• No results found

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅLD OCH HOT INLEDNING 2 FÖREBYGGANDE 3 RISKER 4. Risker elev 4. Risker vuxen 4 MINIMERA RISKER 5. Minimera risker elev 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅLD OCH HOT INLEDNING 2 FÖREBYGGANDE 3 RISKER 4. Risker elev 4. Risker vuxen 4 MINIMERA RISKER 5. Minimera risker elev 5"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

E -P OS T: skolområde@simrishamn.se

INLEDNING 2

FÖREBYGGANDE 3

RISKER 4

Risker elev 4

Risker vuxen 4

MINIMERA RISKER 5

Minimera risker elev 5

Minimera risker vuxen 5

INTRÄFFAD HÄNDELSE 6

Våld mellan elever 6

Våld personal – elev 6

Våld/hot vuxna besökare – personal 7 Förskoleverksamhet och Skolbarnomsorg 8

BOMBHOT 9

POLISANMÄLAN 9

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIAL-

TJÄNSTLAGEN 10

REFERENSER 10

(2)

INLEDNING

Simrishamns kommun är arbetsgivare för anställda i Skolområde Cent- rum. Arbetsmiljöansvaret på enheten är delegerat till förskolechef och rektor. Denne ansvarar för att det finns en plan Våld och hot på arbets- platsen och att denna följs upp och revideras en gång/läsår (AFS:

1993:2). Förskolechef och rektor informerar personal om att planen finns och om dess innehåll. Det är därefter varje arbetstagares ansvar att ta del av planen och följa den. Arbetstagare skall påtala eventuella brister i pla- nen för arbetsledningen på skolan så att planen kan förbättras. Det är mentor som informerar sina elever om planen. Elevrådsansvarig (alterna- tivt skyddsombud) presenterar planen för elevrådet. Både personal och elever omfattas av arbetsmiljölagen.

Alla som arbetar i Skolområde Centrum, personal likväl som barn och elever, skall känna både trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Det skall vara både positivt och stimulerande att gå till arbetet. Det är viktigt med ett gott arbetsklimat.

Personal har kommit med synpunkter på förbättringar. Planen kommer att presenteras i samverkan hösten 2011 och för elevrådet och föräldrar under ht 2011.

(3)

FÖREBYGGANDE

Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. (Lpfö 98)

Alla som arbetar i skolan skall …… aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilda individen …… (Lgr 11, sid. 9).

Vi som arbetar i Skolområde Centrum, personal, barn och elever, skall känna delaktighet och att vi har möjlighet att påverka vår arbetssituation. I Skolom- råde Centrum finns personalkonferenser och arbetsplatsträffar som fungerar som diskussionsforum. Frågor från konferenserna och tillbudsrapporter redo- visas på LOSAM och CESAM, där förslag på åtgärder beslutas.

Att ”göra SAM” – Systematiskt arbetsmiljöarbete. Avsikten är att det på varje arbetsplats finns ett SAM- i vardagen. Den kan finnas i pappersform på fikabordet eller på anslagstavla. Den finns också i en excelversion, som med fördel används där datorn är det vanliga arbetsredskapet. Här ska med- arbetare i vardagen, kort anteckna de tillbud, avvikelser och risker som upp- täcks. I de flesta fall kan åtgärder vidtas omedelbart. Det kan vara en åtgärd, lösning från arbetsgivare och chef. Det kan också leda till beslut om utred- ning eller omedelbar dokumentation av t.ex. allvarlig incident och tillbud. I de fall ingen åtgärd vidtas kan frågan lyftas till lokal skyddskom-

mitté/samverkansgrupp. I övrigt ska denna sammanställning, månadsvis, ut- göra ett underlag för lärande och diskussion i arbetslagen på APT.

På enheten gör vi regelbundet en arbetsmiljöenkät bland personalen och triv- selenkät bland eleverna.

Arbetsledaren har regelbundna medarbetarsamtal med de anställda. Vid läs- årsstart informerar arbetsledare om medarbetaransvar och att den anställde skall påtala eventuella missförhållanden för arbetsledaren. Enheten har skyddsrond då både elever och personal har möjlighet att föra fram brister som bör åtgärdas och få dessa protokollförda.

Skolområde Centrum har en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling som revideras årligen. Personalen har ett ansvar för bar-

nens/elevernas trygghet under hela dagen. Respektive enhet inom området har gemensamma ordningsregler för personal och barn/elever. Elever sam- verkar i klassråd och elevrådsmöten. På Korsavadsskolan finns elevskydds- ombud.

Personal som upprättar riskbedömningar inom sina skolämnen och vid sche- mabrytande aktiviteter skall även bedöma riskerna för att någon kan utsättas för våld och hot.

(4)

Besökare i vår verksamhet ska anmäla sitt besök. Besökare på Korsavadssko- lan hänvisas till expeditionen. Vi hoppas därmed kunna försvåra besök som har karaktären av uppgörelse eller försök till langning. Det är viktigt att ar- betstagare kan känna sig förberedd att hantera en uppdykande våld- eller hot- situation. I dokumentets inledning pekar rektor därför på arbetstagares ansvar att ta del av planen och dess innehåll. Rektor underlättar denna uppgift, ge- nom att avsätta tid vid varje terminsstart för genomläsning av dokumentet och för en efterföljande gemensam diskussion.

Fotokatalog finns på Torget (ansvar: skolvärd)

RISKER

Konflikter kan ha sitt ursprung från icke-skoltid men föras in i skolan.

Konflikter kan även byggas upp i skolan. Trots vårt förebyggande arbete kan det ändå hända att någon blir utsatt för våld och hot på skolan. Vi kan ställas inför en mängd olika situationer och vi kan uppfatta våld och hot på olika sätt. Det viktiga är att se hur den drabbade reagerar och ta det som har hänt på allvar. Vi skall se till att alla inblandade får stöd, då ingen mår bra av det inträffade.

Hot kan även förkomma via telefon, brev, sms, eller mejl.

Risker elev:

Elevs förmåga att kontrollera sina känslor kan brista vid psykiska kränkningar. Störst risk för våld och hot finns under raster i korrido- rer, på skolgården och i omklädningsrum samt i väntan på buss. Det är alltså vid tillfällen då personal inte vistas i elevens omedelbara när- het. Vårt nya friare sätt att undervisa kan innebära att en elevgrupp arbetar utan att vuxen finns i närheten. Olöst konflikt kan innebära ökad risk för trakasserier.

Risker vuxen:

Risk för våld och hot finns vid t.ex. tillrättavisning av elev och avvis- ning av elev. En konflikt lärare – elev kan innebära risk för tra- kasserier från elevhåll. Personal kan också uppleva vissa kontakter med föräldrar som hotfulla och kränkande. Personal kan även uppleva hot från kollega/arbetsledning.

MINIMERA RISKER Minimera risker för elev.

Det förebyggande arbetet ligger som en grund för ett gott arbets- klimat. All lärarpersonal på Simrislundsskolan har schemalagd rast- vakt. Lärare på Simrislundsskolan finns vid bussarna vid skolstart och skolslut. Elev som upplever otrygghet, från vuxen eller elev, skall söka hjälp hos mentor, annan vuxen eller elevskyddsombud.

(5)

Minimera risker för vuxen.

Var lugn! Undvik att röra vid eleven, se dock nedan Våld mellan elever! Känner Du att du har svårt att kontrollera dina känslor, lämna platsen och lämna över till kollega eller skolledning.

Tillrättavisning/avvisning: Säg till eleven på ett lugnt sätt, utan svor- domar eller på något sätt med uttryck som kan upplevas som kränk- ande för eleven. Upprepa om du inte får gehör. Om Du fortfarande inte har grepp om situationen så skaffa hjälp hos annan vuxen eller skolledning.

Olöst konflikt. Om Du inte klarar att lösa konflikt med elev eller vuxen, be skolledning (eller kollega) om hjälp.

Risk för hotfulla föräldrakontakter. Upplever Du obehag/känner rädsla inför samtal med förälder/rar, be skolledningen om hjälp. In- formera skolledning om Du har haft ett hotfullt samtal med förälder.

Lärare skall i möjligaste mån undvika att vara ensam på skolan vid utvecklingssamtal.

Hot eller våld från kollega. Informera rektor och skyddsombud. Rek- tor informerar/rådgör med personalchef.

INTRÄFFAD HÄNDELSE

Alla inblandade, oberoende av skuldfrågan, mår dåligt och behöver stöd. Vi har alla ansvar för att hjälpa till så att allt kan återgå till det nor- mala.

Våld mellan elever.

Akut skede:

Elever: Kalla på personal.

Personal:

Uppmana elever att sluta.

Säg till övriga elever att gå undan så att de ej riskerar att utsättas för våld.

Sära på eleverna om Du bedömer att Du klarar det. Om inte, be någon elev att hämta hjälp.

Stanna kvar, observera vad som händer.

Försök få stopp på händelsen när Du får ytterligare hjälp.

Larma polis om slagsmålet inte upphör!

Tänk på första hjälpen! ABC! Skolsköterska/Ambulans. Rättsintyg Informera skolledningen så snabbt som möjligt.

(6)

Efteråt:

Inblandade elever bryter ordinarie aktivitet, behöver vara hos en vuxen och varva ner.

Inblandade elevers föräldrar kontaktas av mentor, kurator eller skol- ledning.

Övriga elever kan behöva diskutera det inträffade i klassrummen. Lä- rare kan bryta ordinarie program och inleda klassamtal, kan ta hjälp av elevskyddsteam. Viktigt att lyfta fram empati.

Informera skyddsombud och elevskyddsombud.

Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen. Ge utrymme för frågor! För att undvika missförstånd och ryktesspridning kan det vara aktuellt med snabb skriftlig information till hemmen.

Rektor överväger kontakt med förvaltningskontoret.

Rektor överväger polisanmälan/anmälan till socialförvaltning.

Rektor överväger arbetsskadeanmälan eller anmälan om tillbud. All- varlig händelse anmäls av rektor till Arbetsmiljöinspektionen. Person- skada anmäls som arbetsskada till Försäkringskassan (personal).

Elev/målsman anmäler till skolans försäkringsbolag (elev).

Registrering sker på blanketten ”Skada eller tillbud”, som finns till- gänglig på Portalen. Blanketten lämnas ifylld till rektor.

Massmedia bör hänvisas till rektor eller den rektor utser.

Elevskyddsteamet arbetar för försoning, när tiden är mogen.

Kurator ansvarar för återkoppling till elevskyddsteamet – hur kan vi förebygga att händelsen upprepas?

Krisgrupp ansvarar för ev. uppföljning efter en tid. Vad hände, varför, vad var bra, vad har vi lärt oss?

Mentor skall dokumentera händelseförlopp/insatser. Lämnas till rek- tor för arkivering.

Våld personal – elev Akut skede:

Elever: Kalla på personal Personal:

Få slut på det som inträffat.

ABC! Sjukhus, rättsintyg

Allas ansvar att arbetsledning informeras så snabbt som möjligt.

Efteråt:

Utsatt personal behöver avskildhet tillsammans med någon han/hon känner förtrogenhet med. Ej arbete med elever, ordna vikarie. Samtal med vuxen. Ev. kontakt med anhörig. Tröst och stöd.

Personal från annan förvaltning – kontakta dennes arbetsledare.

(7)

Enhetens krisgrupp kan hjälpa till med samtal. Eventuellt hjälp av Previa. Personal kontaktas samma kväll (skolledning/krisgrupp).

Elev behöver också avskildhet och någon vuxen i sin närhet. Kon- takta hemmet och be dem komma till skolan. Ej skolarbete under da- gen! Hemmet kontaktas åter på kvällen.

Elever behöver diskutera det inträffade. Lyft fram empati för att få ner upprörda känslor.

Informera skyddsombud och elevskyddsombud.

Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen. Per- sonalsamling kan vara aktuell efter skoldagen – uppföljning och pla- nering framåt.

För att undvika missförstånd och ryktesspridning kan det vara aktuellt med snabb skriftlig information till hemmen.

Informera förvaltningschef och personalchef.

Rektor överväger arbetsskadeanmälan eller anmälan om tillbud. All- varlig händelse anmäls av rektor till Arbetsmiljöinspektionen. Person- skada anmäls som arbetsskada till Försäkringskassan (personal).

Elev/målsman anmäler till skolans försäkringsbolag (elev).

Registrering sker på blanketten ”Skada eller tillbud”, som finns till- gänglig på Portalen. Blanketten lämnas ifylld till rektor.

Utsatt lärare kan själv polisanmäla det som hänt. Rektor kan också polisanmäla.

Massmedia bör hänvisas till rektor eller den rektor utser.

Återkoppling till elevskyddsgruppen– hur förebygga att händelsen inte upprepas?

Uppföljning krisgrupp.

Våld och hot vuxna besökare – personal Akut skede.

Elever kallar på personal.

Personal försöker separera kontrahenterna. Vid ordkrig, skilj dem åt.

Vid skada, ABC, larma ambulans. Larma polis.

Kollega, eller den som är utsatt, informerar rektor.

Efteråt

Den utsatte behöver tröst och värme. Någon från krisgrupp eller nära kollega avsätts för denna uppgift. Ev. kontakt med anhörig. Personal befrias från arbete under dagen.

Personal från annan förvaltning – kontakta dennes arbetsledare.

Eventuellt informera elevgrupp.

Informera personal.

(8)

Rektor kontaktar besökare.

Krisgrupp/nära kollega följer upp samma kväll och dagar framöver.

Rektor el. drabbad överväger kontakt med Previa.

Rektor eller drabbad kan göra polisanmälan.

Rektor överväger arbetsskadeanmälan eller anmälan om tillbud. All- varlig händelse anmäls av rektor till Arbetsmiljöinspektionen. Person- skada anmäls som arbetsskada till Försäkringskassan (personal).

Elev/målsman anmäler till skolans försäkringsbolag (elev).

Registrering sker på blanketten ”Skada eller tillbud”, som finns till- gänglig på Portalen. Blanketten lämnas ifylld till rektor.

Massmedia bör hänvisas till rektor eller den rektor utser.

Informera skyddsombud, personalchef.

Rektor och skyddsombud diskuterar med förvaltningschef.

Återkoppling till elevskyddsgruppen– hur förebygga att händelsen inte upprepas?

Uppföljning krisgrupp.

Rutiner för hot via telefon, brev, sms eller mejl:

Dokumentera hotet Informera skolledning

SPECIELLA FRÅGOR GÄLLANDE FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

Om förälder uppträder påverkad vid avlämning/hämtning av barnet har föräl- dern rätt att hämta sitt barn. Försök övertala någon annan att köra bil, om risk finns att föräldern ska köra. Kontakt tas med socialen.

Om det är annan person än vårdnadshavarna som ska hämta barnet, avtala, skriftligt om så behövs, vem som ska hämta barnet.

BOMBHOT

Om ett bombhot tas emot via telefon, lyssna noga hur den som pratar lå- ter. Försök bestäm ålder, kön, brytning, upprördhet, bakgrundsljud.

Informera närmsta chef.

Ring 112.

Informera kommunens växel.

Utvärdera samtalet i samråd med polisen. Polisen kan fatta beslut om ut- rymning. Även om polisen inte gör det kan arbetsledare på skolan själv besluta att utrymma. Samla och informera all personal. Observera att de som särskilt berörts av hotet behöver prat om vad som hänt och hur de re- agerat.

(9)

POLISANMÄLAN

Någon lagstadgad skyldighet för kommun eller rektor att polisanmäla re- dan begångna brott finns inte. En enskild person har alltid rätt att som målsägare göra polisanmälan om man blivit utsatt för övergrepp. Den som bevittnat ett brott har också rätt att göra polisanmälan.

Rektor har rätt att polisanmäla brott som har begåtts av anställda i tjäns- ten. En verksamhet som är obligatorisk för unga ställer extra höga krav på att all personal uppfattas som en förebild. Det kan därför finnas skäl att polisanmäla brott som kan anses som ”ringa”.

FN:s konvention om barns rättigheter (artikel 3 punkt 1) säger att barnets bästa skall sättas i främsta rummet vid alla myndighetsåtgärder som rör barn. Polisanmälan av ej straffmyndig elev bör ha föranletts av en nog- grann bedömning om barnets bästa. Polisanmälan bör inte ske om det in- träffade kan betraktas som ett mindre brott och en engångs-företeelse el- ler om skolan kan förutse att någon polisutredning inte kommer att ske.

Rutiner

1. Berörda parter och, om det gäller elever, dess vårdnadshavare träffas för att beskriva händelsen. Detta ska ske i tid så nära händelsen det är möjligt. Skolledning ska informeras eller deltaga i mötet om så krävs.

Rutiner för konflikthantering följs.

2. Om händelsen bedöms så allvarlig att en polisanmälan ska ske görs detta av rektor. Särskilt beaktande kan tas till särskilda omständighet- er. Den fortsatta utredningen handhas av polisen. Polisanmälningen inrapporteras till Arbetsmiljöverket.

3. I samband med polisanmälan informerar skolan snarast polisanmäld elevs vårdnadshavare samt vårdnadshavaren till den för brottet utsatte eleven.

4. Om händelsen inte polisanmäls följer personalen Rutiner för konflikt- hantering.

En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt socialtjänst- lagen. (se nedan).

(10)

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Anmälan till socialförvaltning skall göras om personal befarar att barn eller ungdom far illa och kan behöva hjälp eller skydd. Anmälnings- skyldighet enligt 14 kap 1 § SoLär ovillkorlig och personlig. Skyldighet- en gäller alla anställda hos en myndighet. Det är socialtjänsten som utre- der om det finns underlag som gör om socialnämnden skall ingripa. Per- sonal kan diskutera en eventuell anmälan med skolledning och elevvår- dande personal.

Referenser:

Olsson: Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (Student- litteratur 2006)

Skolledarpraktika (Nordstedts Juridik AB)

Att Leda skola, artiklar under senare år (Förlagshuset Gothia)

:

References

Related documents

Konsortiet består av professorer, seniorforskare och doktorander från avdelningarna för Energisystem och Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet samt

I den teoretiska referensram som lades fram presenterades det att marknadsorienterade system jämfört med bankorienterade system karaktäriseras högre risk och

Utöver dessa tillkommer olika aktörer inom myndigheter och organisationer, exempel- vis Brandskyddsföreningen, som arbetar med frågor som rör risker i form av brand, över- svämning

dagligvarusektorn stämmer inte detta helt då Concordia och Midelfart Sonesson, bägge Small Cap, redovisar fler eller lika många risker som företagen från Mid och Large Cap, som

Företaget för Vinsta etappen har använt sig av t ex borrigg för att borra i berget, injektering utrustning för att injektera cement, sprutrobot för att spruta betong, lyftbord

Detta gör att de svenska klubbarna drivs för att skapa bland annat sportslig framgång till skillnad från ett företag där dess intressenter efterfrågar ekonomisk kompensation

Därför skulle det vara intressant att göra en kvalitativ studie där det går att få mer substans i svaren för att lättare förstå sig på hur människor resonerar kring risker

Enligt Naturvårdsverkets skrivelse från april 2010 finns i Sverige ca 80 000 fastigheter som anses vara potentiellt förorenade varav 1 400 av dem anses vara i högsta