• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Utfärdad den 12 april 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ska införas en ny paragraf, 5 g §, och närmast före 5 g § en ny rubrik av följande lydelse.

Jämställdhet

5 g § Försvarsmakten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2018.

På regeringens vägnar HELÉNE FRITZON

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

SFS 2018:267

Publicerad den 27 april 2018

References

Related documents

Myndigheten ska verka för att rymdverksamhet och rymdforskning bidrar till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft samt tillfredsställer samhällets

5 f § 7 Försvarsmakten ska beställa forskning och utveckling, samt bedriva egna studier och försök, för inriktning och utveckling av det militära för- svaret och för

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka rätten till egendomen

Förordning med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten 1 § 1 Integritetsskyddsmyndighetens uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och

Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända års- redovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och

dödande av en förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket är inskrivningsmyndighet,.. dödande

rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket,6. rättsmedicinsk medverkan i övrigt

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna ska ha följande lydelse. 9 § En underrättelse om en övervakningsnämnds