Motioner pågående 2021 Förslag till beslut

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Version Dnr

2020

2021-02-18 SN 2021/011

Socialförvaltningen

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Socialnämnden

Motioner pågående 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

SN 2021/056 2021-02-16 Motion från G. Håkansson (C) – användningen av statsbidraget inom omr. Psykisk hälsa och suicidprevention perioden 2021- 2022.

SN 2021/109 Motion från Hans Frank (L) angående boende för medborgare med funktionshinder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, staben, 2021-05-06

Patrik Prahl Tf socialchef

Figure

Updating...

References

Related subjects :