• No results found

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Borås Stads remissyttrande över Remiss: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen Postadress 501 80 Borås Besöksadress Kungsgatan 55 Hemsida boras.se E-post Telefon 033-35 70 00 vxl REMISSYTTRANDE Sida 1(1) Datum 2020-08-24 Instans Kommunstyrelsen Dnr KS 2020-00423 1.1.2.1 Magnus Jungvid Handläggare 033 353072 Utbildningsdepartementet

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Ändringar i

högskolelagen för att främja den akademiska friheten

och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga

lärandet

U2020/03053/UH

Beslut

Borås Stad tillstyrker förslaget.

Sammanfattning

Den 7 maj 2020 kom en inbjudan att lämna synpunkter på en promemoria som utarbetats inom Regeringskansliet baserat på delar av Styr- och

resursutredningens förslag i betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).

Det saknas en principbestämmelse om akademisk frihet samt det ”livslånga lärandet” i lag i Sverige. Promemorians förslag handlar om hur förslaget om akademisk frihet samt livslångt lärande ska förverkligas. Förslaget innebär att högskolelagen kompletteras med dessa två förtydliganden.

Remissyttrandet i sin helhet

Borås Stad delar den analys och avvägning som utredningen gör och tillstyrker förslaget KOMMUNSTYRELSEN Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg Stadsdirektör

References

Related documents

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet yttrar sig härmed över regeringens promemoria Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska

Cecilia Gunnarsson, Docent, Överläkare, tf Verksamhetschef Klinisk Genetik, Linköpings Universitetssjukhus. 10.00

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs stad Göteborgs universitet Huddinge kommun Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan

Vi vill även passa på att spela in en del av BIL Swedens och FKGs (Fordonskomponentgruppen) förslag och synpunkter på regeringens forskningspolitik inför regeringens

Högskolan reserverar sig dock mot den begränsning som anges i promemorian, nämligen att akademisk frihet ska referera till den enskilde forskarens/lärarens relation till lärosätet

Akademisk frihet är – jämte autonomi – ett av de grundläggande akademiska kärnvärdena, som utgör förutsättningen för utbildning och forskning på vetenskaplig grund och

Högskolan i Gävle har tagit del av remissen Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet och

Det är därför viktigt att som det står i utredningen att det är ett gemensamt ansvar för lärosäten och staten som huvudman att ”främja och värna akademisk frihet, som

Utbildningsdepartementet; att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten samt att lärosätenas ansvar för det livslånga

verksamhet främja ett livslångt lärande.” i 5 § och ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” i 6

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Vitterhets Historie

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.. Verksamheten bedrivs

SFS tolkar förslaget som att det fortfarande kommer att finnas utrymme för profilering, där vissa lärosäten kan ta ett större ansvar för kurser riktade mot yrkesverksamma, men

Fler öch stä rktä incitäment till sämverkän mellän nä ringsliv öch lä rösä ten ä r öcksä en fö rutsä ttning fö r ätt det livslä ngä lä rändet skäll bli

I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet Vetenskapsrådet har granskat de förslag

Örebro universitet har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra