Remiss: Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

2021-01-14 Dnr V 2020/2378

Juridiska fakultetsstyrelsen Professor Mats Tjernberg

Lunds universitet Rektor

Postadress Box 207, 221 00 Lund Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4 Telefon 046-222 00 00 Fax 046-222 10 00 E-post mats.tjernberg@jur.lu.se Webbadress http://www.jur.lu.se

Remiss: Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i

skatte- och socialavgiftssystemet

Fi2020/05036

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg. Fakultetsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagna ändringar.

Enligt delegation Mats Tjernberg

Figure

Updating...

References

Related subjects :