• No results found

Remiss: Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss: Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

2021-01-14 Dnr V 2020/2378

Juridiska fakultetsstyrelsen Professor Mats Tjernberg

Lunds universitet Rektor

Postadress Box 207, 221 00 Lund Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4 Telefon 046-222 00 00 Fax 046-222 10 00 E-post mats.tjernberg@jur.lu.se Webbadress http://www.jur.lu.se

Remiss: Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i

skatte- och socialavgiftssystemet

Fi2020/05036

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg. Fakultetsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagna ändringar.

Enligt delegation Mats Tjernberg

References

Related documents

Den genomförda höjningen av LAS- åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan

I remissvaret konstaterade Region Stockholm att det är viktigt att även övriga system anpassas för att bidra till att arbetslivet förlängs och att allt fler arbetar längre.

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet