• No results found

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå målen krävs närvaro på lektionerna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "För att kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå målen krävs närvaro på lektionerna"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Skurups kommun

St. Torggatan 4 Tfn vxl 0411-53 60 00 kansli@skurup.se

274 80 SKURUP Fax 0411-53 60 65

Elevs rätt till utbildning - regler och rutiner för ledighet i Skurups kommuns grundskolor

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt (Skollagen 7 kap 2§ samt 20§).

Undervisningen kan vara uppbyggd kring ett tema eller projekt där kunskaperna sätts in i ett sammanhang. I det pedagogiska arbetet ingår också att träna eleven att hitta metoder för att lösa problem. Detta stimulerar det kreativa tänkandet och lär eleverna att samarbeta i grupp. Målet är att eleverna ska utföra mycket av sitt skolarbete i skolan. En stor del av målen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar,

gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som är svåra att ersätta med studier på egen hand.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå målen krävs närvaro på lektionerna. Ett läsår består av 178 skoldagar. Det innebär att en elev har 187 lediga dagar på ett år.

Skolan ska därför vara restriktiv med att bevilja ledighet.

I den nya skollagen är det rektor som beslutar om ledighet utifrån sin kännedom om elevernas förhållanden, sitt ansvar för verksamheten och ansvaret för att eleverna når uppställda mål.

En elev får, enligt skollagen, beviljas ledighet (max 10 dagar per läsår) för enskilda angelägenheter. Sådana enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider och religiösa högtider. Det är viktigt att veta att all ledighet räknas samman, även om en elev endast varit borta under kortare perioder.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det krävs mycket för att ett krav på synnerliga skäl ska vara uppfyllt, t.ex. elitidrottande elevers deltagande vid stora tävlingar, deltagande i elevutbyte på nationell/internationell nivå eller sjukdom/dödsfall i familjen.

Vårdnadshavarna får skriftligen redogöra för det synnerliga skälet och läraren ger sin skriftliga kommentar om lämpligheten för eleven. Rektor beslutar.

Oavsett ledighetens längd ska ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Omständigheter som det normalt bör tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation,

möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall och beslutet ska motiveras. Beslutet går inte att överklaga

För kortare ledighet (2 dagar per läsår I Skurup) får rektorn överlåta åt någon annan att fatta beslut. Vid begärd ledighet 5 dagar eller längre kommer rektor att kontakta vårdnadshavarna.

Ledighet vid terminsstart bör undvikas. Vi är mycket restriktiva med ledighet vid nationella prov. För ytterligare information, om t.ex. datum för nationella prov, hänvisas till information från rektor.

Ansökan om ledighet ska om möjligt lämnas in till skolan senast två veckor i förväg. Skäl för ansökan skall anges. Båda vårdnadshavarna ska, vid gemensam vårdnad, skriva under ansökan. Den undervisning eleven går miste om inhämtas under eget och vårdnadshavares ansvar, i samarbete med skolan.

Vid frågor är ni alltid välkomna att höra av er.

Skurup 2018-10-12

Förvaltningsledning och rektorerna i Skurups kommun

References

Related documents

1997:404.) Enligt vad som anförs i remissen avses detta komma till uttryck genom att regeringen, med stöd av bemyndigandet i 12 § andra stycket rättshjälpslagen, i 35

Har barnets föräldrar eller någon annan vuxen som anses som vårdnadshavare kommit till Sverige, kan godmanskapet upphöra.. Detsamma gäller om det är säkerställt att barnet

2 § gymnasieförordningen (2010:2039) får rektorn bevilja en elev i gymnasieskolan ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.. Rutinen vid Bruksgymnasiet

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio

Under läsåret har hittills dagars ledighet beviljats (fylls i av klassföreståndaren) Begärd ledighet, kortare än 10 dagar: Ledigheten beviljas Ledigheten beviljas inte

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 januari 2020 respektive tid såväl före som efter den 31 december 2020 ska, om den avgiftsskyldige inte