna ändringar i Högskolelagen, se nedan.

Högskolorna ska främja ett livslångt lärande

Konstnärlig utbildning förväntas driva arbetslivets och kulturlivets förändringar, framför att möta arbetsmarknadens befintliga behov. I detta sammanhang är det livslånga lärandet av stor betydelse och Konstfack välkomnar föreslaget tillägg i 1 kap. 5 § HL (1992:1434):

”Högskolorna ska i sin verksamhet främja ett livslångt lärande”

Motverka snedrekrytering

Konstfack tar här tillfället i akt och föreslår ytterligare en justerad lydelse i 1 kap. 5 § HL (1992:1434):

”Högskolorna ska också aktivt främja och bredda rekryteringen motverka sned- rekrytering till högskolan”

Utbildningens och forskningens frihet

Konstfack ställer sig bakom vikten av att utbildningens frihet skrivs fram vid sidan om forskningens frihet, i syfte att främja en akademisk kultur som värderar utbildning och forskning lika högt (och stärker sambandet dem emellan). Vi välkomnar därför en bredare skrivning om akademisk frihet som innefattar både utbildning och forskning.

Ansvaret för lagens måluppfyllelse vilar på fler aktörer än lärosäten, varför Konstfack betonar SUHFs förslag om justerad lydelse av tillägget i 1 kap. 6 § HL (1992:1434):

”För I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.

Ärendet har beslutats av rektor Maria Lantz efter föredragning av förvaltningschef Elisabet Nordwall.

Stockholm den 31 augusti 2020

Maria Lantz

Rektor

References

Related documents

Interestingly, the PDL cell expression level of the CCL2 chemokine was higher at both mRNA and protein levels than that of the CCL3 chemo- kine, suggesting that PDL cells are able

Som vi har sett verkade Malmös klubbkultur enligt mina informanter dela drag med klubbkulturer runt om i världen, även om dessa kulturer under det tidiga nittiotalet till en

The result of the literature is able to some degree answer Research Question 1: How does a digital doctor assess a patient’s symptom and what aids are used in the

Unescos Salamancadeklaration (2006) ligger till grund för handlingsramen för undervisning av elever i behov av särskilt stöd uttrycker att skolor skall ge plats för alla

När elever i behov av särskilt stöd går i klassen kan läraren behöva ta kontakt med stödteam i kommunen eller habilitering/rehabilitering och vill då ha specialpedagogens stöd

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans identifiering av kvinnor utsatta för våld i nära relation och några av dessa faktorer handlade om huruvida

Docent Bengt Ankarloo Professor Birgitta Odén Professor Göran Rystad Docent Eva Osterberg.. Redaktionens adress: Historiska institutio- nen Magle

En viktig anledning till att jag och regissören Nima Sarvestani gjorde filmen var att försöka förändra lagstift- ningen i Afghanistan och förbättra kvinn-..

6.2 Hur organisationen bedriver mångfalds- och inkluderingsarbete Eftersom organisationen tidigare inte har arbetat aktivt med mångfaldsfrågor har det varit svårt för

Den empiriska dimensionen av krisen inom EHEA är kopplat till detta, menar Matei, och handlar om det faktum att den akademiska friheten inte alls bara finns där utan undermineras

Den sammanlagda effekten av dessa båda tillkommande institutioner för ”mode 2” blev i alla händelser – åtminstone under perioden från 1993 till 1996 – ingen marginell utan

Här blir tydligt hur den marknadsanpassade utbildningsdiskursen får konsekvenser på bildningsdiskursen. Ett sätt är att tolka det på, är att bildningen urvattnas. Kanske blir det

När medarbetaren upplever att chefen har makten att påverka medarbetarens lön minskar således, i detta fall, styrkan av ärlighet i medarbetarsamtalet och risk finns att det leder

En budgetjustering med hänsyn till tidigare års utfall bör också innehålla en analys som visar vilken nivå budgeten bör ligga på för att vara realistisk, så att verksamheten

Anhöriga till personer med demenssjukdom behöver vara trygga i vetskapen om att deras närstående får bra vård och omsorg på det särskilda boendet. Att ge bra bemötande och öppna

Omvårdnadspersonalen utför inte munvård Informanterna i studien upplevde att det inte var självklart för all omvårdnadspersonal att utföra daglig munvård, då det upplevdes som

Stigma upplevdes kring IBS av flera personer eftersom andra inte kunde förstå eller acceptera att de uppförde sig på vissa sätt på grund av sin sjukdom, till exempel att behöva

bearbetad för accordeon och piano av Matti Andersson Allegro malinconico – Cantilena, Assez lent – Presto giocoso PAUS. Anthony

I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forsk- ning av hög kvalitet,

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling.

Högre utbildning är föremål för omfattande detaljstyrning i högskoleförordning och examensordning, och om akademisk frihet är central borde den även innebära större frihet

För att inte förtydligandet ska riskera att bli verkningslöst och därmed inte möta det skriande behovet av livslångt lärandet måste mötande förslag vad gäller resurstilldelning,

högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärande t” då vi redan tidigare har inkommit med remissvar på den