Promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1) Datum

2021-01-15

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens Polismyndigheten A635.599/2020 000 Ju2020/03934

Justitiedepartementet

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet (L4) Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och

andra farliga föremål

Polismyndigheten välkomnar de förslag som lämnas i utredningen. Förslagen kan förväntas ge förbättrade möjligheter till en effektiv brottsförbyggande po-lisverksamhet. Polismyndigheten lämnar därutöver följande synpunkter. Som Polismyndigheten har framhållit under utredningen så omfattar behovet av nya regler även bostäder. Polismyndigheten har förståelse för utredningens bedömning att en sådan möjlighet innebär en ökad risk för intrång i den per-sonliga integriteten men vill framhålla att effektiviteten i polisens brottsföre-byggande arbete skulle förbättras ytterligare om polisen fick möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål i bostäder.

I övrigt har Polismyndigheten inga synpunkter på det som redovisas i prome-morian.

Yttrandet har beslutatas av rikspolischefen Anders Thornberg efter föredrag-ning av juristen Ironah Nzeribe.

POLISMYNDIGHETEN Anders Thornberg Ironah Nzeribe Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

Figure

Updating...

References

Related subjects :