• No results found

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har av- lagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekom- mande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitima- tionen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. om sökanden hade varit legitimerad.

En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.

Yrke/Yrkestitel Utbildning Praktisk tjänstgöring

1. apotekare apotekarexamen 2. arbetsterapeut arbetsterapeutexamen

3. audionom audionomexamen

4. barnmorska barnmorskeexamen 5. biomedicinsk

analytiker biomedicinsk

analytikerexamen

6. dietist dietistexamen

7. fysioterapeut fysioterapeutexamen 8. hälso- och sjukvårds-

kurator hälso- och sjukvårds-

kuratorsexamen

9. kiropraktor enligt föreskrifter enligt föreskrifter

10. logoped logopedexamen

11. läkare läkarexamen

12. naprapat enligt föreskrifter enligt föreskrifter

1 Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50.

2 Senaste lydelse 2018:1128.

SFS 2018:1996

Publicerad

den 11 december 2018

(2)

2 SFS 2018:1996

13. optiker optikerexamen

14. ortopedingenjör ortopedingenjörs- examen

15. psykolog psykologexamen enligt föreskrifter 16. psykoterapeut psykoterapeutexamen

17. receptarie receptarieexamen 18. röntgensjuksköterska röntgensjuksköterske-

examen

19. sjukhusfysiker sjukhusfysikerexamen 20. sjuksköterska sjuksköterskeexamen 21. tandhygienist tandhygienistexamen 22. tandläkare tandläkarexamen

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om prak- tisk tjänstgöring ska gälla.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

References

Related documents

I det fall en ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln under- sköterska lämnas in senast den 30 juni 2033 ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt

11 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) som krävs för att

Den som före ikraftträdandet bedriver verksamhet som efter den 30 juni 2021 omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig- heten,

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom- mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred- ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.. På regeringens vägnar

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tand- läkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Det rör sig, betonar Ekner i inledningen till den första delen, inte om en utgåva som gör anspråk på att innehålla allt Gunnar Ekelöf skrivit, men väl om »en

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden.. Den maskinellt tolkade texten kan

Material våg med en eller två decimaler, vatten, brustabletter (typ C-vitamintabletter), sockerbitar, bägare eller liknande kärl, mätglas, större skål som rymmer mätglaset

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

Two existing national databases formed the basis of this study, the Swedish TRaffic Crash Data Acquisition (STRADA) and the Swedish Fracture Register (SFR). STRADA

påträffade hyreskostnadsnivån av samtliga inkluderade enhetsklasser återfanns hos de enheter som klassades till Övriga lägenheter, som hade en årshyreskostnad som låg på 32

Totalt granskades i undersökningen 330 ärenden av olika slag och noter- bart var till exempel att i 89 procent av ärendena var kommunen delaktig i beställning av åtgärderna

[r]

• Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador ska anmälas till vårdgivaren. • Sjukvårdsinrättning där det ges