• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande lydelse.

5 b § Rymdstyrelsen ska tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, ar- betsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls- byggande, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem och Vetenskapsrådet ingå i en samordningsgrupp som består av myndighets- cheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strate- gier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och för- nya formerna för forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS

Katarina Back

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2019:145

Publicerad den 20 mars 2019

References

Related documents

7 § 1 För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv

14 § Statens energimyndighet ska tillsammans med Verket för innova- tionssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och

4 § 1 Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem, Statens energi- myndighet

5 § 1 Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för innovationssystem, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forsk- ningsrådet för

3 a § 1 Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och institu- tioner, det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verksamhet av betydelse

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer samt 1 § ska ha följande lydelse.. Förordning med instruktion

I Försvarets traditionsnämnd ingår två ledamöter som utses av myndig- heten, tre ledamöter som utses av Försvarsmakten, en ledamot som utses av Statens maritima

Regeringen föreskriver att 2, 11 och 14 §§ förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 1 ska ha följande