• No results found

Remissvar promemoria - Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar promemoria - Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1) Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2020/109821 2020-11-09 Motpartens ärendenummer 12020/02546 Trafikverket 781 87 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se Dag Lundgren FPvfl Direkt: 010-123 30 40 TM A LL 0 42 2 B re v 3. 0 Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se Diariet arendeberedningKM@trafikverket.se

Remissvar promemoria - Erkännande och utbyte av

körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade

kungariket

Sammanfattning

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade Kungariket.

Yttrande

Vi har inga invändningar eller synpunkter på de ändringar som föreslås. Skälet för detta är att vårt uppdrag inte kommer att påverkas av dessa förändringar.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Erixon. Resultatenhetschef för Förarprov Kristina Hagberg och utredare Dag Lundgren Resultatenhet Förarprov har varit föredragande i ärendet.

Lena Erixon Generaldirektör

References

Related documents

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael

Tingsrätten har utifrån de intressen som tingsrätten har att beakta inga invändningar mot det reviderade förslaget och de bedömningar som läggs fram i den

Akademikerförbundet SSR tillstyrker även förslaget i den andra promemorian att en sökande ska kunna väcka dröjsmålstalan i domstol om ett beslut inte har fattats inom

Förslagen rör ett område där sektorspecifik reglering för de verksamhetsutövare över vilka Revisorsinspektionen bedriver tillsyn redan finns i 37 § revisorslagen

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Nina Cromnier Anna Haraldsson För kännedom

Genom de föreslagna förändringarna i rättegångsbalken, lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer kan

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även utredaren Liv Johansson och handläggaren Karl von Schantz, den sistnämnde föredragande.