Remiss – promemorian vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

Datum Vår beteckning Sid

2021-02-23 2020/072003 1 (1)

Ert datum Er beteckning

2020-12-15 Fi2020/05036

Enheten för ekonomi, planering och anskaffning

Lina Aquadro, 010-730 93 58 arbetsmiljoverket@av.se

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Postadress: Box 9082, 171 09 Solna Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se Organisationsnummer: 202100-2148

Remiss – promemorian vissa ändrade åldersgränser i

skatte- och socialavgiftssystemet

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden

Arbetsmiljöverket har inga synpunkter på ovan promemoria. De som deltagit

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Tomas Jonsson deltagit. Föredragande har varit verksamhetscontroller Lina Aquadro.

Erna Zelmin-Ekenhem

Lina Aquadro Kopia skickad till:

Arbetsmarknadsdepartementet

Figure

Updating...

References

Related subjects :