• No results found

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011"

Copied!
9
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning

2011

Teknisk rapport

(2)

1(9)

Inledning

Enheten för statistik om utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under hösten 2011 en postenkät på uppdrag av

Myndigheten för yrkeshögskolan. Syftet med enkäten var att skapa ett underlag för uppföljning och analys av Ky- och Yh-utbildning.

Undersökningen genomfördes som en post- och webbenkät med två påminnelser med nya enkäter samt ett tack- och påminnelsekort.

Populationen utgjordes av Ky-/Yh-studenter som avslutat sin utbildning under år 2010. Totalt var det 6 665 personer som besvarade enkäten, vilket motsvarar 64,8 procent av den totala populationen, efter rensning av övertäckning. Med övertäckning är svarsfrekvensen 64 procent. Andreas Svenning var undersökningsledare, Michael Franzén

metodsansvarig och Inga-Britt Svalstedt (enkätenheten) produktionsansvarig.

Population och urval

Populationen, d.v.s. de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgjor-des av Ky-/Yh-studenter som avslutat sin utbildning under år 2010.

Urvalsramen skapades från Studeranderegistret Ky/Yh.

Den totala populationen uppgick till 10 413 individer. Efter exkludering av övertäckning återstod 10 288 individer.

(3)

2(9)

Sekretess och utlämnande

Med frågeblanketten följde ett informationsbrev där uppgiftslämnarna kunde läsa om undersökningens bakgrund, syfte och att undersökningen genomfördes i samarbete mellan Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB. Informationsbrevet informerade om vilka register som kommer att användas, samt från vilket register som urvalet dragits. Vidare

informerades respondenterna om att svaren är skyddade av Personuppgiftslagen och Sekretesslagen, att insamlade uppgifter redovisas så att inga enskilda individers svar kan utläsas och att det var frivilligt att delta i undersökningen.

Behandlingen av personuppgifter i undersökningen har anmälts till SCB:s juridiska kansli.

Variabler

Blanketten bestod av 11 numrerade frågor. Förutom de variabler som samlades in via frågeblanketten hämtades variabler från följande register:

• Studeranderegistret Ky/Yh (utbildningsuppgifter) • Registret över totalbefolkningen (befolkningsuppgifter) • Utbildningsregistret (uppgift om utbildning)

Datainsamling

Frågeblanketterna sändes till uppgiftslämnarna med post. Det första utskicket gjordes 2011-08-31. Ett tack- och påminnelsekort sändes ut 2011-09-13. Därefter sändes två påminnelser ut med nya enkäter. Den första påminnelsen sändes ut 2011-09-27 och den andra 2011-10-10. Insamlingen avslutades 2011-11-02.

Tabell 1. Beskrivning av inflödet. Antal och procent.

Antal Procent

Efter första utskick 3 698 35,5

Efter top kort 1 325 12,7

Efter enkätpåminnelse 1 981 9,4 Efter enkätpåminnelse 2 661 6,3 Svar 6 665 64 Bortfall 3 623 34,9 Övertäckning 125 1,2 Population 10 413 100,0

(4)

3(9)

Bortfall

Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att frågeblanketten inte är besvarad alls, och av partiellt bortfall (uppgift saknas) som innebär att vissa frågor på blanketten inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig från de svarande, med avseende på undersökningsvariablerna, så kan skattningarna som grundar sig på enbart de svarande vara skeva. För att reducera bortfalls-skevheten har vikter beräknats med hjälp av kalibrering (se bilaga).

Objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är villig att delta i undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att uppgifts-lämnaren är förhindrad att medverka, t.ex. på grund av sjukdom. Objekts-bortfallet i denna undersökning redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Beskrivning av objektsbortfall Antal Ej avhörda 3 453 Postretur 138 Förhindrad medverkan 1 Ej anträffad 12 Avböjd medverkan 16

Enkät inkommen blank 3

Övertäckning 125

Totalt 3 748

Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att förstå, är känslig, att uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att lämpliga alternativ saknas.

(5)

4(9)

Databeredning

Databeredningen genomfördes på enkätenheten vid SCB. Frågeblanketterna skannades med programvaran ReadSoft DOCUMENTS for FORMS. Kontroller genomfördes under och efter registreringen. Då kontrollerades bland annat att endast valida värden förekom i materialet. I samband med att undersökningen avslutades granskades materialet med hjälp av frekvens-tabeller.

Svarsdatafilen kompletterades med bakgrundsvariabler från register och med vikter för uppräkning till populationsnivå. Följande redovisningsvariabler har använts som kalibreringsinformation och summerar därför också upp till registertotalerna:

- Utbildningsnivå,

- Födelseland (indelning norden eller inte norden) - Utbildningsområden

- Ålder - Kön

Viktberäkning och estimation

Vikter har tagits fram så att resultat kan redovisas för hela populationen och inte bara för de svarande. Vikterna kompenserar för objektsbortfallet men inte för det partiella bortfallet.

Vikterna i denna undersökning kan beskrivas med formeln:

k k k d v w = ⋅ där wk d

= den totala vikten för objekt k

k

v

=designvikt

k= kalibreringsvikt

Designvikten är den del av vikten som beror på urvalsdesignen. Vid bortfall kan det vara så att vissa grupper av urvalet svarar i större utsträckning än övriga, t.ex. kan kvinnor svara i högre grad än män. Om de grupper som svarat i högre grad har en annan fördelning på undersökningsvariablerna än övriga kan detta ha en snedvridande effekt på resultatet. För att kompensera för detta har kalibreringsvikter använts. Vikterna bygger på antagandet att ramen återspeglar populationen väl och därmed att över- och

undertäckningen är försumbar.

För mer utförlig beskrivning av kalibreringsestimatorn se Lundström och Särndal (2001): Estimation in the Presence of Nonresponse and Frame

(6)

5(9)

För beräkning av skattningen av totaler används följande formel:

= rwkyk

där wk

y

= den totala vikten för objekt k

k = variabelvärde för objekt k

summering sker av de svarande (r)

Och för beräkning av skattningen av medelvärden används följande formel:

= r k r k k w y w Yˆ där wk y

= den totala vikten för objekt k

k = variabelvärde för objekt k

summering sker av de svarande (r)

Kalibreringen och de tabeller som presenteras i denna rapport har tagits fram enligt de formler som presenteras ovan med hjälp av SAS och varians-programmet ETOS.

(7)

6(9)

Tabellerna

Tabellerna har räknats upp till populationsnivå, vilket innebär att resultatet avser hela populationen och inte endast de svarande. Antalsuppgifterna är således skattningar av antal personer i populationen med den aktuella egenskapen. Att antalet individer är olika för olika frågor beror på hopp-instruktioner då olika delpopulationer avses.

I andelstabellerna är värdena avrundade till närmaste heltal och värden under 0,5 är därmed avrundade till noll.

Tabellerna har sekretessgranskats så att celler som bygger på mindre än tre svarande har prickats. Mycket osäkra skattningar, där konfidensintervallet är större än andelsskattningen, har också prickats.

Kvalitet

SCB tillämpar en bred definition på kvalitet. För att hålla en hög kvalitet och täcka kvalitetsdimensionerna används kontroller i undersökningen olika faser, allt från kundkontakter till dokumentation och uppföljning. I SCB:s MIS 2001:1 ”Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell statistik” ges en ingående beskrivning av SCB:s kvalitetsbegrepp och de olika kvalitetskomponenterna. Nedan beskrivs de begrepp som har betydelse för denna undersökning.

Innehåll

Statistiska mått

Materialet lämpar sig bäst att redovisas som procentuella andelar för hela målpopulationen och fördelat på olika redovisningsgrupper.

Redovisningsgrupper

Ofta redovisas statistik inte bara för hela populationen utan också för delgrupper (redovisningsgrupper). Redovisningsgrupper i den här undersökningen har avgränsats både med hjälp av registervariabler och variabler som erhållits genom enkätens frågor. Följande

redovisningsvariabler från register har använts i tabellerna: - Ålder - 31 dec 2010

- Utbildningsområde - Utbildningsnivå (Yh/Ky) - Födelseland

- Högsta uppnådda utbildningsnivå - Kön

- Län - NUTS1

(8)

7(9)

Tillförlitlighet Ramtäckning

Täckningsfel, under- och övertäckning, innebär att urvalsram och population inte helt stämmer överens. Undertäckning innebär att vissa enheter som ingår i populationen saknas i urvalsramen. Övertäckning innebär att enheter som inte ingår i populationen ändå finns i urvalsramen. Ett sätt att minska täck-ningsfelen är att ha bra och uppdaterade register.

Det register som använts för populationen är Studeranderegistret Ky/Yh och kvalitén bedöms som god.

Mätning

Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då respondenten inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt.

Bearbetning

Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan så kallade bearbetningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registrerings-fel och kodningsregistrerings-fel. Dessa registrerings-fel kan förhindras och upptäckas i de kontroller som genomförs vid dataregistreringen. I den här undersökningen bedöms registreringsfelet vara försumbara.

Bortfall

Bortfallsfel inträffar om objekten i bortfallet och de svarande skiljer sig åt (har en annan fördelning) avseende undersökningsvariablerna. Kalibrering har använts för att reducera bortfallsfelet.

Aktualitet

SCB:s arbete omfattade enkätkonstruktion, tryckning, databearbetning samt framställning av tabeller, kalibreringsrapport och teknisk rapport. Materialet levererades enligt överenskommelse vecka 44, år 2011.

Jämförbarhet och samanvändbarhet Jämförbarhet över tiden

Enkäten är årligt återkommande och Myndigheten för yrkeshögskolan har för avsikt att inte införa för stora förändringar från år till år. Detta möjliggör jämförelser mellan åren och användande av tidsserier.

Tillgänglighet och förståelighet

SCB levererar tabeller tillsammans med den här rapporten. Användning och spridning regleras i SCB:s allmänna avtalsvillkor.

(9)

8(9)

Användning av tabellerna

För att kunna läsa tabellerna måste (oftast) inställningar i Excel ändras. 1. Excel 2003

För att tabellerna skall fungera måste säkerhetsnivån vara medel. Detta kontrolleras genom att gå in under "Verktyg - Makro - Säkerhet - Säkerhetsnivåfliken"

När Excel-filen öppnas skall även makrot aktiveras.

Vissa funktioner stöds inte av äldre versioner av Excel. Knappar ”Pdf” och ”Pdf Alla” fungerar inte i Excel 2003.

2. Excel 2007

Välj Excel-alternativ – Säkerhetscenter – Inställningar för säkerhetscenter – Makroinställningar

Markera rutorna ”Aktivera alla makron” och ”Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt betrodd”.

Övrigt

References

Related documents

Detta kan man se i deras förmåga till att kommunicera med varandra, med hjälp av språket, men också i deras förmåga att utveckla användandet, utforskandet

Ansatsen i denna studie kommer vara i chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap inom svensk byggbransch där studiens empiri utgår från chefer från ett

I innledningen til sin bok, Ibsen i russisk åndsliv, skriver Martin Nag: »Jeg har komponert avhandlingen 1 tre hoveddeler, konsentrert omkring den betydning

har också otvivelaktigt gett en ingående fram ställning av de äktenskapsuppfatt­ ningar, som konfronterades med varandra i själva striden kring D et går an, det

Skal man soge at analysere Selma Lagerlöf, tror jeg ikke, at man kommer udenom det, forfatteren kalder lsegevidenskabelige etiketter, heller ikke hvis man virkelig vil

8 Vad är skälet till att ditt arbete inte alls överensstämmer med det som din YH/KY-utbildning var inriktad mot. Flera alternativ

Störst andel examinerade som anger att de året efter examen har arbete som huvudsaklig sysselsättning och att arbetet helt eller till största delen överensstämmer med

Ofta redovisas statistik inte bara för hela populationen utan också för delgrupper (redovisningsgrupper).. Redovisningsgrupperna i den här undersökningen avgränsas med hjälp

Den konstnär som utnämndes till hovmålare i början av 1700-talet kunde känna sig lyckligt lottad. Han var privilegierad eftersom utnämningen inte bara var en hedersbevisning

Många av de förslag som läggs fram i Naturvårdsverkets rapport skulle, om de genomförs, öka kommunens möjlighet att tillsätta effektiva åtgärder för förbättrad

SKR menar att det är angeläget att kommunerna får större mandat av vita åtgärder samt relevant stöd och vägledning vid framtagande av åtgärdsprogram för att klara en

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Sveriges Författarförbund, Dramatikerförbundet, Svenska Journalistförbundet, Läromedelsförfattarna, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare, Svenska Fotografers

Ändringen innebär att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för avyttringar som sker efter den 30 juni 2020.. Länsstyrelsen

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av.. privatbostad

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 4) Pendlingskommuner: Kommun där mer än 40 procent av

I varje undersökning beräknas totaler både för hela populationen samt för olika redovisningsgrupper. En redovisningsgrupp kan vara både en eller flera hopslagna branscher

och man har kommit fram till att viruset skulle dö på cirka två minuter vid en temperatur över 21 grader med relativ luftfuktighet på 80 procent och direkt exponering för

Det som framkommer utifrån pedagogernas uttryck kring lite personal och barngruppens storlek, handlar om att pedagogerna visar en medvetenhet om att det kan vara

Deras åtskilda upplevelser i spelmissbruket utifrån strukturella förväntningar som enligt Brown (2006) gör dem mer ansvariga för familj och barn, kan precis som intervjuperson 7

Ett slut på den väpnade konflikten i Colombia kommer att bli ett nytt bevis på våra folks fasta förpliktelse att inte använda hot om våld, till förmån för fredliga

Andel i rätt arbete året efter

Denna studie ämnar till att undersöka om det finns ett samband mellan byte av verkställande direktör och nedskrivning av goodwill bland börsnoterade bolag inom EU. Utifrån resultatet