• No results found

INKÖP & UPPHANDLING AVTAL OCH UPPHANDLINGAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INKÖP & UPPHANDLING AVTAL OCH UPPHANDLINGAR"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING

AVTAL OCH UPPHANDLINGAR

Nytt ramavtal MATLAB

Nuvarande ramavtal för beräkningsprogrammet MATLAB går ut 2021-10-16.

Nytt ramavtal kommer att ta vid när nuvarande går ut.

Datorer och kringutrustning - Leveransproblem

På grund av många olyckliga omständigheter är det ovanligt långa leveranstider på datorer och kringutrustning hos våra leverantörer problemet är globalt.

Planera era inköp i mycket god tid. Räkna generellt med minst ett halvårs leveranstid.

Problemen påverkar även leveransförmåga för andra produkter inom IT-sektorn.

Ramavtalsförlängning

Ramavtalet IBM SPSS förlängs med 1 år till t.o.m. 2022 -11-15 Referensgrupp sökes

En ny upphandling av Blomsterarrangemang ska startas inom kort.

Blomsterarrangemang är aktuell i olika sammanhang, t. ex. dekoration och utsmyckning av lokaler, scener mm vid olika arrangemang som konferenser, seminarier, ceremonier och liknande.

Ni är välkomna till referensgruppen!

Kontakta vänligen upphandlingens ansvariga Olga Pöntinen via e-mail: olga.pontinen@ki.se Julbord

KI:s upphandling av ” Julbordsförmedlare” blev överprövad som vi skrev i förra numret vi har nyss fått veta att vi har vunnit i förvaltningsrätten och hoppas på att få skriva avtal med leverantörer nästa vecka vi återkommer med mer information senare om detta.

Centrala Inköpssamordnare - CIS

Ni är välkomna att ta direktkontakt med våra kollegor gällande alla typer av frågor som rör inköp- och upphandling från och med nu.

Inköpssamordnarna kan alltid vägleda i anskaffningsfrågor och kommer själva ha fokus på direktupphandlingar mellan 100 000 kr och tröskelvärdet på 615 000 kr.

De kan också hjälpa till vid marknadsundersökningar, vägleda i KI:s olika ramavtal och supportera vid t.ex. begäran om upphandlingsstöd m.m.

Campus Nord och Universitetsförvaltningen

Josip Ravlic 08 - 524 860 42 070 – 21 05 857 josip.ravlic@ki.se

Madeleine Gråbergs 08 – 524 860 08 070 – 22 09 437 Madeleine.grabergs@ki.se Campus Solna, Komparativ Medicin och Medicinens historia & Kulturarv

Ahmad Moshref 08 – 524 876 67 079 – 06 80 908 Ahmad.moshref@ki.se Cara Johansson 08 – 524 860 48 070 – 22 27 008 Cara.johansson@ki.se

(2)

Campus Syd, Biblioteket (KIB) och Undervisande & Lärande

Richard Sköld 08 – 524 860 31 070 – 21 04 463 Richard.skold@ki.se Sanna Martini 08 – 524 862 12 070 – 21 75 482 Sanna.martini@ki.se

NYTT UPPHANDLINGSBEHOV?

Glöm då inte att fylla i begäran om upphandlingsstöd beskriv kortfattat behov, önskad avtalsstart, ungefärlig kostnad, kontaktperson och skicka in till inkopupphandling@ki.se.

References

Related documents

Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att säkerställa att alla medarbetare som be- ställer varor och tjänster eller genomför direktupphandlingar har nödvändig kompe- tens samt

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

Vi rekommenderar att den interna kontrollen fördjupas gällande kontroller och stickprov och att inköpsenheten diskuterar systematiska utbildningsinsatser inom upphandlings- området

Vi bedömer att det delvis finns tillräcklig intern kontroll genom det arbete som sker ge- nom internkontrollplanen, men att implementeringen vad avser riktlinjer och doku- mentation

Revisionsfråga 3: Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden.. Revisionsfrågan är

kommissionen definieras miljöanpassad upphandling som ”en process, där upphandlade myndigheter eftersträvar att upphandla varor, tjänster, och entreprenader med en

För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 545 4 kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer

Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god

Upphandling och inköp används som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål och att ställa etiska krav såsom djurskyddskrav vid till exempel upphandling av livsmedel

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.

Kem-en-Tech en av våra upphandlade leverantörer till ramavtalet för Reagents and Kits har inkluderat tusentals produkter från Abcam.. Nu finns dessa produkter i Agresso/ UBW men

Detta innebär att vi på KI kommer att beställa alla våra upphandlade produkter som Instrument, Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för

Från och med 2021-12-23 till 2022-01-10 kommer punch-out och prislistor för Sigma-Aldrich Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB vara nedstängda och. beställningar under

Kem-En-Tec erbjuder nu Abcam-produkter för Abcam-priser inom KI:s ramavtal för Laboratory Reagents and Kits.. Du kan beställa produkterna direkt på Abcams webbsida www.abcam.com

Kom ihåg att det finns ett centralt beslut (taget 2020-11-27) som gäller tillsvidare om att beställare på KI kan göra avsteg från ramavtal när så krävs gällande

Fastighetsavdelningen tillsammans med enheten för inköp- och upphandling har sedan årsskiftet inlett ett gemensamt projekt för att se över hur KI kan förbättra och hantera

Överlåtelseavtal för ramavtal ” Live cell imaging and analysis system” är nu beviljat, Sartorius är ny avtalspart efter att de har tagit över affärsverksamheten

De kommer att göra på samma sätt också för nästa omgång dvs, kunderna kontaktas för att få ta ställning till priset.. Saveen

Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säkerställs att kommunen och dess helägda bolags inköp och upphandlingar görs i enlighet

I enlighet med Agenda 2030 ska kommunen vid inköp och upphandling arbeta för förändring mot ett hållbart samhälle, vilket syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga

Karlskrona kommunkoncern ska använda sin inköpsvolym för att påverka produktionen av varor, tjänster och entreprenader i en mer hållbar riktning. Karlskrona kommunkoncerns

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Vidare rekommenderar vi bolagen att säkerställa att det finns rutiner för systematiskt uppföljningsarbete så som exempelvis regelbundna stickprov gällande pris, kvalitet