och "Förslag till allmänna regler för vissa verksamh eter som h anterar avfall"

Download (0)

Full text

(1)

Havs och Vatten

myndigheten

1/2

Yttrande

Datum 2020-04-06

Handläggare Pe r O lsso n

Dnr 0 1297-2020 Ert Dnr M20 18/0 1322/R Direkt

0 10-6986290 Havs- och vatte nförvaltningsavde lninge n

per .olsson@ havoch yatt en .se

Mottagare

Miljödep artementet

Registrator (m.remissvar@regeringskansliet .se)

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser "Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall" och "Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall"

Havs- och vatt enmyndighetens instä llning

Havs- och vattenmyndigh eten h ar t agit del av Naturvårdsverkets skrivelser

"Förslag till författ ningsändringar med allmänna regler för vissa

verksamh eter som beh andlar avfall" och "Förslag till allmänna regler för vissa verksamh eter som h anterar avfall".

Generellt så är samhällets avfallsh antering väldigt viktig för h avs- och vatt enmiljö, vad som hamnar där, direkt eller indirekt, och i vilken fysisk form.

Havs- och vatt enmyndigheten h anterar emellertid inte avfallsfrågor, och avstår därmed från att lämna särskilda kommentarer till Naturvårdsverkets förslag.

Bakgrund

Naturvårdsverket fick i okt ober 2 0 17i uppdrag av regeringen att utreda undant ag från tillst ånds- och anmälningsplikt för verksamh eter som beh andlar avfall. Bakgrunden till uppdraget var att regeringen konst aterat

att b est ämmelserna om beh andling av avfall b ehöver ändras så att all b eh andling av avfall blir tillståndseller anmälningspliktig alt ernativt

omfatt as av allmänna regler som säkerst äller att avfallet beh andlas i enligh et med avfallsdirektivets krav på avfallsh antering.

Syftet med uppdraget var att säkerst älla att Sverige uppfyller

avfallsdirektivets krav på att den som avser att b ehandla avfall har tillst ånd eller omfatt as av allmänna regler . Dett a ut an att det införs en t illst ånds- eller anmälningsplikt för de verksamh eter där detta inte är motiverat med h änsyn till miljön eller människors h älsa. Syftet är även att undersöka om

Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 Göteborg

Besök och leverans Gullbergs Strandgata 15 4 11 04 Göteborg

Telefon 010-698 60 00 Fax -

havochvatten@ havochvatten.se www.havochvatten.se

Bankgiro 199-6669 Organisationsnummer 202100-6420

(2)

2/2

det finns skäl att göra motsvarande undant ag och utarbet a allmänna regler för verksamheter som idag är t illstånds- eller anmälningspliktiga.

Beslut om dett a yttrande har fattats av avdelningschefen Mats Svensson efter föredragning av biträdande avdelningschefen Per Olsson . I den slutliga handläggningen av ärendet har även verksamhetsutvecklaren Lennart Sorby delt agit .

7Per Olsson

Figure

Updating...

References

Related subjects :