• No results found

SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-06-30 DI-2020-5504 Ert diarienr S2020/03728/SF Regeringskansliet, Socialdepartementet Via e-post

SOU 2020:24 Tillsammans för en

välfungerande sjukskrivnings- och

rehabiliteringsprocess

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Betänkandets innehåll är förknippat med behandling av enskildas

personuppgifter. Utredningen föreslår bland annat att möjligheten till en gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och

rehabiliteringsprocessen utreds vidare. Därför vill Datainspektionen framhålla vikten i utrednings- och beredningsarbete av dels robusta integritetsanalyser, dels proportionalitet när det gäller behandling av personuppgifter, vilket inkluderar krav på rättsligt stöd enligt artiklarna 6 och 9 dataskyddsförordningen. Datainspektionens Vägledning för

integritetsanalys (2016), som relaterar till dataskyddsförordningen och grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § andra stycket RF kan användas som ett stöd. Vägledningen framgår av länken

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/remissvar/2020/va gledning-integritetsanalys.pdf

och som bilaga till detta remissvar.

Betänkandets innehåll aktualiserar därutöver behov av beredning inom området för sekretess och tystnadsplikt.

Suzanne Isberg, 2020-06-30 (Det här är en elektronisk signatur)

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

References

Related documents

• att ge Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att samverka för en välfungerande

Linköpings kommun avstyrker även rekommendationen om att arbetsgivaren, när en plan för återgång i arbete tas fram, ska konsultera en expertresurs inom områdena arbetsmiljö

Även utredningens slutsatser och motiveringar till dess förslag förstärker vår bedömning (s. 335) att det snarare handlar om ett behov av ny forskning som studerar stöd till

Utöver dessa vill DIGG även peka på det arbete som sker för att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven

Det är också positivt att utredningen rekommenderar att Försäkringskassan ska bistå alla försäkrade som har behov av stöd i sjukskrivnings- och

Utredaren föreslår att en utredning tillsätts för att närmare titta på förutsättningarna för en digital yta, där de rehabiliteringsaktörer som engageras runt en individ

Om Försäkringskassan ska ges ett utökat uppdrag för att stödja individen anser Region Jönköpings län att en utveckling av.. Försäkringskassans

Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete SRAT välkomnar förslaget att arbetsgivare ska anlita expertresurs inom områdena arbetsmiljö