• No results found

Remiss – promemorian vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss – promemorian vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

Datum Vår beteckning Sid

2021-02-23 2020/072003 1 (1)

Ert datum Er beteckning

2020-12-15 Fi2020/05036

Enheten för ekonomi, planering och anskaffning

Lina Aquadro, 010-730 93 58 arbetsmiljoverket@av.se

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Postadress: Box 9082, 171 09 Solna Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se Organisationsnummer: 202100-2148

Remiss – promemorian vissa ändrade åldersgränser i

skatte- och socialavgiftssystemet

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden

Arbetsmiljöverket har inga synpunkter på ovan promemoria. De som deltagit

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Tomas Jonsson deltagit. Föredragande har varit verksamhetscontroller Lina Aquadro.

Erna Zelmin-Ekenhem

Lina Aquadro Kopia skickad till:

Arbetsmarknadsdepartementet

References

Related documents

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell