• No results found

De sepulcro Christi disputatio, quam, ex consensu ampliss. senatus philosophici in reg. acad. Upsal. sub præsidio ... Johannis Arndii Bellmanni ... publico examini pro gradu sistit regius alumnus, Michael Eneman Fierd: ad diem 27 Novembr. 1703 in aud. Gus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "De sepulcro Christi disputatio, quam, ex consensu ampliss. senatus philosophici in reg. acad. Upsal. sub præsidio ... Johannis Arndii Bellmanni ... publico examini pro gradu sistit regius alumnus, Michael Eneman Fierd: ad diem 27 Novembr. 1703 in aud. Gus"

Copied!
32
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kum

i)e_s &

SE IM) IX ROfp

CHRISTI

Disputatio,

QUAM,

JEx}confenfuAmpltff.SenaMs Phi-

lojophciin Reg. Acaä. UpfaL

Sub PRyFSIDIO

Tjtn Amphsfimi

Dn. JOHANNIS ARNDII

BELLMANNI, Eloq. ProfeffReg: & Ord.

Publico examini

proGRADU

Sifiit

Resaus Alumnus,

MICHAEL

Fierd:

ad diem 27 Novembr. 1705 mAud.

Guß.Maj. Horis ante merid. folitis.

UPSALIS,

Ex officina WÉRNERIANA,

(2)

In Chriflo

Regeren-

DN ERICO

S. TheologieDoétori, Re-

& Academi#Upfalienfts

Eminen-

/ i-i ,1 H;

MsECENATl

Max: Reverend: atcjsAmplifftmo, Dn. JOHANNI ESBERGIO,

S. TheoI.Dodori & Prof. Ord. Paftori in ©cmibla Upfala vigilantiftimo,

h.t. Rectori Magnifico.

Max'. Rev. &Amptijßmo

D. JOHAN: «pstmSftSOS/

S.Theol.Profeff Ord.&Paftoriin

^Bacffalavigilantifllmo.

Pluri Revercndo & DoBijfimo D.JOHANNIKOLMODINO

Paftori in 9?^attra & Öjfrtmöa

meritiftimo.

Patronis ac BenefaBonbus

(3)

n v r. r\ o TMI iX*

Patri

disßmo ,

BENZELIO.

gni Sveciae Archiepilcopo

Pro-Cancellario

tiffimo,

MAXIMO.

Max: Reverend: & Amplifjlm*y

D. DANIELI

S.Theol.ProfefT Ordinär. & Faftori in£)annemavcf vigilantiflimo.

Amplljfimo atque Cwfultijfuno

D. JOANNI REFTELIO

Jur: Rom: ProfefT. Ord.

Clarijfirno Piro

D. JOANNI 2I£>£>€/

Confali Enekop. laudatiffimo.

fummis & propenßsßmis,

(4)

Kevereiidiflime Pater,

Max: Reverendi, Ampliffimi,

atque Clarifllmi Viri.

OrdMConftantino, illo Eccle-

^^ßaChrißiparaßatdohmAdtd-

gno, femet cum multo ejmßaruore

ßermones hdbmjße ©$ rS

Sahdtoris prodttEußebtus:necvd- ndfides: dtßeruijßeenim deretdn-

ta, cordm tdnto auditore,quemdd-

modumdeccret virumfuifeculi e-

ruditisßmum, dubitdre non con- venit.

(5)

r\ T7 r* n ...

•venit. In refimih longe disfimUi-

w ego,quippecui, ruter erudito-

rumfiliosomnium mimmq, nonntfi perfm&orie hetc verftri licuit.

Nonnihii tarnen egiffe videbor, fi

Tibi, Reverendilfime Pater, Ec-

clefia DEi in fepientnone Pra/kl

atque Antifies A/Laxime , exiles hofce, feftmata nimirum & tu-

multuand opera in chartam con- gejlos conatus rimdifjplicere inau-

diero. Quos vero, dum Tuoy

ReverendiflimePater,emmentis-

fimo nqmini hto, veneraturusTu-

os, proNomine Chrifti, in Ec- clefia &totius Regni illufirisfimu

eommodum, exantlatos permultos jam annos labores5 ßufpe&uruspa¬

nter Tuum in Adujarmn non fe-

gnes eultoresfavörem, benevolen■-

tiam &propenfionemprorfm fn- gularem: humiUimd veneratione

conten-

(6)

coiitendo, digneris> Reverendiif.

' Pater, benigne interpretan, atque Tuopatrocimo devotum chentem

beare.

fira mtemAiax:Reverendi, fåmplisfimi,atque Qansfimi fån,

benevolentid quandoquidem jam-

diu adfvevi, mgrati animi nötäm haudquaquam ejfugerem,fi quah-

cunque etiam data occajione non

teßarer quantum fåbbs deberem.

fås, ut brevitrr dieam, ore, äffe-

Eiu, opere me inopem, orbum,

Qf immerentem benigmsfime ac fingulan favöre infiruxistis, fo-

vifiis,juvifits5

fzw benefciis ornafiis, cumu- lafiis. Sufcipite promde benevole,

f/» oro, tenues

cepagellas, quas alns defiltuta

rebus, ut pu gratique animi tejfe-

ram offert venerabunda manus:

atcfi

(7)

åtqucpergite, quemudmo2um cos-

ptfiis & fuevtßts de egenis bene

merert, ut ßt bts refugium5 ßt Ampitsßmis digmtatibm Qfbotio-

ribus feßrts hujus ettam 'Vtrtntis perpetuum ornamentum5fint-, cpui-

bus altquando fumnms benejicto-

rum remuneratoY DFus uberrtmc

omma retnbuat.

Reverendiilimo,

Max: Reverendis, Ampliflimis

atq;Clariffimis Nominibus

Veftris,

humiUlmA veneratione i£>

ebfervantiA äddiffißimus Michael £neman.

(8)

elßöriolamquiete SalvatorisB. L.exhibeoéelebratiffipit, Patri*Monutäentiex

hus dlcli

mec^rJejoy? Relurrccliönis offi-,

cina, divinum immortalitatis feceptä- Culum c. tå hoc quidem ordine, utprio*

ribus paragraphis fata ejusdem breviter fiftam, tå poflerioribus attingam eorumy

qui heic verfatifunt feu curat feu fuper*

fiitiones: quas ideo perfiringendas neces*

fum duxi7 quo apparerentpejfimi h oftisno-

firi callida fempermolimina. Nequeenim

ci fatü erat, quem inteUexerat afidelihus fiudioßus obfervari locum, per impuras

manus conaridefiruerc tå obliterare; fed

etiam inventum rurfus (fi modo Eufebio fides j iis fenfim,fub (fecie ardentiorisde*

votionis, fuperßitionibusconßurcare ob*

ruere, ut nihil minus quam genuinunt quid in eodem inveniatur. Facile itaque

dixerimfuiße melius,fi DEO ita placuis*

fet5 nunquam aut obfervatum primo, aut

denuo. inventum hunclocum,quamexaßu-

tia, hoflü terraxum orbem, tantum non-j>

emnem, in adeo nefandos abduäum erro*

res. Sed quoniam h<ec perfunfforia.tan*

tum opera tradlare licuit, ob temporisy

qua circumfcribor, angußiam: Tuumefl B.

L. qualescunque cenatm candide interpre*

tari. Vale.

(9)

n P r « o _

V?X. ■<^1V£?%<5^Vi^)<<5>"» ■^>'. *^51

©IS Äc#4# IP IP

tod mraD nrrm

§. L

rv«yj)©

llli^Deo hallucinati liint occoecati infidelium.*

animi,ut, cum hauda- liter melius fatisfteri putarent fao non to- lerando defiderio &

afFectui in vitå defundos, quibus vel

natura* Vel beneficiorumvinculo, aut

praecellentiumvirtutumopinionenexi addidique fuerant, eosdem non_>

admiratione modo, veneratione &

cultu profequerentur; fed Ioca etiani eorundem aut adionibus, aut ultimå

commoratione nobilitata adirent Iii-

perftitiofe, fufpicerent & adorarent:

prorlus qualipulvis virtutematquevim eniinentiorem, quam, ex mente eorii,

ad contadum hominis praeftantis par-

A ticipa-*

(10)

ticipaffet, adorantibus fefe elargiri,aut

pradidium quoddam praeftarevelletat- que pofTet.

§. ii.

Hoc vero gentilibus familiare ma- lum non ipfis proprium permanlit, aut

cum gentilismi tenebris ubique limul

cefTavitaut evanuit, fed in ipfamproh

dolor! eccleliam Dei quoddam fui in-

ftar, 11 non ipfam deformitatem im- mifit,per nonnullos , qui ad aemulati-

oneethnicorü alTumebantur apparatus»

innoxiosprimö,atpaulatimdaturoser-

rores plurimos & deteftandos 5 callide imponente impuro fpiritu5 nec fatis

caventibus fibi pofterisque nonnullo-

rum, feu metu, feu devotione nimiå percullis mentibus. Prout enim,qux

ex fimplici fideliumintentione primü inpretio habebantur pie defundorum

aut martyrum quseque -reliquiatj mox

cum devotione tradari, atque utamU'

leta quaedam & ^Ac^/V^cuftodiri&cir-

cumferri coeperunt: Ita, cum ad fe-

pulcra & alia loca landa conventus inftituebantun,LiiTi ^po»^hMK07ti>V (AVtlfMVl V-iTfcv /Mtäéyrevy äo-MffiV vi tT0i(J.UJiav> Uti U-

nenu

(11)

3

nem eorundem optime interpretatur Smyrnenfis epiftolaj cum pariter, ex locis obfcurioribus ad monumenta il-

i luftrioranonline pompaquadamtrans- ferebanjtur {andorum offa5 Curnquo

nonnulla ad fepulcra eorum edeban- j tur fanationum miracula: ftatim devo-

tius perreptaricoeperuntatq; prope ea- dem invehi paffim liiperftitionum fe-

minaria: reprebenfa quidem ab aliis,a

quibusdam dijfimulata, poftea verolau-

datA & aucla, uti loquitur Chemnitius

part. iv. pag. m. 16. Ex: Conc.Trid.

Unde eoderaumexcrevitres, quöho- dieque peflima multa fuperftitionurrL>

monftra plurimis in locis mire fbven-

tur,credulisque imponuntur. Qualo

quid etiam ifti loco, ubi pauluIurrL»

reclinavit Salvator nofter, contigit.

Dolendum omnino eft, quamquam fa-

tis deplorari nequeat, quod fandifli-

mi Salvatoris noftri Sacras quietis lo¬

cus, cum juxta vaticinia Veteris Foe¬

deris gloriolus ePet, per aftutiam Dj-

aboli, &perverfa nonnullorum homi-

num ftudia, fuperftitionum mole tur~

piter opprimeretur. Sed iis aliis re-

lidis,quibus adcuratius fantcenfenda;

\ - heic

(12)

+ .

heicfolummodo, quae ad fatallluftrlorå

tanti fepulcri fpe&ant, paucis animus

eftfiftero.

§. ni.

Celebratiffimum. hoc Monumen- tum primus fornicaverat Jofephus,

Arimathaeå civitate Juda^orum ortus,

in fuaefamiiia;,poft funera,ufom,juxta gentis morem in folidå rupe, ad par-

tem Hierofolymorum Zepnyro- bore-

alem$ fpatio centum & o&o pedum a

monte CalvaricC feu crucis loco,prout Adrichomius in defcript:Hierof. num.

23p. ponit; forma hne dubio, quå exfculpi Judahs hujuscemodi ZTWO feu cavernas fveverant, longum fex cubitos, latum quatvor; cum fiiis a tribus partibus feu foraminibus, profundioribus ipfi area quatvor cu- bitis, ad totidem recipienda corpora

paratis3 adpofitoque ad föres feu in- greflum fepulcri lapide, quem bbw

nominarunt: ante föres vero quod e-

•*at definkumfpatium, ")ynn feu atrii

nomine veniebat. conf: Ligtf: Cent:

Chorog: Matth:praemifT: cap: C. dchis

&aliis,quae huc ipe&ari poffijnt.

IV. j

/

(13)

®

„„

n r r /r\ n _ z/1

I IV. 5

In illud, jam deftinatumpraecellen-

tiori depofito recipiendo, procurante

Jofepho poflfeffore, illatum eft Salva-

toris fan&iffirnum corpus, eo ritu,quo nobiliu quempiä, nön vero HD condi fölitum erat. Quippe, juxta_>

antiquidimam gentis confvetudinenu

rm t>*-orai d'on1? crum "nsp1?

atque optirnp ille Arima-

thasenfis fublatum corpus involvit cr»~

<Aon Matth. 17: 5-9. contecloque capitG'rS ttJUyu Joh; 20; 7* ätUTJ

feu Kf/g'/t/.li f/.'Tat &(>ai[JL<&'7V>V Joh.

ip: 40. Atque itafotocxé/fcj0p?W unacum Nicodemo in ipfum, utut exiguum &

nonnifi triduanum quietorium, ad fe- ptcmtrionale monumenti latus, hone- fte intulit: praefentibus etiam,ne quid

de more deiideraretur, funereis mu-

lieribusflentibus &lugentibus. Matth.

17: 61.

% v.

Simplici fuo & genuino habitu diu perftitit monumentum hoc, nulloqui- dem inani& faperftitiofo cultu, fedpia

Stfimpliciintentioneobfervatum.apri-

mis

(14)

6

mis iftorum temporum fidelibus, qui

illud perinde atque alia Sandorum_>

monumenta fepius adierunt7 conven- tusque fuos juxta éadem habueruntj

quo admonerentur propius de piå de-

rundorum vita atque conftantiå, &

adfimilem mutuo ftimularentur. Heic

vero ftudiofius congregati, tanquam->

ad refurredionis mxcmkw, quod, ipfis

eorum oculis luftratum fandiflimi

Ducis ultimum in his terris corporeü

domicilium, exhibuitmanifePdfrlmum;

atque adeo folatium, adverfus quasvis

calamitates> miferias & mortes palpa-

bile quafi 8c prctfentiffimum. Verum

ex frequentiori horunce locorum adi-

tu, fadum eft, ut impii haec etiam x- que ac fideles ipfo$ tollere niterentur, quöj ipfum uti rebantur, Chriftians

religionis nervum inciderent, funda-

mentaque obliterarent. c mento

hoc potiflimum adgreffi fepulcrum?

multam in illud aliunde advedam

terram inferunt, adcumulant, in- gentique aggere, adjedis etiam la- pidibus, penitus obducunt: Cui de-

inceps fanutn impurae Veneris fuper-

ftruunt, fimulacrum ejusdem arasque impo-

(15)

n V r o

7

impomifit, atque focra, fuo deteftan-

do more, curpiflirno idolo faciunt,

Tgg <£v[o(ji rov fåupv ^tffxvwflatSi $o-

Ha TJJJJd(ppooiibjj asßm' x, toj ^övco ei?

Åyrluj ttJjétv tIuj ei\v)% dfjiciV rS srfå rov

tottov quemadmodum hane

rem atque caufåm exponimt Sozom:

Hüft: Eccl: lib.x:c.i.Eufeb.deVit: Cöft:

lib. 3:cap.if.

Jncidunt hsec nefanda impio-

rum molimina in Jmperat: Adria-

ni tempora , poftquam ille, in fo-

lo Hierofolymorum dirutorum å Ti¬

to, novam, de fuo appellatam nomine

dEliam, urbem condiderat, & itaqiai- dem, ut ad partem de folo Veteris

urbis fervandam & reaedificandam ad- deret Calvariae montis tractum : quo

ipfo,Salvatoris fepuicrum ante hac ex¬

tra pomceriafitum, jam in Novåurbe exiftens, muro ejusfeptemtrionali cin- gebatur.

§. vi. .

Scelerate ita poJIutum 8c fepultum

quah Salvatoris fepuicrum, poftannos demum 180 circiter cceptum eft bo-

*ds aufpiciis Imperatoris optimi, Con-

ftan-

(16)

s

ftantiniMagni, inquiri:inventumquo- que exiftimatur ex'fide Eufeb: in do

Vit! Conft:lib:3: cap. 2 j. Theod: Hift:

Ecc.1: lib:I:cap. iö.atqueSozom: Hift:

Eccl: lib. 1:cap: 1. Qui laudatiflimus Imperator Chriftianis mirifice 'favens,

nihil non egit, quo propagaretur &

floreret Religio Chriftiana j nec fum-

tibuspepercit, quo exornaretureadem,

& hoc quoque in pundo fupra genti-

lem Ipeciofam religionen!, ft non e~

mineret, faltem eadem haud inferior cenferetur. In quibus etiam Helena

mäter Filiumautpraeivit feliciter, aut

fingulari ftudio excitavit, juvitquo.

Invento itaque, poft demolitionem fu¬

pra memorati aggeris, quietoriiloco,

monumentum ipfum. non purgaftemo¬

do a gentilitiis fordibus, led reparafie

etiam omnino cenfendus eft. Quocir-

ca primam ejus & genuinam facieiru

tamex fcriptoribusiftorum temporum, quam infequentium & modernorurm, qui eandem nobis fiftunt, fruftraquae- nveris. Ut enim taceam, pro diver-

fis tempcribus aliter eandem repras- ientari: Ut nihil etiam dicam de reli- gioforum quorundam eidem luperin- dudis

(17)

du&is autornatib9aut(uperftitiöfismu- tatiortibus aliis: hauclquaqiiam paflae

videntur fceleratie impiorum, primu

in eandem fevientium, manus inte¬

gram illam & illcefam nudå terra ob-

tegi: praeterquam quod illi, qui infe- quentibus temporibus eadem devafta-

runt loca, neqiie hane omnino inta- dariireliquerunt5quodex infra dicen-

dis patebit.

§. vri.

Progreflfus ulterius Imperator in_,

hoc eodem terra? tradu illuftrando magnificentiiTimam &ampliffimämex-

citavit, perMacarium epifcopum, Ba- filicam, comprehendentem tamRefur- redionis, quain Crucifixionis locum fub uno eodemqueteelo: quod in fui

medio rotundo,patuit foramine aper- tum, atque direde fibi fub d|,io fubje-

dum habuit 70 h&i fot* in inferioro

eccleflse parte. Hoc columnis aliiscj$

exornavit infignibus: templum vero

ipfum eleganti omni & artificiofo ex auro,argento,pretiofis lapidibus,mar-

moreque confedo opere ita efforma- v|tvis & inftruxit,ut fplendidiifimas quas-

Orientis & totius orbis longe fu-

B per«

(18)

IO

rederetur ftru&uras. Sed pluribus

aec perfequitur Eufebius inVit: Conft:

lib. 3: cap. 33.feqq.ubivideri pofiunt.

§. VIII.

Munifkumillud optimi Imperatoris

ftudiumluå laudenoneftdefraudandti) quatenus ex bona & pia illius mente profeftiicreditur,quo Chrifti & nomé

Scgloria hocetiam modo ad gentes e~

manare"faceret? atq;memoriam ejusdé

beneficiorumque,& nebifcum como- rationis håc exceltenti ftru&urå per-

petuo renovandam fifteret; neutiquä

vero utipfis aut locis, autrebus? quae

fan<fta: appellantur, vim peculiarem->

Sc eminentem ineflecuiquam impone-

ret. Et Ci quac veftigia iftiusmoai ali-

cubi appareant, non tam rigide exa- gitari oc trahi, quam excufari Sc vitari

merentuf: hujus quippeanimus inve¬

rum cultum miro quodammodocom- pofitus, meliora edoceri, ab iis, quo^

rum illud intererat, omnino pallus fu-

iflet. Diflitendum tarnen non eft?

quod religioforu ad illum non mälum

fontem accedens no va & eledlitia de-

votio cum opinione cujusdam fanfti-

tatis;

(19)

r\ T? r>

II

tatis, neceflitatem quandam inftilla-

verit credulis & non bene firmatis a- nimis, ut ftudiöfius frequentarent lo-

ca, fandorum converfationenobilita-

ta, Sc fanditatis eorum participes fie-

rent. Quae?fine dubio,eft origo pe-

regrinationum facrarum , iis deincepS

augendaru fuperftitionibus Sc vanita-

tibus,quas abhorret omnino(anamens

Sc firicéra?atque ridet ipfe gentilis Or¬

bis. Oualibus etiam peregrinationi-

bus hocSalvatoris fepulcrum> ab hifce temporibus frequentari cceptum,aPa-

picolis etiamnumcelebratur; prouto- iimareliquisChriftianis, ScNoftratibus

quoque non raro vifitabatur. Sed ad

inftitutum.

§. IX.

Celebritati & perennitatifacra?Sal-X

vatoris Quietis latis jam litatum puta-

res per pietatem Conftantini, perqve

aliorum, ejus ftudium imitantium,mu- nificentiam; qua vel exornatum am- plius, vel dotatum eft ipfumtemplumj

prolpedumque miniftris (acra ibiderr*

faduris Sc vigilaturis, rnagnis Sc mu-

neribus & annuis reditibus. Sed &

heic gubernarevoluitfemmumcrefcen-Numé,

(20)

crefcentemqüe caftigare faperftitio-

nera: & primo quidem per Chofroeny ejus Hominis fecundum, Perfarum Re¬

gem, qui blafph.emus Sc infenfiffimus

Chrifti hoftis, in Judsam fub Hera- cliolmp: irrumpens, urbem Hierofo-

lymam expugnavit, plurimisque fun-

ditus everfis templis, hanc sdem in-

greffus, prster aiia, crucem etiarru

inde furreptam fecum in Perfidem ab-

duxit.

Interjeclis deinde nonnullis annis

fimilia iubire coacda eft urbs ab Omare Saracenorum Calipha, quamquarrL»

promiffa utcunque religionisübertäte.

Sed longe graviora damna hifce in-

tulit locis HakamdEgyptiorum Suitanus

circa feculi XI:mi exordia, qui cladi- bus, quas fub Nicephoro .pertuleråt

exacerbatus, magnificentiffimam Con-

, ftantini Bafilicam, ipfumque Patriar-

cham, per ducem fuum, feralibus de-

levit flammis.

§. x.

Suis hinc cineribusfoedus triftisque locus, ex iisdem ad priorem ornatum

8c fplendorem non aeque facile aut cito' emerfit. Obtinuit quidem, quo- dam-?

(21)

r\ V T r\ c ^

_ //f?

V ^

dam interveniente pado, Argyropo- ^

lusImperatorab Hakami foccellbro,

iit hxc atque aliar bafilicae resedifica-

rentur: Verum neque ejus ftudio in reparandis afflidis rebus; neque iuc-

ceflbris Conftantini Monomachi mu-

nifice fubminiftrato auro &> auxilio

amplius efFedum eft, quam ut templü quoddam mediocrismagnitudinis,pro- xime cingens fepulcrum,utcunque.re- dintegraretur.

§. »XI

Affiida: utique res erant flatusque

Ecclefias in Oriente toto deinde ad Boullionium tempore, quo prxcipue,

inter alia Chriftianorum commoda_,, fblendidior etiam R,e(urredionis loco illuxit facies. Is enim cruciäti exer-

citus inclytus Dudor, poftquam,anno

pp feculi XI:mi expulfis Saracenis,pa-v

ceque Chriftianis redditå, luftraffethn- gula in urbe loca cultui DEi confecra-

ta, mifertus eorundem, capellas, ut vocant, ftatim minufculas diruit, eas- que ornatiores aedificat: & nitidiflimü aliudtemplum, iiio ambitu tarn lacrä

«dem, memoratam modo § X, quam alias adjacentes.capellas includens,ma¬

gno

(22)

*4

gno molimine condidit atque exor-

navit. Cujus, fi verbisexprefium non grave fuerit, intueri apparatum, en A-

drichomium in Theat: Terr: Sand:

pag,43.in Iiuncmodum ipfum deline-

antem : Eslexcelfumcumprimis,templu

innuit, &" amplijflmum, cujus tota, fupc-

tior concameratio, quatvor ex marmore,

columnarum ordinibus,• quarum non mo¬

do multntudo miracutum, fed etiammagni-

tudo admirationem excitat. Habet enint

ordo quilibetje columnas fingulari artifi-

cio Ef fumtu, cum vel ipfa materia fui pretio cujusvis aftimationem vincat. Super ipfas columnasnavisecclefia oftenditur ope-

re vermiculato, qua omnes Veteris Tcfl:

exhtbet hifiorias ab exordio mundi usque

adChrifii örtum miranda artificio Efcolo-

rum varietate dißinbla. Parietes tabu-

Iis ex alabaflropretiofijfimis funt incrufia-

tiy &C. Pavimentum hujustempli totums ftratum efl de marmor e : Sed& ipfa con-

catneratio exmarmore; teftudines &

colore & pulcritudine admiranda. HaC

quoque, fi non illuftriorifprmå adno-

ftra usque tempora fulget. Neque e-

nim aut Saladinus iEgyptius cum, eje-

d:is anno 11g7 Latinis> urbeque fibi

(23)

n V r n c

*5

vindicatå, in reliquas gralTaretur baft-

licas,1iuic, quam Syriftatim multo au-

ro redimebant, admodum nocuitj Aut Turcarum Sellmus, cum, anno

iy17 urbem Saracenis eriperet, mul-

tum Templo detraxit , quin potius, quod & Turcae adhuc facisnt, fingu-

larem cidern ubiquevenerationemex- hibuit: Suo itaque flore, fiioque ni-

tore etiamnum viget: praeterquatm»

quod cuftodia ejus , Chriftianis adem-

ta, aTurca tenetur: cui etiam pretiü aliquod ab ingredientibus erit folven-

duitu

Ipfum autem fepulcrum håcfiftunt

peregrinantes facie atque ftru&urå:

quod fcilicet in mediö ternpli rotundifiuh

Apertur* ampla ac dio petrafit excifiaqua- drata, XVIpedes longa?VIIIpedes lata, altaque totide^marmore candido exterius obdullay interiusfirata. Verfiusortum con-

fiiciaturjanuanonfiatüalta : Ingrefiisve-

fiibulum appareatpartes medius fpeluncam bipartiensy in quo per bumile ofiiolum ir-

repere potius quam ingredi liceat inpar-

tempetrapofiticam■, in qua ad dextram

latusfieptdntrionale locus fiepultiolimV)omi¬

nifieu taverna confiiciatur, marmoregri-

, \ fei

(24)

16

fei coloris intetta, trium altituditie pal- ]

worumy ofiopedum longitudinependenti-

hus e fublimi faculisperpetuo igne lucen*

tibus. conf.Quenft.de fep. Vet. pag. '

m. 173.

§. XII. '

Eafunt fata, atque is eft JIruftti'

r<e habitus fatis nitidus illius loci, ubi Salvator nofter ultimum in his terris in noftri commodum quiefcere vo- luit. Si vero advertatur animus ad interiora, & fpe&entur quoque illoru fludiaj qui inträ fplendida hxc aedifi-

cia operati fuerint olim & infequenti-

bus temporibus, indigna fane obfer- 'j

vatur eorundem immutatio & corru-

ptio. Heic enimnonut olimautincul- pabilis piorum converfätio, aut repa- ratio loci obtinet; Ted quam curairu Pharifceorum iv tm msussv tu t&v

/ %/$ 1 *

KcttuvpvvjpiictChriftus Matth: 13:2p. re-

prehendit,jam diu nonmodo cemulati fed & fapergrefli funt.

Non juvat adferre, quofumnam infauftis aufpiciis, aut quonam per- verfo tempore corruptela potiflimum

facta frt, atque fpecie devotionis au-

gendat, verius dixeris corrumpendx»

abfo-

(25)

n F r n c J/C

*7 abfonamulta & fitfta, &aucfta, &impo-

fita funt miferis mortalibus; quove de-

flexü(Itad monftrofam fuperftitionem, guaejamprimastcnet& potéter regnat in loco 1II0. Nec vacat attendere ad

primam diftentionii originem Eorum, qui hodie intemplo illo magnifico dias finguli habet capellas, fedisque diftin- fti, facris operantur, & vulgo audi-

nnt, Latiniy Iii enim agmen aucunt&

fepglcri praecipuam curam agunt,Syri%

Armeni, Coptita, atque Abyjfini &C.qUO-

ve ordine aut ratione facra peragant:

hujus enim longa eft feries, multasque ambages. Illud faltemin generede operantium in hoc templo prxcipuis enris, fed breviter attingere licebitj

Eos fcilicétpraeterCeremomarum molem,

quaj feu ad Procejfionem, uti appellant,

quas una eft fuperftitionis proles j fett

ad MiJJarum celebrationem, aut exter- ni eultus infinita alia (petftent, oiim

non male inftitutae, nunc autem plu-

rimis atigmentis corruptaeftri&e iis to- lerandae & feryandae ftinfr, propter fil¬

os fcilicét non fpernendos ufus; prae¬

ter illas, dico, multas jam turpesque.

nugas vendere eosdern ex mera fraude atque avaritiå.

C v Has

(26)

Idas inter immodica referri meretur I

tnercAtura ignitfacri cceiitus7 uti fabu-

lanturj demißr qno uhårh candelanu

ceream ardentem fepe iooo Zekinis

redemtam affirmat Dapperus. Percen-

fet ille pluribusomnem hane fabulam, quomodo nimirum uniVerÉmultitndo

die SabbatiSanfti, quafi facro quodam

furore correptabaccheturfeu furibun-

da per plures horas circumcurfitet femplum* imploratura hoc cceleftemi-

raculum : quomodo etiam, ardentibus jarh artificio Patriarch« lampadibus,

fancti iftius, uti illi volunt, ignis avi-

diffimum populum participem faciat:

aut fervatum peregrinantibus care di- 1 yendatr & quomodo demumTurca_.,

fentiens ex hac fabula ingens lucrum, pertctfos jam facrificulos nugarum i-

flarum> easdem tarnen eos agere co- gat. Hxc Sc fimilia, eorum arguentia fraudem, prodit Dapperus in Jfaå Pa-

laeftinå> ubi quoque videri poflunt.

i XIII.

Hifce etiam accenfenda venit fil-

perftitiola alia venditio, quådivendunt peregrinantibus, aut liberaliter prius

do-

(27)

n V TT r\ o j

dotati Clerici illi, offerunt tanquam_>

pretiofiffimas margaritas & amuleta_,>

grana aliqua aut alias de lantis locis

erutaspartictilas: quorum tamen lo-

corurn certitudo ipfis merito eft? aut

elfe debet fufpecfia: ut nihil dicam de

yanitate ipfius rei. Quis enim adeo

bardus eft, ut poft plures fatales rui-

nas & defolationes locorum iftorum, perfvaderi fibi patiatur etiam läpides y in quibus aut Angeli, aut fancfii homi-

nes vel infederant, vel peculiarequid operati fuerant, etiamnum fuåferie&

veritate oftendi poffe? Et lubens fci-

rem, ut alia omittam, quisnam curio-

fiis obfervator & cuftos, aut primisfta-

tim,quibus nobilitarenturtemporibus,

autinde ab Adriano, per bina fero Integra fecula, quibus vaftata hxc at-

que obruta jacuerint, eorum tamen_>

injerit numerum. Atque lisec tarnen.*

ftupide credulisluorum fide imponun-

tur.

§. XIV.

Accedit, quod, quo felicius mer-

caturam luam exerceant, luumqj ad- impleant marfapium boni ifti Eccle-

fiaftici, locis etiam ipfis eatnimpofue-

rint

References

Related documents

cipite , inquit Salvator, edite hoc eit corpus rneum). cujus, ut antea etiam di£tum,

tolerabiliora eile unius quam multo-.

Quia denique in Cylindro ipfis re&lt; fpondent totidem maximo aequalia;.

fuifle , quod verifimiliusfi quod fuerit convivium. docet

dem Deus populum fuum: atque ut eßet, quo uteretur inliberando Is- raéle, Mofen fecit ex aquis educi:. i cui poftea, ut populum ex dEgypto educeret, injunxit, dicens

dafum faciat. Comitas vero, atque urhanitas to jjJv pro fine communl-.. ) ° (&lt;?§** J. ter agnofcunt, quarum

Ideo- que monemur, curam habere no- minis boni, quod magis nobis ^fti- mandum, quam mille thefauri au- ri; bonum enim nomen manebit in asternum» (m) Negligere quid. de fe

nu aliorum fcripta volvendo, inren- dimus , quam neceiTaria libertas. jfit, admonere nos poceft,