• No results found

Trygghetsvärdar i Vellinge kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Trygghetsvärdar i Vellinge kommun"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Trygghetsvärdar i Vellinge kommun

En utvärdering av satsningen på kommunala trygghetsvärdar som ett led i det lokala brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i

Vellinge kommun.

(2)

Utgångspunkter (i ansökan)

1. I polisen trygghetsmätning har oron för att utsättas för bostadsinbrott rapporterats som ett "påtagligt problem" i kommunen mellan åren 2015- 2017.

2. Trafiken är det andra området som utmärker sig negativt i polisens

trygghetsmätning och har gjort så under flera år. Det handlar om att bilar kör för fort och buskörning med mopeder och motorcyklar.

3. Vissa områden i kommunen, företrädesvis kring skolor, har återkommande observerats vara platser för bruk av narkotika och samlingspunkter för

ungdomar i riskzonen som i perioder upplevs ta över den offentliga miljön.

(3)

Frågeställningar

• Hur påverkas tryggheten bland medborgarna i Vellinge kommun genom trygghetsvärdarnas uppdrag och närvaro?

• Hur utvecklas livskvalitetsbrottsligheten/vardagsbrottsligheten?

• Hur utvecklas antalet orosanmälningar och antalet narkotikabrott bland minderåriga?

• Hur ser polisen och räddningstjänsten på trygghetsvärdarnas uppdrag och närvaro?

• I vilken utsträckning är trygghetsvärdarnas arbete riktat mot de

problemområden som finns i kommun och är arbetstiderna förlagda då den faktiska risken att råka ut för brott är som störst?

(4)

Tidigare utvärdering av trygghetsvärdar i Sverige

(5)

Plan för utvärdering

1. Trygghetsvärdarnas uppdrag och arbetsuppgifter

:

• Genomgång av verksamhetsplaner etc

• Vad gör trygghetsvärdarna? Följa trygghetsvärdarnas arbete (spridning områden, veckodagar, tidpunkter, årstider)

• Intervjuer med trygghetsvärdar och representanter för Vellinge kommun

• Intervjuer med samarbetspartners

(6)

2. Nuläget i kommunen (delområden) vad gäller trygghet och brottslighet

• Data från polisens trygghetsmätning

• Anmälda (livskvalitets-) brott/delområde

• Intervjuer med boende/nyttjare av områden, platser, etc.

• Känner man till trygghetsvärdarna? Hur? Syns de? Ev. fler frågor om tryggheten?

• Orosanmälningar, rapporter från trygghetsvärdarna

• Händelserapporter

(7)

3. Löpande datainsamling Effektmått

• Insamling av brottsstatistik för relevanta brott

• Information från nyckelpersoner: lokal

polis/kommunpolis/skolor/socialtjänst (drogförsäljning, ”stök”), boende?

• Upplevd otrygghet (polisens trygghetsmätning, ev egen lokal studie)

(8)

5. Slutmätning

• Polisens trygghetsmätning hösten 2021

• Brottsutveckling

• Trygghetsvärdarnas bild

• Boendes bild

• Samarbetspartners bild

(9)

Tidsplan för genomförandet

• Start 15/3; 2020 (inläsning, sammanställning av olika data, fokus trygghetsvärdarnas uppdrag och arbetsformer)

• Etikprövning, mars 2020

• April/maj; trygghetsvärdarnas ”vardag”, trygghetsforum

• Maj/juni: intervju/boende

• SOMMARPERIODEN???

• Hösten, polisens trygghetsmätning (addera frågor?)

• Implementeringskontroller, nåt som avviker?

• Intervjuer ”på stan”

(10)

Rapport resultat

• Löpande avrapportering……??

• Preliminär rapport första halvan av november 2021

• Slutrapport första veckan i december 2021

References

Related documents

Enligt Tabell 4.15 i P110 Svenskt Vatten är detta inte tillräckligt vad som krävs för självrensning av den befintliga spillvattenledningen.. Dock så har nästa ledningsträcka i

Avtalet ger byggherren en exklusivitetsperiod för att gemensamt med Vellinge Kommun arbeta fram en detaljplan och därefter förvärva befintlig byggnad, Falsterbo Strandbad och mark

11 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö om avfallet lämnas, har kommunens avfallsorganisation rätt att hämta

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i

Ett nätverksmöte är ett lösnings- fokuserat möte dit just ditt nätverk bjuds in.. Nätverket består av viktiga perso- ner i ditt liv och kan vara både pri- vata

7 § första stycket 1 och tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov gäller även för skyltar och

Tömning 13 ggr/år (tömning var fjärde vecka, gäller kärl 2) Kostnaderna för kärl 2 ingår inte i taxan utan bekostas av FTI.. Kärl 1 är 370 liter och uppdelat i fyra fack

Grundavgiften betalas för samtliga hushåll och verksamheter, även de som har fått dispens enligt Föreskrifter om avfallshantering för Vellinge kommun.. Grundavgiften bidrar till