Förordning om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Download (0)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:275) om trygg natur- gasförsörjning

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4–5 a §§, och närmast före 4 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §1 I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europapar- lamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävan- de av förordning (EU) nr 994/2010 samt bestämmelser som ansluter till lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

Förordningen är meddelad med stöd av

– 3 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 §, – 4 a § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 4–5 a §§, – 4 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 7 §, – 6 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 8 §, och – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Solidaritet enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938

4 §2 Energimyndigheten ska för Sveriges räkning begära solidaritet i en- lighet med artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938.

5 §3 När Sverige har begärt att en solidaritetsåtgärd ska vidtas enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938 ska den som är systembalansansvarig enligt 7 kap. naturgaslagen (2005:403), inom ramen för systembalansansvaret, säkerställa att den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och kan fördelas vidare till dessa kunder i enlighet med det balansansvar som regleras i 7 kap. samma lag.

5 a § Om det uppstår dröjsmål med betalning för gas som begärs enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, ska Energimyndigheten ombesörja betalningen på den systembalansansvariges bekostnad.

1 Senaste lydelse 2018:1565.

2 Tidigare 4 § upphävd genom 2018:1565.

3 Tidigare 5 § upphävd genom 2018:1565.

SFS 2018:2096

Publicerad

den 21 december 2018

(2)

2 SFS 2018:2096 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

Figure

Updating...

References

Related subjects :