• No results found

Yttrande över förslag om ändring i förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över förslag om ändring i förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Datum Diarienummer

2021-02-09 dnr 213-753-21

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post

721 86 VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1

VÄSTERÅS 010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland 010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet

Yttrande över förslag om ändring i förordningen om tillfälligt

förbud mot servering av alkohol

Beslut

Länsstyrelsen i Västmanlands län tillstyrker förslag om ändring i förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

Länsstyrelsen lämnar dock synpunkter enligt nedan.

Yttrande

Länsstyrelsen lämnar efter förankring med övriga länsstyrelser följande synpunkter för beaktande i fortsatt beredning.

Länsstyrelserna förstår att förslaget innebär stora och svåra konsekvenser för restaurangnäringen. Det är av vikt att förslag till och beslut om begränsningar kommuniceras i så god tid som möjligt. Vidare påtalar länsstyrelserna också vikten av ständig utvärdering för det fall förbudet skulle kunna hävas i förtid då serveringsställena i sig är hårt reglerade avseende smittskyddsåtgärder.

I länsstyrelserna uppdrag ingår att följa läget i respektive län och länsstyrelserna ser med oro en ökad arbetslöshet, särskilt bland unga och utrikesfödda.

Länsstyrelserna ser därför positivt på införande av fler stödåtgärder.

I detta ärende har Landshövding Minoo Akhtarzand beslutat och chefsjurist Louise Klofelt varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även länsråd Ulrica Gradin, Claire Melin, enhets- och rättschef vid Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län deltagit.

Därutöver har remissvaret förankrats med samtliga Landshövdingar.

Minoo Akhtarzand

References

Related documents

Inte heller är det rimligt att denna åtgärd löper fram till den sista februari 2021.. Ett argument som framlyfts i promemorian vad gäller att mildra effekterna av förbudet är att de

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Detta eftersom en tillståndshavare kan vilja förkorta sin serveringstid för att förlägga perioden mellan alkoholservering och alkoholfri servering på en sådan tid att den

Promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av

Promemorian - Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.. Remiss

Det är viktigt att regeringen och myndigheter är tydliga med att tillsynsuppdraget inte har ändrats och att inga resurser tillförts för uppdraget, vilket måste innebära att

Det bör förtydligas hur länge serveringsstället ska ha stängt innan en sådan återöppning kan ske, vem som har tillsynsansvaret vid den alkoholfria serveringen efter stängning

För det fall en förordning med förbud mot servering efter ett visst klockslag meddelas måste det – till motverkande av ovan beskriven problematik – i förordningen införas en