Yttrande gällande DS 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande gällande DS 2020:4

Klimatdeklaration för byggnader

Skickat till: fi.remissvar@regeringskansliet.se Avsändare: Miljömärkning Sverige AB 2020-05-06 Box 38114 100 64 Stockholm

För vidare kontakt i ärendet hänvisas till: Stefan Björling stefan.bjorling@svanen.se

Sofia Korpar Malmström sofia.malmstrom@svanen.se

Sammanfattning

Miljömärkning Sverige AB (MISAB) ser positivt på förslaget till ny lag om klimatdeklarationer av byggnader. I tillägg föreslås att Boverket får i uppdrag att sammanställa generiska klimatdata även för modul B och modul C i klimatdeklarationerna.

Kommentar till s. 44, första stycket:

Boverket bör ges i uppdrag att i arbetet med att bygga upp klimatdatabasen ta fram generiska data även för de moduler i byggnadens livscykel som kan komma att ingå i klimatdeklarationen i

framtiden. Dessa publiceras genom databasen. Metodik och avgränsningar för beräkningarna för bruks- och avfallsskedet bör utarbetas. Detta för att de byggherrar som önskar göra mer kompletta klimatdeklarationer ska ha tillgång till data som möjliggör jämförelse med andra byggnader. Metodiken kan utarbetas utifrån de förslag som presenterats av Tove Malmqvist på Boverkets hearing den 22a januari. För bruksskedet kan standardiserad brukarindata definieras på liknande sätt som görs för byggnaders energianvändning i BFS 2017:6 BEN 2.

Figure

Updating...

References

Related subjects :