• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 6, 10, 12, 14 och 20 §§ förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska ha följande lydelse.

6 §1 Regionerna och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala till- växtarbetet i sina respektive län.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som regionerna och Gotlands kommun har.

10 § Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även närings- livet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan.

12 § Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande.

Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige.

14 § Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Sam- ordning ska ske med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila sam- hällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan.

20 § Statliga myndigheter ska

1. samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i frågor som är av väsentlig betydelse för en regions hållbara tillväxt och utveckling,

2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet,

3. inom sina verksamhetsområden ge det biträde som behövs till den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet,

4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala tillväxt- arbetet,

1 Senaste lydelse 2018:1987.

SFS 2019:1121

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:1121 5. när verksamhetsminskningar övervägs, samråda med den som har

ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer om möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten, och

6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina verksam- heter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar JENNIE NILSSON

Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

References

Related documents

3 § 2 Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt enskildas

Regeringen föreskriver att 2 och 17 §§ förordningen (2018:596) om stats- bidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids

8 § 1 Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.. Institutet för språk och

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som landstingen och Gotlands kommun har. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2017:583) om regionalt till- växtarbete ska ha följande lydelse.. 11 § När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska

20 § 1 Regionala utvecklingsbolag ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt före- tagsstöd (MISS) i

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.. Statens