• No results found

Trafikverket har nu tagit ställning till vart E4 mellan Kongberget-Gnarp ska byggas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Trafikverket har nu tagit ställning till vart E4 mellan Kongberget-Gnarp ska byggas."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Trafikverket informerar

Mötesfri väg på E4 Kongberget-Gnarp Nr 14, mars 2018

www

.

trafikverket.se/e4gnarp

Vid Harmånger har alternativ A3 (via västra Harmånger) valts. Resterande sträcka mellan Harmånger-Gnarp kommer att byggas i korridor B-C-D, förbi Jättendal, Bäling, Gnarp.

De sex alternativ som studerats för mötesfri väg mellan E4 Kongberget-Gnarp har haft både för- och nackdelar. Vårt ställningstagande blir därmed en avvägning mellan effekter, intressen, risker och lönsamhet. Målsättning är att bygga en ny mötesseparerad E4 som uppfyller kapacitetskraven vi har idag men även 20 år efter färdigställandet.

Hastigheten blir 110 km med planskilda korsningar och möjlighet för långsamtgående fordon, gående och cyklister att färdas på ett separat vägnät.

- Det finns många fördelar med den valda sträckningen.

Trafikplatsernas placering gör att kopplingen till Harmånger blir god, samtidigt som buller och barriäreffekter i samhället minskar. Under byggtiden blir det marginella störningar i trafiken på E4, säger Trafikverkets projektledare Kerstin Holmgren.

Nästa steg blir nu att upprätta en samrådshandling som vi ska samråda formellt. Den handlingen kommer att visa mer i detalj hur vägen kommer att byggas i korridoren (500 m).

Då kallar vi alla direkt berörda till ett möte för att beskriva planen och ta emot synpunkter. Kallelsen sker via brev och annons i lokala tidningar, så övriga intressenter också ges möjlighet att delta. Under samrådstiden (cirka en månad) finns möjlighet att ta del av handlingen på Trafikverkets hemsida och/eller lokalt på orten för att lämna synpunkter.

Trafikverket har nu tagit ställning

till vart E4 mellan Kongberget-

Gnarp ska byggas.

(2)

www

.

trafikverket.se/e4gnarp

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Fördelar med korridor A3

- Bra koppling till Harmånger (trafikplatsernas placering) - Smidig omledning möjlig till parallellvägnätet

- Minskad barriäreffekt och buller i Harmånger - Marginella störningar i trafiken under byggtiden - Mindre geotekniska risker

De alternativ som vi valt bort har liknande nackdelar som A3 men inte samma fördelar

- De har längre sträckning - Sämre koppling till Harmånger

- Större risker för påverkan av vattentäkten - Påverkar orörda naturvärden och tysta miljöer

- Ger svårigheter i byggskedet för trafik och arbetsmiljö (E4) - Negativ påverkan på radbyn i Harmånger

- Stora byggnadstekniska risker avseende geoteknik - Risker för markområdet mellan väg/järnväg (OKB) - Svårt placera trafikplatser med koppling Harmånger

Visualisering av korridor A3

Frågor om intrång på din fastighet

Tomas Sundin, markförhandlare Telefon: 010-123 74 40, 070-364 39 53 E-post: tomas.sundin@trafikverket.se

Övriga frågor eller funderingar

Kerstin Holmgren, projektledare Telefon: 010-123 73 92

E-post: kerstin.holmgren@trafikverket.se

Nästa informationsblad kommer i april 2018

Du hittar alltid aktuell information på

www.trafikverket.se/e4gnarp, där du även kan anmäla för nyhetsbrev till din e-post.

References

Related documents

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Nollalternativet i detta fall är kopplat till att ny E4 längs sträckan mellan Kongberget och Gnarp inte byggs, vilket skulle innebära att planerad bro över Gnarpsån inte blir aktuell

Området med riksintresse för naturvård bedöms inte påverkas av planerad vatten- verksamhet.. Inga effekter bedöms uppstå så långt nedströms som 400 m

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighets- ägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna

Vi informerar om förslag till vägplan, förslagets miljö- konsekvenser, vägplanens formella handläggning, förändring av allmän/enskild väg, stängning av enskilda utfarter

Inför fortsatt projektering behöver vi säkerställa att vår kunskap om befintliga anläggningar i området är aktuell.. Vi är tacksamma om vi får ta del av upplysningar om

Studerade korridorer, effekter/konsekvenser av alternativen, tidplan för fortsatt arbete, den formella processen och hur man lämnar synpunkter. Samrådshandling finns utställd mellan