AUGUSTI SUPREMIS

Full text

(1)

D.

T. U.

D.

^

DISSERTATIO ACADEMICA PtlOR,. W

SUPREMIS

AUGUSTI

Quatn

Confenfu Apliff* Facult:

Philofophicae

In Regia Academ; Upfalienfi, SUß PRASIDIO

VlRl CELÉBE RJLl Ml

Dn.

JA GOBI

ARRHENII,

Hiftor;

Prof:

Reg

ii,

Fublico Bonorum examini

modcftc

Snbmittit

JOHANNES

PHOENrx Er:

Fil:

Ö - Gothus.

In Judit: Gußavi Majoriad dietnzz^

Menfi Maji ^Jnl 1691.

U PSALI/E,

ExeuditHENRICUS Keyier. S.RiM,

(2)

IN

CHRISTO

PATR1 AC DOMINO

lonve Reverendtßmo

d

olao

swe

BILIO,

SsS.Theo!ogi£

Dödiori

Celeberri*

trio,Regtri Sveciae

Archi-Épifcopö

emis

nentiffimo» Acad. Upfalj

Procäncel-'

jlario ampliffimo & Confiftorii Ecclef:

i>iÄfidiGravißimöjMoecenatifummo. &ec

Reverendis

Vr&tla-P

iOHANNI

PHOENIX

I ori & Praepofito civitatis

Wim-crbyenfiis Vigilantiffimo, Patruo* hönoratiffimo.

\TICOLAO

rolofssoN

' 'ufarmato Paftori & Praepofito

"Weftcr-vicenfi, Fautoripropenfiflimo.

rÜHrudilicetMinervaconfcriptumexercitium in

gra-énhriiteftimoninnijacperpetna venerationis^ebftrvati*

(3)

REVEREND1SSIM0

In

Ghrifto

Patri

Domino

,

MSAMUELI

WI R

E

NIO,

inclutas Dicecefeos

Wexionenfis

E*

.

, pifcopo

laudatifliqio, Confiftorii Prse*

(idi asquiffimoac Gymnafii Ephoro

adcuratiffimo, Patrono Maxiroo,

:c pon

t-

rijßmis

Chrifßmisque

Dominis

i

MAG. EtfICQ

PHOENIX

JnReg{Gymn;Linco.p; TheobLe $oridexterrjmo, Confiftorii

adicC-fori folerti(firno,Paftori &

Prae-J

pofitoiné(aafameritiflimo,Pa-Ui Cariflmao, optimo«

. ! C^ > ■?■" ; i- ' .fu J ^ , j

ßfinitiamenxpoptertnmmera mAximaque bcneficiay

j"

(t*) pietatis &obfequu

pignus devottßime

offrn

&

ReverendiifivenerandorunK^Nom: veft

Uunülimm cl'temobfequentißimns film &etilerindefeffm.

(4)

JdJuvenem Litens ne Moribtts

ornatijpnmm,

D»jOHANNEM

PHOENICEM O~G,

cum ederet Diilertationem (uam ds

Mörtsac Sepulcura

Ö. Oftavii Caefaris

Augufti*

DBtefiamur

pravam, qui

ferio cottfvetudinem

rumores quosvis,

eorum

etium

fallaces,avide

aucufantur*

impruåenter

au*

<gent, temerefyfpargunt. Contra, amarnus

mirifice, qui eesdem rejiciunt, afpernantur, damnant-,nec quemquamexcipiunt, ni/iqui

fitfirmus,ex

ipfaveritåtccrtus. Recleigttur fäets,mi Phoenix,quodrurnores vetetes de

fcelere

Livi& adeo

diligenter

examinas\&,

licet tibi videanturveraces> aIii tarnen id

ipfiemutcredant, minimecontendis* Sacra

feilicet

res

efl

bonorum

exifitmatio&fama,

&

digna

quam

fufetpias

ac defendas; non

violes acoppugnes.

Ferge

bonos

mores ac

literascolere,& brevinobis

exorflaberts;atfy.

ßc

Parentes

amplißimos gaudto

ingenti

cumu-Ub'is; od ut

feliciter

eveniat,exanima

precor Valt,

T. C. Scrib, Upk df

25,Aprilis.

(5)

Literis morumqui

elegantia folitip

Jtwenh

Pn.JOHANNI

PHOEN1CI,

.

dc Augufti Supremis Pifputaturo,

Q

V

a

Sedulajam

TAtione

fuurn

multos

perAgant

cura laborque

felicitev

t

avunt,

enet,

Vtguj lame quidemres: Sed meditatio mortis

Eftpottor, memori peftore digna geri,

Quifquis enim quaris felkem vivere vitAm3

Vt poßisfeltx vivere , difce mörk

Sicerity utplacidus tibi fitquoque termmiis avi:

Quod votum Augufti fapius ore fuit.

Qui, finemorte gravt quoties aliquem occubuijfc

Audiit, eptabat tam bona fata ftbt%

Si quafides illisigitur, qui talia narrant;

Hifioricå narrant talia fatta ftde3

Ex ammi voto facilts fuit exitus illi:

Elevit at exftinttum Marna Roma Vättern*

DefimttoqueDuci grandes cumttlavit honores;

Namquefua genti numinis infiar erat.

Um &plura docetTua differtatio, Vb<xmx\

Teque fequi clart fatta Parentis ait.

Atque ita,dumpergis patriot imitarter artesy

Nonmoricur Phoenix, fed reparaturavis*

Upfra.d.xv.Maii.

Mj DCXCI. HEMM1NGVS TOREllUSt Poéf; Prof; Ord;

(6)

• Eutern

3

I N« tranquillatasab Augußo firmatafque rfl

Romanas cunctafosda & difcordiis

civtltlus

dif•

ftptaaerant, concttjfusquehello totusterrarumorbis. i

llleAugußa tumpacisauäoveratomnjsMattsacme> ,

motuclarißimus. Honoravitpulchra, punivit

pra-,

J

w,immanejufiitu &inauüita bomtatis argumen¬

tum* At quAntuminfuperglor'u ejus adßruxit re-. *l

gia quamfufceperatdeidonep fuccejforecura&foU tt

itcttudol Quippefatis prüdem erat glomfißimum h

defunfliprinctpisEpitbaphium effevirtutes bomfuc- fa

cefloris. Quoarcafe vott damnatumfentiebatmaxi- J nmprineeps,eo quodJibi fuperßitem baberetTiberium.

dtAtererumqueexperientiatarnimmenftimpcwtan*

&

t&qtie tnohscapacem Hie magnopatri orbique terrarU

ß

defideratißimo mAgmßcüfumsfecit.Idpariteracdif■

ß

crepantes Autorumdemortetanttprinctpis qpimuei ßi jVa praßantißme Dn. pro virili difentere vetißi• m

mamquemonßrareConane. Tibi itaqneßneambage jh (onteßari debeoäffeflummeumgaudiumque ideo quod .

omnibus bomsfpeeimine publice exnnie dectararepa

-tesquaata antuncontenttoneoemularisinßgnemda- €*

ümamvirtutesqueTutcUrtßimi Patent!s, td quod

fem Ttbi (ordifuiße neminem Tuorumfugitprttentvc u?

Gederntenoreadpulcragxajfanpjrgasteß quod

tibi

m

fincere fvadeai Sic enim foreaugurorut ipfa virtus (A

fm T«illecebrispam trahatadverum deetts. VaIc. _

«ElßlE&Q'I *• "<511 U pvi.Jja å\

amiciciaeergoferipfit > CH. WESTENHIELM,

(7)

m ßf-^is. ne» T4f in¬ ve^ um nc- xi-vn en» iru %' «I m ige lüd >4- (o-ioi ve ibi !US Ic, St 4.

Lé&ori

Benivolö»

s.

P.

NOn

pra

far

extßimavi

i

dißertaiioni huicmea,

neceffarium

fort

qui

Tibififiot>+

Augußum,

nongereu¬

tem bella\ non

claudentem

Janum; noti

curantemRemp:

(ed>

hifce

omnibus

immor-tali cum gloriaperatt

is

yevivis

abeuntenii

mortuum ac fepultum. Prafertin» cum

de omnibus,qva nomine

fupremorum

Au-gußi

comprehenduntur

ägere animus

ef-fet; itaque

nihil

occurreret,

quod

Tepra*

fando

monerem. Verum

poßquam

opus

fic crevit ut modum

dißertationis

Acade-micA videretur eXcedere;

ßva/erunique»

tili,

quibus obfiquia debeo,

utmateria

dt-vifi deßinaretur exerciiiisduobus;

ccepit

> etiam

prafatio

opus

ejjfe%

qva

enderettO

quid fignificent

fuprema

apud

Tacitum,

unde Tiiulum

dißertationis

habet

&qua-nam eomm ego

hic

fumpferim mihi

expli-canda. Denotaht ergo

fupremä

,

poßri-ma & ultima, tempora,

tefpiciunt-qtie mortem

mörtifque

dient}

nunc

(8)

muntra &

cfficia

fpeftant adfunusac

fepulturam; nunc

mandata

&

defignant

teßamenta Atcfue

hinc

patet per

fupre•

ma

Augufli tnteIiigt\

I.

ejus

teftamentum,

1, mortem. 3. funus a c

(epulturam,

quam haud tncommode excipit confecratio

Mihi

tarnen htc

agendum; de

morteac

fepultura

tantum;allaverooccafione,

ß

Deo

fic vtfum

decenfecrationeac

teßamento>£)uod

ad di-'

Bionem;veltm fetas, B L me

fkptttsufum

Verbis Auftorum,

underesipfas

defumpfi\

neccredas me hoc tpfum

voluiffé

difftmw-lare, quodverba eorum ahis

charaileri-hus non

expreßer

im;

quod

faflu

fuiffét

dtfficile,

cum

fepe

ßc

mutata

fint,

ut

pla*

ne eadem haberi vixqueant.

Uniceau-tem hoc laborari» ut

ubique modeßia

&

brevitate Tibi

placerem.

Sicubi

autem

offender

im,

credas

id facl

umprater

volun-tatem meam; meque propterea veniaelfe

dignnm.

Ann; 3:49,1. 6:50,2. «2:66,2. 15:59,5.

6.34,4, An 1161.1,41'

(9)

9MM

iK#°M

'S#)#

-vtaeyfetinbtef

Capitis

Prtoris»

MFMBRUM PRIVS»

Ve Horte Offavij

Auguflh

fepiendo

domum

ac

vias acribus

cuftodiis;

ne vel

ipfa, male

fibi

confcia,

morris

habcretur

rea$

vel

Tiberius,

fi

morte

patefaéta*

domi non

dfer,

jure

adoptionis

& fucceffionis

privaretur.

-Tarnen

r

non

potuit

a

fe

retnovere ac

(10)

#

%

(#

pulfare

omnem

(celeris fufpicio«

iiem, Lubet

igitur

hic

difcordan-tes Auctorum féntentias

conferre,

atque

videre,

quss

fit

verofimilion

ne lllotis

quafi manibus

reliquias

Augufti

componamj neve

ejus

fu-prema

fic

pertraélem,

ut

relin-quatur

dqbium,

quo

mortis

gene*

reego

crediderim

eum

exftm<ftuf

Tac\ An: i: 5*.

it

Cajus

Velie

jus

Patereulus,

fcriptor

Romanorum

celebrls,qvi

tempore

Augufti

Romas

vixit,

mo-rientique

una cum

Tiberio

dicN

tur

adfuiflej

atque

fic,

qua mor-te eflet

(ublatus,

ignorare

non

poterat:

quique beneficiis

&ho*

noribus ab eo ornatus, mortem

viotentam

probare

occulereve

non

(11)

debe-c#

3

®

debebat

t

de exitu

ejus

omnia

tra*

dit

prasclara*

Senern,

(cilicet,

an« nisnon minus faturumac

gloria

fenfifle

motu,

imbeciilitatis,atque

inclinarasin

deteriusprincipia

vale-tudinis. Porro

digrefTum

a

fe

Be«

neventi,

cum

veniffet

Nolam,

Sc

in dies

ingravefceret

valetudo,

re«

vocaffet

matureque

redeunti

fua

atque

ipfius

opera

commendaffe;

atque

fic cireum fufum amplexi.

busejus,

animam

coeleftem

cce-lo

reddidifle.

Verum jam

diu

ob« fervata eruditis adulatio

Velleji

in

Tiberium;

qua

creditur

multa

par» tim

texifle,

partim

extuliffe

im

maius. Unde Sc

faétum,

ut

pra:-dicatio eius habeatur

fufpeéla

5 ftudio

obfequii

erga eum,

fub

quo

militavit

&

vixit,

quotien*

(12)

C#

4

C#

reliquorum (criptorum

calculo

non

adprobatur.

Certe

pieri-que eorum ,

&

fide digniores,

ctiam negant

Tiberium

rever* tifle

Nolam,

antequam

Auguftus

exfpiraflet.

,

Cafaub*.

adSvettAug', C99.

vell\

2,123.

Sacl: comm:inTac: An\ 11$.pagi

84«

&

dijjert:

Pol* in Svet.Tibi 9. Ad: Rupert♦ adFell: 2: 99.& 124.D/o, 5*5*.p.m,

676.

add.Tac; Ani 1;

Xtphil\

Aug.p:

m$7»

K

HL

Ca

jus

§vetoniusTranqvilIus'

tcriptor eiufdem gentis

Candidus5

qui

ab

Augufto

non

remotior,

quam ut

potuerit

vera

noviflej

nec

ipjfi

propior,

quam ut, po*

fito metu,

voluerit

veradocerej

de morte eius nonminus

pracla-ra habere

videtur*

Dicit

eum

contraxiile

caulam

valetudinis

ex

(13)

m

t

c#

'

profluvio

alvi; in

ipfo

itinere

cutn Tiberiolaborafleinteftinis morbo Variante3

in reditu

aggravata va^

letudine,

Nola?

luccubuiffe

j pos# tremo, omni

bus

dimiffis,

repen'

te defecifle inofculis Livias & voci*

bus amore

plenis:

Livia, noftrl

conjugii

memor3

vive

&

vale,

Atq;

fic

fortitum

exitum

faciiemj

,

Äqualem

femper

optaverat,h.e*

citoacnullo cruciatu

defun&um.

Sed credi

potefl: Svetonius feqvi

velleium;

vel fciens

volensq.

prx* teriifle parum

fibi adhuc

comper»

ta. Nec

exponit

unde

profluvi-um illud alvi 5 non

ignorans

dari

etiam venena

lenta,

itaque lenia

&

blanda,

utpoffinthominesfen.

fim & fine dolore

occidere,

Au»

guftus

autem

potuit

vel

ignorare,

.velnon

credere^ vel

etiam

diffimu*

(14)

C#

6

t'

laredolumhunc

veneni>

amore

&

Oblequio Livias

jatn

perditus.

Svet:inAug: 98.

&

99. ii*

66)x. commin Tac: ^0: A3* 85%

A

IV,

SextusAurelius

vi&or,

vircötl-fularis,

morbo

interiifle

fcribit öc

Eutropius

Jtalus

non

levis,

motte

commütii

exftinftum*

Nec alltet

Joannes

XiphiÄnus

fcriptorGiräicus

& Dionis

Epitomatoiv

Af

noti ecfdiderim Aurelium

voluifle

Ii*

berare Liviäffi fcelerenedumlu*

fpicione,

cum

ufus

fit

verbo

in.

terfre»

quod ufurpati

conlvevit

de lis

prajcipue,

quibtis morbum

quo

tolluntür,

non

fecit

feneéhiS

*

aut defeélus virium re&e

con-famptaruni

i

fed

vel culpa

pro«

pria,

vel

dolus

autvisaliena

acce*

(15)

lera-v

C|)

7

c#

■A {

...

leiravir.

Imo

expreffe

fatetui:

$

ölios

fcribere,

Auguflum

dolo

Li-Vix

exfiindlum

, metuentis, ne

Agrippse,

quem

odio novercali in

infulam

reIegaverar,reduéto,

lum-mamqve rerum ade; to, pöenas daret.

Deniqve

non

definitma-turitasne

vitamÄugufto

an

vis

abf-tulerir.

Hutropius

forraflis

liiertem vocat communem ,

qüod (it

maxirne

humana,

ide«

oque

omnibus

oppetenda

, ae

fi dicat»

Auguftum,

quia

omni^

bus efi:

moriendum,

etiam mor* tuumefle. Nec exiftimandus efl credidifTe aut docere

voluifle,

Au-'

guftum

ii/dem ex caulis

defiiffb

in vivis

efTe,

ac omnes

alii,

vel

hojtnnes generatitii,

velff

eciatim

pn'ncipes

ac

Reges: quod

abfur-J ' dum

Sc falfuni,

Quod

fi

per

(16)

mor«-(©v 8

(ib

mortem communem inteilexerit

eam3 qua

homines

plerumque

defunguntur, credi poterirficiem

habuifle

Vellejo,

Necmirum,in

exponenda

morre

Augufh

a

plu-ribus eum

recedere,

quiincon-fhtuerido mortis loco libere

dif|

fe-tit ab omnibus*

Xiphiiinus

vir

bonus, ideoque

praeter

volun-tatem fuam ex monacho montis

olympi

facftus

Patriarcha

Con-ftantmopolitanusj

non

potuitcre-dere, ut

ipfe

fatetur ,Liviam

ma*

turafTe

Augu/To

mortem.

Interim

& ille fatetur eam fuilTe

fufpe-d:am>

creditumqve

eam

feflinaf*

fe ne

Agrjppa

revocatus

admo-veretin fumma? rerum,

in Aug.pag: tn\ 3

84 Lib\

7.

påg:m. 419.

in Aug• p m. 86.

* V

Ipfe

Dio? Qr^cusj fed

(17)

n r

f

)

9

{©)

gna?

viraudlonratis

ac

fidei/utpo-re diu /eri3ror Sc tandem ccmful

Romanus,

tradit

eam

(upedtam,

aperirque non tanrutn caufarn

cogiran

(ed

St modum (ccleris

perperrari:

de

quo

poftea.

Cum

Dioneidem docet Corn: Tacitus

vir confularis Sc hiftoricus

maxi-me

prudens*

Sed

cavet urerqj

diligenter

ne eam

faciant

ream,

vel pro certo

affirment,

quod

nec

ipfis

vifuni?

nec

publicis

monu-menris

confignatum.

Sic

ramen verfantur

inexpoficione

(ulpiao-nis

iftius,

ur eam non minuant

ac tollant, verum

augeant ac confirment.

Lik$6, pr». 575% Arw\ i.

*.

VI

Denique

Julius

Pomponius

(18)

C#

10

(#

Jlstus; qui artes

liberales Roms

profeiTus,

meruit

vocari

antiqub

tatum confultus & verens

ris

diligens

fcrutatorj

reinquifita

& comperta

fatetur

ingenue:Lb

viam

porrexifle

Augufto

vene-natas

ficus,

utcundtantem

infe» ne animam citius educeret,

At-que

fic

tandem

fceius

haftenus

quidem

creditum;

fed vel impie

diffimulatum,

vel timide indica»

tum

palam

facit.

Verumque

efle

docet» nihilfic

tegi pofle

ut nun>

quam

detegatur.

deNemefip\

m.443. Boecliad:Ttc: An:i:f,

VII

Lsto,

eiusque

narrationi

fi-dem haud difficulter

fecerit,

&

ingenium

Livis

impotens

atque

audax5

& feries eventufque

(19)

(<§)

ii

p>>

f

rum5 non minus

reip,

quam

do*

mui

Augufn

rriitisj

Coniecerat

in

finumLivia? lam nupta?

Äugufto,

aquila gallinam

albam, geftantem

ramum lauri cum fuo frucfcu, Et

Livia,

gaihna

diligenteraffervata>

ramum terra? mandaverat,

qui5

a£tis radicibus arbor

factus,

fron-des

fuppeditabat

Triumphanu-bus. Hinc

fpem

conceperat

fir»

miffimam,

fe

habituram

poten»

tiam

Augufti,

&

ipfum

m

omni,

bus

fibi

obfequentem: quod

ÖC

faftum eft. Porro, cum

vidiflet

fe

ex eo non

pofle

concipere

ac

eniti} decreverar,

omnibus,

qui

maritoeflent

fangvine

juncfyquo*

vis modo remotis,

imperium Ti*

berio parare;

quod

&

ftrenue

perfept,

Sic

orta

novercalia

ifta

'

qdja3&novercalesfl:imuli

(20)

s

12

#

ribus norati;

quibus

privignos

fu-osper

occultum evertebar;

quam*

vis

paiatn

oftentarec

milericor.

diamin aßLclos,

Viol. 48.p «, 444. Sven Aug\6itBoecbf

adTact An: 1: 3. pag 82» 7ac:An: 1:6,

4 1:10,8.1:33,5 5:19,4. 4.' 71,6, Vill

Secuta ergo mors

L*

Marcelli

nepotis

ac genen

Äugu»

fti,

qui

deftinatus jpii

fucceflorj

& dominationi ejus fubfidium.

Cui eriatii Senatus

publieb

de»

creto

permiferac

perere confula»

tum decennio macurius quam

leges

juberent;

quod

effet

rrtufta»

tum virtutum & animi

acir.geriii

Iä:ti$

lortunjeque in

quam

aleba*

für maxime capax*

Nequepo»

tuiteaufa mortis Ljvias non im,

pty

}

(21)

m

i?

putari,

indignanti

Tiberio

ac

Dru»

fo bins prabarum.

vtlll29.,SV/# confol:.«/Afar;:C. 2

f 3•Titf; i: \, i 2:41,5". £>/0.

51-Pa&

$94-'&ftqq

Tac\ An:6: 51, 2h

Hißiu

IS» 2. Svef.Tib: 6. dr 10. 5 IX.

Marci

Vipfania?

Ågrippaj,

quo

prsftantiorcm^tas

illa

non

»

vidit,

praeter

Auguftum;

quem-que

Auguftus,

poft

Marceilum

eiigerat

generum,

&

honor

e ac

poteftate

fibi

fere

arquaveratj

ita ut ÖC Marceilo videretur ante»1

habitus.

DioL si,pp.

568,5qo,

5-93.

54^.600,

605",606,619.62oj622,vell, 2,79. 93: 96,93.96»

12.7-* X.

Gaji

&

Lucii

(22)

V H

9

orum

Agrippas

&

nepotiini

Augufti;

quos per

affem

8c libram

a patre empros

adoptaveratj

te¬

nerosadhuc ad

Reip:

curamad»

moverat:

confulesdefignatos

cir-cum

provincias

8c exereitus

di-miferat: rudimenta alia arque a„

lia,

per

fe

plerumque

docuerat

maximeque id

laboraveratut

imi-tarentur

chirographutn

eius,

Ne-que eoenaverat una,

nifi

ut

in

u

molefto alTidsrent: nec iter fe.

cerat,

ni/i

utinvehiculoanteirent,

aut eirca

adequirarent, Quorum

metu

Tiberius, relifta

Roma,

in

Rhodum

abiverar,

non aufus re-verti nifi

poftannos

feptem

ve¬

nia

impetrata

precibus

impenfif-fimis 8c matris 8c

fuisj

ac

per-inittente

Cajo,verumeafubcon

(23)

di-i*

if

C#

ditione5

nequam partem

curam-ve

reip, atringeret.

Svett Aug", 64 65. Tac: An:i; 5. 6?<t*

Zonaras & ex eo Boecl: adTac: Ånrhi! 3•

p*

61,^63*

d/W.

5-5- fp 6 i4, 635\6

«yv*/: ii,ix, \yvell\ 2:99,101,102* 5. XL

Agripp^ P ofthumi,

quemter*

tium nepotem una cum Tiherio

Auguftus

adoptaverat, primum

quidem relegarioj pofteavero

fe*

(linara

cardes.

NamLiviaadeode-vinxerat

Auguftum,

ut

hunc

in

infulam Planafiam

projiteret,nul*

lius

flagitii

compertum, Tiberius

v* (latim ab initio

principatus

i

ti

terficiendum

curavit,

non minus

tnetu quam

odio.

Simulavit ta¬ rnen patns

jufla,

quibus

pnefcri-¥>fiflet

tribuno

cuftodi,

ut„quan-'

docujtique

ipfe

mortuus

effet,

(24)

(<§<

i

6(©)

leretAgrippam

fme

mora.

Ve^

rum

necÄugurtusduravit

unquarrt

in ulliiis (uorum cidern, nec

Ti-benus cu*quam

fidem

facere

po-tuit«, nepoti mortem

illatam

pro

fecurirare

privigni.

T/ictA71:V.3,6. SvettAu g^5.

pio

l

f.6$z.add.veUl

1:104,

&

m,

Tac:

An\

lj6, totiimi: £3>3, 3:30,6.

SvetlTib\ii»

Pio/: 57./>,

691.

Bereit

ad

Tic:

Ani

i: $-p\ 84»

f.

XII.

Imo

paenituit

deinceps Augm

ftum

relegati Agrippae;

atque

pro-pterea

ele&is

conlciis,

comiteque

uno Fabio

Maximo3Planafiam

ve*

£his ert: ad vifendumeumj

quod

ütrique

Caujffa

mortis^

Fabio

qui-dem

rtatinij

Augufto

antem

port

paucos

menfes.

Queftus

Icilicet

itierat

fcppius

de folitudine domus

,

(25)

§)

11

9

(O#,

quodque

cogeretur

filium

u* xoris ad (ucceffionem irnpern vo.

cäre: &

agitaverat

confilium

re»

vocandi ab exilio

Agrippa:.

Id

er¬

go ne

fieret,

Lida ficiis

in

ea

ar-bore,

unde

Auguftus

(olebat

de-cerpere, veneno

infecerit,

easq,

inaritoobtulerir

carpendas,

cum

ipia

interim (anas

comederet,

Et

hinc

morbus,

quo

cxftinftus

efl;

Tactr* An*ij 5, &inillum Boecl:p 130,

131. &fecjcf. nec non

Lipfius

ad eundi

p-tfl, 5. VioL56.p. $y$.Aurlviflio* Pomp; Latus loc:ant\adduffis.

K

XW*

Uxc ergo

(unt quibus

addu-cor ut facjle credain

Auguftum,

prmcipem

longe

optimum vitaq;

Sc

imperio

adhuc

longiore

dignib

nuifioi;

fcelere

uxoris-

(ublatum.

(26)

C#

IS

(#

Non ramen eatn lic ream ago,ut & aiiis id creden um contendam;

led ur manear cuivis

integrum

hac de re

(entlre,

quod

ipfi

videa*

mr. Inrerim fenrennammeam

illud haud parum

firma

verit5quod

noiuerit

Auguftus

1

iberium

ado-prare,

imperioque

deftinare,

quamdiu

fupereftec

ex

fuisaliquls

imperio

aptus}

&, iis

remotis5

co.

giraverit

Germanicum,

Drufi

filiu,

fororisquenepotem,

rei

Romans

imponerejnec

pafliis

fit precibus

Livis fe evinci ad adlcifcendutn

Tiberium,

nifi conditione

ea ac

lege,

ur

is

prius

adfcifceret

fibi

adoprarerque

Germanium.

Tue:An\4: 57.HiV: 1:15* Svet: Ti

b:

13,

15,23» DhL 5$. p: 637»

'♦

XIV,

Nunquam

enim

Tiberium

(27)

pro-f

probavit Åugufhis,

diritatem

ac intolierantiam mocutn in eo

per-rasfust Er mortiviciiius miferum

pronunciavit

populum

Roma¬

rnam, qui

föret fub

tam

lenris

ma»

xiiiis. Nec aliimeliora

deeoaugu*

rabantur,

cum

mulraindicla

ix>

vmas eius, quanquam

premeren-tur, erumperent*

Ipfa

mäter,

q\ix

Äugufto precibus

expugnato

extorferat, ne

abnueret

adoptio*

nem

fucceffionemq$

cum

poftea,

ortå

fimultate,

regnum,

quodde-derat,

repolceret,

Åugufti

vete-res ad fecodicilios de

acerbitate

niorum eius, e

facrario

protulit,

atque

publice

recitavit. Certe

pras»

fatio

teftamenti,

quo

haeredem

conftituit T

lbenum,

abunde

do-cet

Åuguftum neceflitate

magis

'

quam

judicio

hunc

adfcivifle,

Nec

(28)

§}

%

(defqere,

qui

exiftimarent

hoc

fa-(ffcum

ambirionc,

ut talis

luccef-for defiderabihoretn

quandoqus

facerer Augn

flu

in,

lvct:Tib\21. &51. Tic: An\ 1:4. &

57. D10P 57-p 691. item 56,pt 607, 5. XV.

Verum cum nihil mihi ne*

gotii

fit

cum

Tiberio

,

neque

aauiius, ejus peragere

cerduram;

illo

omiflo,

unde

digrefius

fum

revettor,

Unum

tantum

addo,

quod

faciat ad fidem

Lasto

con-jirmandam.

Auguftus

Roma?

grötans, non

3udebat Livix fe

credere;

fed

eubabat

in

asdibus

Mascenatis,

vir!

fibi

amieiffitni

ac

fidiffimi.

Atque

hasc de

morte

Augufti

didla

luntoj

fequitur

de

ejus

iepüitura.

Sven 72*

(29)

Mtmbrum

Boß

ertus

ac

fingula

comrnemorare^ qU£

illiicfpeChmt, led prreciptia

tan-> tuni? quä?que

babent Svetonius*

K Tacitus& Dio, quos

hic

fequor,

i; •

Corpus

ergo

de

fur,

dti

neeative

n

primores

civitatum,

h.

e,

Decuri*

3, ones

municipiorum

coloniarum*

V que

Nola de

porrarünr

Bovillas,

e*

oppidunl Latii Roms

vicmum-id?

fe que per

ordinem

& noctes,

cuni

js interdiu poneretur

in

bafiiica

vel

ic &de facra, Sc

qnidern

maxima*

te

oppidi,

quo venerar.

Hinc

ordo

le

equefbris

iufceptum,urbiq;illatuoi

in veflibulo domus collocavir.

Svet: Atig: loö*

Viol,

p.

676.

m» $. Ii#

A

Ve Sepultura.

g« I.

dturo de

fepulrura

Augtjfti

(30)

@

22

C#

f. It

Pofbridie

Patres,

edicto

Ti-berii

vocati,convenere in

curiam?

reliqui

habitu equeftrHmagiflratus

fenatorio,

omiffis

tamen prartex»

ris. Aderant St Tiberiusac Dru»

fus ambo

pullati,

Hic

recitato Ca?faris

teftamento,

confultaba-tur dehononbus ejus: indecer»

tamen

cupientium

St

exornare

funus St memoriam Honorare»

Quidam cenlebant

funus

porta

Triumphali

ducendum

, pra?ce*

dente

vic1:otiå,canentjbulque

nx. niam iiberis

Pnncipum utriusque

iexus. iUii

legum latarum

titu-los,

viélarumque ab

eo

gentium

nomina

anteferenda.

Nonnulii

exequiarum

die,

pofitis

annulis

aureis ferreos

fumendos,

offaque

, r

(31)

legenda

per

lacerdores

fummoru

collegiorurm

Needefuere, qui

fvaderenr

appellarionem

menfis

Åuguftim

feptembrem

transferen*

darrt}

quod

hoc

genials,

illö

mor»

tuus

eifler:

Sc omne tempus a

die

priiüö

nataiiad e&itütn

ejiise

vita,

feeulum

AuguiTum

appeiianduni)

inq;

fa

(los referendum.

Ab

omni*

bils verouna voce

Conciamarum,

corpus

adrogum

humeris

fenato*

tum ferendum.

Quod & faétumj

cumreliquis

hononbus

adhib/tus

fit

modus.

■Sven Aug:ioo Tac:An* i{ 8, 4.

&feq%,

Vto locoproxime citat0,

l.

HI,

Confulratione

perä<fta>

Tibe-riusmortuit

populum

edidiö,ne»ut

quondam

D.

]ulii5ita

nuuc

Augufti

funusturbärenti

malentq»

inf

oro*

(32)

O

24

q

quam

in

campo

Martio5fededefti-nata,

creraari,

Et

ipk>

funeris

die

diipofuif milites,

(ecuntarem

&quietem

funenprasftnutos. lin¬

de

pierisque

larga

materies

prin»

cipem

irridendi;

cum

exémplum

iuneris luiiani minusreifte

huc.ae-commodaret,

1ac\An\ 1:8.^ ineum Beedenenanatiö ledu

obfervatuque

dignifftmi»

f. IV.

Tandemfunus {adtum.

Le-ftus erat ex auro &

ebore?

orna-tus

ftraguüs

tuigentibus

purpura

&auro3

quibus

occulebatur

cor*

pus arcae

inclufum.

Imago ejus

triplex5unacerea5habitu

triumpha¬

le

quam ex

P

alatio

primo

loco

lerebant

defignati

confulesj altera

aurea ex curia > tertia

in

curru

(33)

tri-®

*r

®

triumphal^

Sequebantur imagi*

nesmaäorum cognatorumque

ÖC

aliorum civium Romanorum«,

qui

principatum

tenuerant

fadtisque

urhem

iliuftrarant, ufque

a

Ro-mulo.

Sed

Juiii

Casfaris

nulla

imago,

quod in

numerum

he-roum eilet relatus, Hos

exci-piebantimagines

gentium

nano*

numque

ab

eo

deviétarum.

Le»

élum

fenatores,

qui

ferebant,

po-fuerunt pro

roftris

,

ubi

pnmo

laudabatura

Drufoj dein

vero ab

ipfo

Tiberio

pro

xds D,

Julii«.

Quod

cum

fabtum

effet,

fenato» resirerum

fufceptum detulerunt

in

Campum Martisj

idque

porra

Triumphal!,

prafentibus

dedu»

centibusque

prakter

fenatores

9

(34)

W 26

Conjugibus5

(ed &

militihus

pra*'

torianis,

cetensque

fere

omni-bus,

qui

Roma?

tung

eranr,

$"jet\Jug:100.Dio

l. 5-6.

p

685.

Xifhil*

Avg: pp. 88,

89.

* V

'

, ♦ *

Hic rogo

impofirum

cir«*

cutnibant

prnboJacerdores}

de-inde

equites;

tum

Magiftratus;

ultimo

iegiotiarii

ceterique

miii'

tes, eonjicientes in eum

dona,

Virtutis

cauffa

(ub mihfia ejus a c* cepta,

Hic

omnibus.

peraftis,

rogum

incenderunt

Centurio<

nes;

reliquias aiitem

legerunt

pri-möres equitum cum

Livia,

ce*

tens abeutitibusj

condiderunt-qüe

in

Maufoleo,

quod ipfe*

met in lexto conlulatu

exftru*

(35)

C#

2

7

#

'xerat

inter

flammiam

& Tibe«*

rim, Viri maniers

in

paucos per

dies;

matronas

au-tetn

integrum

per annum , ex

fenatus decreto,

£t

quamquam

dolor

principis amifli ab

initio

videretur confola

bilis,

poftea

ta*

men habitus eft

infanabilis3ade.

o. ut nec tempore nec

ulla

re

alia

potuerit

minui atque

miti-gari$

(ed in dies aufrus

creveric

in

immenfum,

eomparando

fe# quentia cum

pra?teritis,

V>to i 56.p. 685-

&

feqqiXipbilAug-. 89«

&M1*

VI«

Atque

hare fufficiant

dixif-fe de

fepult^ra

Augufti

P cum

(36)

k - \f

ratio

temporis

confifiiqüe

pro-iixiora noht*

Qua*

fi Tibi5B;L.

non

oifpiicere

mtellexero3 ve¬

hementer

ketabor,

(in minus

? *

rogo

audias

benigne

de»

precantem

&

veniam

Sc

ofienlam«.

(37)

Per eximie &

Ornatiftime Dn#

''

£7 quis Imperatorum Romworum ,

\3rerum geßarum magnitudine pracla*

ra ingenta

fcriptorum

&olim

illußravit,& etiamnumMuftrumcuitoribusvaria

digni-t

fima^

argumenta dißertationum

(ubmini-ßret1

eum OBavium

Augußum ejje

nemo

dijfitebituYy

quiveltantillum

inhißoriae-tuditioreßt

verfatHS.Hujus enimimmortet¬

ilafacta in

eitprimaeferetenent;Hu\us

im-perandiartes in face

belloque,

in literatos

favor,&

cetera, virtutesImperatoria ipft

&

v

Prudentijfimi

& optimi

Principis

nomert

> meritopeperere.Verocum

ea,quaintant

Um-peratorisvita expendimerentnrtplurafint

atque majora> quam ut cimmöde ttno

fcri-ptionismodo

comprehendiqueant^

reBeat~

ique ordine facerevidebuntnr qui ea per

partesfibi

traBandaJumut

Jfuorum cum

Tu

dileBifftme

Phoenix

extrema

quidem,

nontameminfimatam

eleganti

ingenii

fpe»

, ciminecomplexiisfis

>non

poffum

quimeus

in Tcamoreß^exindemaxima Utttia non

ajficu

ßuod quamvisvelme tacente

opti-rnc

inteihgerc pojfis,

non tarnen praterire

y

fasfuit,

qum

tdtpfum hispaujfimis,

fed ta*

(38)

fnenmaximeprolixo animiadfettuin

die

a*

rem atqueexprimerem L&tor

ita^ex

ant.

mujudiciis, qua

de

illisfeci»

quo tempore

nobis communiserantfludia, profettutiubi

abfinde

re(pnnaiffe\&

incredtbile

quam

l&-tabit ur Celeberrtmus Parens, cujus fpem

ßc non

modo

egregie

tueris,

(ed

&

vehementer auges. Et

quid

ab

ejus-tnodt ingenioin tam

elegant

t

eh>

tam

bent

morstaVitatummagis

adoleVerit*

non

licé•

bitexjpetta e>

cujus

fubiheunte fere

a

dole-jfcentta tam

luculentum di

tumentum

in

publicum

prodtt i Sed

multa

inUudés

tnas

a m°dtci, neebtevitas temporis

permitt it)

necfummx tua

patitur

human*

tas.

It

a*

que

quod

reliqvüm

eft

DÉum

caii-dis

precibus

veniror V

elit

Tibi

b

ene

dt*

ceré, tuisejue tonat

ibus

eos

largtrt

fuccejfua*

ut metarn

propofitäm

åontingas,ac

felicijpmi

tandemdiuef inier

laborum

pramia

uberri*

mavtvas,in

Deigloriam,

Pairta

deciit^

cUrißimorum

Parentum

gaudium,

ät^

in-gravefentts

jaw

a

tat

is

ipfnum

folatiunt

Unge

maximum,

quod

ammo

vovet,

Tibiamore& öfficiii Dabam HolmiaeFeftina obftriftus »f

tnanu 22 Aprilis

(39)

Ttrexime

ReJpcHdtnh

'i- 4 £>n.

JOHANNES

E.

PHOENIX

r* arnice &

fofularis

honorandé.

tos

jT**

Üicuüque

aetatem

ita

exigere

con-»t ftitütum éft*

utinertiumhominurrt

& oblé&amenta fpernere,

&

virtutis

cul-w- tui fua dicareftudia in votis unice hä*

beat,isfi proriioriinliteiras animofera* rt* tur* nullus fané hominum quireftafc*

fe cum viaremreputät, mirabitur.

Praé-ter énim ufum, quem in omnibuSplané

ut irebiis litéraepraeftant infignem»

illisgra-it) tiae rtcfcio quid ineffé ac fuavitatis äni*

■A' madvértiint ömnes, quibus cum iliis

& Vel tantillum comrnercii contigerät* ii* Cum rtamqueinrtumeradifcrimina

lm-ut> mineant mortalibus refque eodem

ni Hondiu ftatu cönfiftant, five

cönfilioe-rU geamus, five folatio* expedit animutnj

ab hifce circumferre bene inftrlidum»

in- Animimoleftiaéjucuriditate filertiendäe,

itfi mens infortUnio offenfa fi pacandaj

in-primis crédo ex hoc

divite

Palladis

^

penu

remedium eflc

exfpeftandunn

I-jj

rxno

adverfus

cafuum

fubita munirc fe

U

(40)

acinftruere

qul

allaborat, ei refponfa

ab hoc oraculopetendaomninocenfeo*

Quibus qui aures accommodat&

ani-mu»tapir.Quirefpuitaccontemnit fuo ib

lummalo infanire quicunque dc literis re&e fenferit facile mecum fatcbitur. Haec temet, Amiciffime Domine He»

fpondens, cum ad fpecimen diligentia aceruditionisedendü adpeileresanimü

in confiliohabuifle nullus dubito

forc-queauguror, utquodipfe hicdifleram

obiter,tu reolimipfaeascomprobatum, vitaeque conftantia declares, quibusad

vitam re&e iuftituéndam praeceptis in-defeffa antehae literaram ftudiaTeim*

buerunt» Majori itaque jure Tibi

pul-cérrimosjuxta aclaudatiffimos gratula* riconatus debeo, votis infuper

concen-dens,utquamanteaceperuntTui & jam

capietParenstuusmeritisacfeniovene» rabilis,de vitaetuaeintegritate, deq;felici

inliteris progreffu,voluptatcm,eandem fubinde renovetatqueredintegretrerum

warumcurfus perpetuo

fecundior.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :