Betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

Datum

2021-03-01

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

Polismyndigheten Rättsavdelningen A715.248/2020 000 Fi2020/04365 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret - en översyn

(SOU 2020:60)

Polismyndigheten har inga synpunkter på förslagen som läggs fram i betän-kandet.

Juristen Tony Back har beslutat detta yttrande efter föredragning av juristen Per Luthander. POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Per Luthander Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

Figure

Updating...

References

Related subjects :