• No results found

Trygghetsvärdar i Vellinge kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Trygghetsvärdar i Vellinge kommun"

Copied!
10
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Trygghetsvärdar i Vellinge kommun

En utvärdering av satsningen på kommunala trygghetsvärdar som ett led i det lokala brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i

Vellinge kommun.

(2)

Utgångspunkter (i ansökan)

1. I polisen trygghetsmätning har oron för att utsättas för bostadsinbrott rapporterats som ett "påtagligt problem" i kommunen mellan åren 2015- 2017.

2. Trafiken är det andra området som utmärker sig negativt i polisens

trygghetsmätning och har gjort så under flera år. Det handlar om att bilar kör för fort och buskörning med mopeder och motorcyklar.

3. Vissa områden i kommunen, företrädesvis kring skolor, har återkommande observerats vara platser för bruk av narkotika och samlingspunkter för

ungdomar i riskzonen som i perioder upplevs ta över den offentliga miljön.

(3)

Frågeställningar

• Hur påverkas tryggheten bland medborgarna i Vellinge kommun genom trygghetsvärdarnas uppdrag och närvaro?

• Hur utvecklas livskvalitetsbrottsligheten/vardagsbrottsligheten?

• Hur utvecklas antalet orosanmälningar och antalet narkotikabrott bland minderåriga?

• Hur ser polisen och räddningstjänsten på trygghetsvärdarnas uppdrag och närvaro?

• I vilken utsträckning är trygghetsvärdarnas arbete riktat mot de

problemområden som finns i kommun och är arbetstiderna förlagda då den faktiska risken att råka ut för brott är som störst?

(4)

Tidigare utvärdering av trygghetsvärdar i Sverige

(5)

Plan för utvärdering

1. Trygghetsvärdarnas uppdrag och arbetsuppgifter

:

• Genomgång av verksamhetsplaner etc

• Vad gör trygghetsvärdarna? Följa trygghetsvärdarnas arbete (spridning områden, veckodagar, tidpunkter, årstider)

• Intervjuer med trygghetsvärdar och representanter för Vellinge kommun

• Intervjuer med samarbetspartners

(6)

2. Nuläget i kommunen (delområden) vad gäller trygghet och brottslighet

• Data från polisens trygghetsmätning

• Anmälda (livskvalitets-) brott/delområde

• Intervjuer med boende/nyttjare av områden, platser, etc.

• Känner man till trygghetsvärdarna? Hur? Syns de? Ev. fler frågor om tryggheten?

• Orosanmälningar, rapporter från trygghetsvärdarna

• Händelserapporter

(7)

3. Löpande datainsamling Effektmått

• Insamling av brottsstatistik för relevanta brott

• Information från nyckelpersoner: lokal

polis/kommunpolis/skolor/socialtjänst (drogförsäljning, ”stök”), boende?

• Upplevd otrygghet (polisens trygghetsmätning, ev egen lokal studie)

(8)

5. Slutmätning

• Polisens trygghetsmätning hösten 2021

• Brottsutveckling

• Trygghetsvärdarnas bild

• Boendes bild

• Samarbetspartners bild

(9)

Tidsplan för genomförandet

• Start 15/3; 2020 (inläsning, sammanställning av olika data, fokus trygghetsvärdarnas uppdrag och arbetsformer)

• Etikprövning, mars 2020

• April/maj; trygghetsvärdarnas ”vardag”, trygghetsforum

• Maj/juni: intervju/boende

• SOMMARPERIODEN???

• Hösten, polisens trygghetsmätning (addera frågor?)

• Implementeringskontroller, nåt som avviker?

• Intervjuer ”på stan”

(10)

Rapport resultat

• Löpande avrapportering……??

• Preliminär rapport första halvan av november 2021

• Slutrapport första veckan i december 2021

References

Related documents

Man får nämligen inte glömma bort att gynnas en sällsyntare art så finns det många andra vanligare arter i samma livsmiljö som också gynnas.. Kommunala ansvarsarter för

Det kommer krävas både nya arbetssätt och andra arbetsmetoder för att säkerställa en hållbar välfärd avseende både kvalitet och ekonomi, säger Carina Wutzler

2017 års utmärkelse går till Mattias Leesment Bergh, musiklärare på Sundsgymnasiet, och han får den bland annat för sin förmåga att få elever att trivas

Tömning 13 ggr/år (tömning var fjärde vecka, gäller kärl 2) Kostnaderna för kärl 2 ingår inte i taxan utan bekostas av FTI.. Kärl 1 är 370 liter och uppdelat i fyra fack

Ett nätverksmöte är ett lösnings- fokuserat möte dit just ditt nätverk bjuds in.. Nätverket består av viktiga perso- ner i ditt liv och kan vara både pri- vata

7 § första stycket 1 och tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov gäller även för skyltar och

Tömning 13 ggr/år (tömning var fjärde vecka, gäller kärl 2) Kostnaderna för kärl 2 ingår inte i taxan utan bekostas av FTI.. Kärl 1 är 370 liter och uppdelat i fyra fack

Grundavgiften betalas för samtliga hushåll och verksamheter, även de som har fått dispens enligt Föreskrifter om avfallshantering för Vellinge kommun.. Grundavgiften bidrar till

Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap.. 20

Den 8 april 2015 byter Vellinge kommun från det äldre höjdsystemet RH 70 till det nya RH 2000.. I praktiken betyder det att kommunens stomnät (höjdfixar och polygonpunkter)

Faktorer som ska beaktas vid en framtida sådan bedömning är: Områden med dokumenterad (modell och tidigare erfarenheter) hög risk för skador vid skyfall, områden där det

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan och inom s.k.. Utanför detaljplan krävs normalt

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-19. Sökande har inkommit med begäran om nedsättning av bygglovavgift eller

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 oktober 2017 att avslå ansökan om bygglov för åtgärden, beslutet överklagades och länsstyrelsens beslut om att avslå överklagandet

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå ansökan och dels Lennait Erikssons (L) förslag om att bevilja sökt

Tidigare behandling Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.. Beslut Miljö- och Byggnadsnämnden har tagit del

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar, som vid tidigare ansökan, på avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar, om startbesked

Inget objekt har för närvarande bedömts hålla naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) men den fjärilsrika gräsmarken i norra delen (objekt A, se figur 5) av området skulle kunna

Enligt Tabell 4.15 i P110 Svenskt Vatten är detta inte tillräckligt vad som krävs för självrensning av den befintliga spillvattenledningen.. Dock så har nästa ledningsträcka i

Avtalet ger byggherren en exklusivitetsperiod för att gemensamt med Vellinge Kommun arbeta fram en detaljplan och därefter förvärva befintlig byggnad, Falsterbo Strandbad och mark

11 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö om avfallet lämnas, har kommunens avfallsorganisation rätt att hämta

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i