• No results found

Besök 8c leverans

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Besök 8c leverans"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KEM

Kemikalieinspektionen Swedish Chemicals Agency

REMISSVAR Datum 2019-01-28 Er referens M2018/02659/R Diarienr 4.2.3.b-H18-07877

Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

m.remissvar@regeringskansliet.se johan.lundberg@regeringskansliet.se

Remissvar om förslag till förbud mot användning av gödselmedel

som innehåller ammoniumkarbonat

Kemikalieinspektionen tillstyrker förslaget till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller arnrn.oniumkarbonat och har inga synpunkter på materialet i promemorian.

I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Emma Westerholm har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Peter Bergkvist och chefsjurist Adam Diamant deltagit.

På Kemikalieinspektionens vägnar Nina Cromnier

\ALL

Emma Westerholrn Kemikalieinspektionen

Postadress Besök 8c leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org nr

Box 2 Esplanaden 3A FE 124 Telefon 08-519 41 100 www.keml.se 202100-3880 172 13 Sundbyberg 172 67 Sundbyberg 838 80 Frösön Fax 08-735 76 98 kemi@kemi.se

Ma ll-la: MEP-0011, 201 4-1 0-22

References

Related documents

Den i artikel 16 föreslagna ursprungslandsprincipen får positiva konse- kvenser i form av nära administrativt samarbete mellan medlemsstaterna i syfte att underlätta för fri

Rädda Barnen har beretts tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss ”Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande” och vill

Om andelen trots allt kvarstår för personbilar och lätta lastbilar sammantaget, kan det innebära att vissa av stadens verksamheter kommer tvingas till en högre andel elfordon för

KEN JÄGHALL CHARLES OLSSON. Kandidatuppsats

Andra negativa effekter som framförs är att osäkerheten kommer att leda till att förhandskontakter måste tas även i enklare ärenden där de i dag inte bedöms nödvändiga,

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Inte minst därför att det i 9 § första stycket 3 förslaget till förordning om utbildning och förarbevis för att få framföra vattenskoter, anges att förarbevis får återkallas

Euroclear Sweden AB har erhållit ovan rubricerad remiss och beretts tillfälle att yttra sig. Euroclear Sweden AB har inte några synpunkter

I den slutliga handläggningen har även deltagit miljödirektör Göran Åström och miljöhandläggare Christina

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

De ekonomiska konsekvenserna för enskilda av ett förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat kan antas vara försum- bara då det i dag inte finns något

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

Det utökade producentansvaret kommer därför innebära ytterligare kostnader för producenterna, vilket sannolikt leder till att företagen ser till att det blir lättare för

HSB tillstyrker förslaget att Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbud i 37 § 2-6 för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms innebära

Vi anser också att nivån på föreslagen miljösanktionsavgift i denna remiss ska ställas i relation till vad vi föreslagit i vår skrivelse 2017.. Magnus Sandström har varit

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

I promemorian föreslås att den som har fått uppskov med beskattning av kapitalvinst i samband med avyttring av privatbostad och förvärv av ny bostad inte längre ska behöva

[r]

Detta remissvar har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud, efter föredragning av verksjuristen Fredrik Hugo.

AnnaStina Okuhata 2020-04-15 Peking AnnaStina Okuhata Andre ambassadsekreterare Migrationssektionen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm E-post:

I de fall den digitala kommunikationen sker inom tillämpningsområdet för eIDAS- förordningen och avancerade elektroniska underskrifter får användas i offentliga nättjänster

Kemikalieinspektionen saknar exempelvis en analys av alternativet att överföra sakkompetens och resurser till Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) för att på så sätt