• No results found

Hörapparatutprovningar i Region Skåne 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hörapparatutprovningar i Region Skåne 2016"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hörapparatutprovningar i Region Skåne 2016

Auktoriserad Avslutade Andel

audionom- Rehabiliteringar rekvisitions-

mottagningar utprovningar

RS sortiment Rekv. hörapp. Totalt

Audionomerna* 133 2187 2 320 94%

Audionommott. Lkrona 361 73 434 17%

Aud.mott. Lund 861 0 861 0%

Din Hörsel* 429 384 813 47%

Hörseltjänst* 5 542 523 6 065 9%

Åhus 161 0 161 0%

Audiovox 175 90 265 34%

Hörselsnäckan 240 70 310 23%

AudionomCentrum 85 9 94 10%

7 987 3336 11323 29,5%

Källa: Habilitering och hjälpmedel, Auktorisationskansliet, Region Skåne

*Audionomerna ingår numera i företaget Audika. Hörseltjänst och Din Hörsel ingår numera i företaget AudioNova. Audika tillhör hörapparatkoncernen William Demant Holding, som även äger

hörapparatmärkena Oticon och Bernafon. Audionova tillhör hörapparatkoncernen Sonova, som även äger hörapparatmärkena Phonak och Unitron.

References

Related documents

Region Skånes bokslut på plus Det preliminära bokslutet 2015 visar ett positivt resultat om 32 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,1 procent av de sam- lade intäkterna från

Enligt policyn för hälsofrämjande arbetsplats skall det hälsofrämjande och systematiska arbetsmiljöarbetet inom Region Skåne bidra till bland annat god hälsa och ökad

Region Skåne når inte upp till det egna målet för riskbedömning avseende undernäring hos vuxna patienter inom sluten vård men delmålet för 2021 om upprättad vårdplan hos

Utifrån förstudie är slutsatsen att Chance 2 Change, genom projektet PIMA, har goda förutsättningar att kunna utvecklas på ett sådant sätt att det fungerar för alla unga

Hörapparaten är avstängd Slå på hörapparaten genom att stänga batteriluckan helt (kapitel 4) Visslande ljud från hörapparaten Hörapparaten är inte korrekt insatt Sätt

• Ambitionshöjning inom hälso- och sjukvården för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa 6-18 år.. • Lokalisering nära medborgarna med start av minst

[r]

| Drift och underhåll av utemiljön med mera - kring Region Skånes fastigheter på SUS Malmö och Victoriagårdens område i Malmö. | Energikartläggning, energideklarationer